Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Znečistenie rieky Dunaj rieši projekt PlasticFreeDanube

VEDA NA DOSAH

Interregional partnerships for innovative projects (Interregionálne partnerstvá pre inovatívne projekty) Austria – Slovakia

Projekt PlasticFreeDanube sa zaoberá znečistením životného prostredia v toku a v povodí Dunaja. Spolupracuje na ňom desať krajín a na Slovensku je do riešenia je zapojený aj Ústav polymérov SAV. Projekt má poskytnúť informácie o tom, kde k znečisteniu dochádza a v akom množstve. Hlavným problémov sú plasty.

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín. Životné prostredie a znečistenie vody sú problémové oblasti, ktoré by mali byť v centre záujmu obyvateľstva, ktoré žije v jeho povodí. Dunaj, ako hlavný prítok, priamo ovplyvňuje Čierne more. Z predchádzajúcich štúdií odborníci vypočítali, že ročný prírastok plastov, ktoré priplaví do Čierneho mora Dunaj je medzi 530 až 1550 tonami.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 je možnosťou, ako sa zapojiť do riešenia problému plastového odpadu v a pozdĺž Dunaja.

Vznik spolupráce

Iniciatíva prišla z Rakúskej strany už pred dvomi rokmi, pri návšteve výskumníkov z Univerzity BOKU vo Viedni, ktorí hľadali špecialistov na identifikáciu plastov a našli ich na Ústave polymérov SAV, v Oddelení kompozitných materiálov, ktoré vedie Ing. Mária Omastová, DrSc. Pripravený projekt bol podporený po treťom zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord vtedy nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí pre tento program o NFP – spolu 26.
V pondelok 23. októbra 2017 sa v priestoroch viedenskej univerzity prírodných zdrojov a života – Odbor Vody – Atmosféry a životného prostredia (BOKU) uskutočnil kick-off meeting projektu s názvom Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja, ktorý dostal akronym PlasticFreeDanube.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky podložených informácií, ako aj metodického prístupu k plastovému odpadu v a pozdĺž rieky čo sa týka vstupných miest, množstva, transportných vzorov a ohrozenia životného prostredia. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Infografika k projektu

Projekt je rozdelený do siedmych celkov, tzv. pracovných balíkov, ktoré predstavili zodpovední partneri a následne spoločne diskutovali o ďalších krokoch pre úspešné rozbehnutie projektu. Konzorcium si dohodlo termíny ďalších stretnutí a  úzko komunikuje aj so strategickými partnermi projektu.

Konkrétne ciele projektu sú poskytnúť metodiku, dáta a manuál pre posúdenie a monitorovanie znečistenia plastovým odpadom v riečnych systémoch ďalej vytvorenie akčného plánu pre manažment odpadov z plastov a implementáciu pilotných opatrení proti znečisteniu Dunaja plastovým odpadom a zvýšenie povedomia laickej verejnosti a zúčastnených strán o znečistení rieky plastovým odpadom.

Bilaterálny projekt PlasticFreeDanube realizuje päť partnerov z Rakúska a Slovenska a má aj sedemnásť strategických partnerov:

  • Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni – Odbor Vody – Atmosféry a životného prostredia (BOKU), Rakúsko – hlavný prijímateľ
  • Viadonau – Rakúska spoločnosť pre vodné cesty, Rakúsko
  • Národný park Donau – Auen GmbH, Rakúsko
  • RepaNet, o.z., Slovenská republika
  • Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Riešitelia z Ústavu polymérov si z mítingu zobrali na identifikáciu prvé vzorky plastového odpadu, ktorý vyzbierali v septembri dobrovoľníci v spolupráci Národným parkom Donau v oblasti Maria Ellend. Realizácia projektu potrvá až do 30. septembra 2020.

 

Za Ústav polymérov SAV: Silvia Podhradská, Mária Omastová

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Spracovala a uverejnila:  Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky