Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Životné prostredie a jeho budúcnosť v EÚ

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Dnešný vplyv ľudí na životné prostredie má veľký význam pre budúce generácie. Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne a fyzické hranice, ktoré vytvoril človek. Ak máme čeliť výzvam, ako sú suchá, povodne, znečistenie a ohrozenia bohatého európskeho prírodného kapitálu a biodiverzity, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, cezhraničná spolupráca medzi krajinami EÚ, ako aj medzi EÚ a zvyškom sveta je nevyhnutná.

Zabezpečenie udržateľnosti nášho životného prostredia, ochrana našich prírodných zdrojov a zachovanie morských biologických zdrojov sú kľúčové ciele politiky, ktoré si vyžadujú opatrenia na všetkých úrovniach. Ochrana životného prostredia a udržanie našej konkurencieschopnosti môže ísť ruka v ruke. Environmentálna politika takisto zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe pracovných miest a podpore investícií. Európske hospodárstvo sa musí transformovať, aby bolo schopné vytvárať vyššiu hodnotu z menšieho množstva materiálov, a docieliť nevyhnutné zmeny modelov spotreby. Politiky na podporu výskumu,uvedenia ekologických inovácií na trh a zvýšenie povedomia spotrebiteľov prispievajú k takejto transformácii.

Environmentálny akčný program EÚ (EAP) do roku 2020

Vo všeobecnom environmentálnom akčnom programe EÚ do roku 2020 sa stanovuje dlhodobá environmentálna stratégia navrhnutá tak, aby bola dostatočne pružná a dokázala reagovať na budúce výzvy a s nimi súvisiace čoraz väčšie systémové riziká. Stanovuje sa v ňom celkový prístup k životnému prostrediu zameraný na Obálka publikácie o životnom prostredídosiahnutie ekologického a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré bude chrániť naše prírodné zdroje a zdravie pre súčasné aj budúce generácie.

EÚ má dobre rozvinutú environmentálnu politiku s komplexným a vyspelým právnym rámcom, ktorý je potrebné implementovať. Skutočnosť, že právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia sa naozaj vykonávajú, predstavuje okrem významných prínosov pre zdravie a životné prostredie trojitú výhodu: vytvorenie rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty pôsobiace na vnútornom trhu; stimuláciu inovácie a podporu výhod spojených s prvenstvom pre európske spoločnosti v mnohých odvetviach. Náklady spojené s nevykonávaním právnych predpisov sú, naopak, vysoké, všeobecne sa odhadujú približne na 50 miliárd eur ročne vrátane nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia právnych predpisov. Komisia tiež dostáva množstvo sťažností priamo od občanov Únie, z ktorých mnohé by sa dali lepšie riešiť na úrovni členských štátov alebo na miestnej úrovni. Zlepšenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia na úrovni členských štátov preto bude mať v nadchádzajúcich rokoch prioritu.

Budúcnosť         

Politika v oblasti životného prostredia do roku 2020 bude viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňovať význam prechodu na ekologickejšie a cyklickejšie hospodárstvo. To je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob riešenia mnohých dlhodobých problémov, ako sú otázky zdravia, degradácie životného prostredia a nezamestnanosti, pri súčasnom dosiahnutí udržateľného hospodárskeho rastu. Ekodizajn, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia a opätovné použitie môžu priniesť čisté ročné úspory pre podniky EÚ až do výšky 600 miliárd eur a zároveň môžu prispieť k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov v EÚ. V súčasnosti sa všeobecne prijíma názor, že zlepšenie stavu životného prostredia nemožno dosiahnuť len prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia a že environmentálne ciele musia byť zakotvené aj v iných oblastiach politiky. Napríklad dosiahnutie cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a zastavenie straty biodiverzity v rámci stratégie EÚ do roku 2020 si bude vyžadovať, aby sa ochrana biodiverzity a ekosystémov stala neoddeliteľnou súčasťou ostatných politík EÚ najmä v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Hospodárska prosperita, rast a blahobyt nebudú udržateľné, ak sa nebudeme lepšie starať o prírodný kapitál našej planéty, keďže ten je základom pre mnohé priemyselné odvetvia a sektory hospodárstva.

Výzvy do budúcnosti

Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že Európa a jej prostredie sú vystavené vážnym globálnym výzvam. Patrí k nim rast svetovej populácie, rozširovanie strednej vrstvy s vysokou mierou spotreby, rýchly hospodársky rast rozvíjajúcich sa ekonomík, ustavične stúpajúci dopyt po energii a intenzívnejšia celosvetová súťaž o zdroje. Na väčšinu z nich Európa nemá priamy vplyv, ale môže pomôcť ostatným krajinám, aby napredovali k udržateľnejšiemu rozvoju podporovaním účinnejšieho riadenia v oblasti životného prostredia na celom svete. Dá sa však urobiť veľa, aby sa životné prostredie v Európe stalo odolnejším voči budúcim rizikám. EÚ má jedinečné informačné zdroje a technológie, nové metódy účtovnej evidencie zdrojov, fungujúcu kultúru prevencie, bohaté skúsenosti s nápravou škôd priamo pri zdroji a so spoplatňovaním znečisťovateľov. Riadenie v oblasti životného prostredia možno zefektívniť prostredníctvom záväznejšieho monitorovania životného prostredia a aktualizovaného podávania správ týkajúcich sa znečisťovania životného prostredia a odpadu pri využití najnovších dostupných informácií a technológií. Lepšie vykonávanie existujúcich politík pomôže pri plnení cieľov EÚ a zabezpečí regulačnú stabilitu pre podniky.

Ciele a vízia do roku 2050

Cieľom tohto programu je zabezpečiť, aby do roku 2050 občania EÚ mohli žiť v bezpečnom a zdravom prírodnom prostredí, ktorého správa a riadenie bude rešpektovať environmentálne limity a ekologickú odolnosť. Táto vízia do roku 2050 zo všeobecného environmentálneho akčného programu EÚ sa zameriava na pomoc pri usmernení opatrení do roku 2020 a v nasledujúcich rokoch Cieľom je inovatívne obehové hospodárstvo, v ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú prírodné zdroje spravované udržateľne a biodiverzita je chránená, cenená a obnovovaná spôsobmi, ktoré posilňujú odolnosť našej spoločnosti.

Viac o politike životného prostredia v EÚ nájdete v brožúre Politiky Európskej únie: Životné prostredie, ktorú si môžete objednať v EÚ Booshoop.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Politiky Európskej únie: Životné prostredie  (Publikácia EÚ)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky