Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Uhoľné regióny EÚ sú v procese premeny

VEDA NA DOSAH

Infografika: Energetická únia (Zdroj: https://plus.google.com/+EuropeanCommission/posts/YbqD8V4k5JF)

V 41 regiónoch 12 členských štátov EÚ sa ešte aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185 000 občanov. Posledných pár desaťročí však produkcia a spotreba uhlia v EÚ trvalo klesá. Očakáva sa, že v dôsledku plánovaného a prebiehajúceho zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli.

„Niekdajšia prominentná rola uhlia v EÚ je na zostupe. Medzi rokmi 2000 a 2015 klesla jeho ťažba o 31 percent a spotreba o 13 percent. Dôvodom sú napríklad vysoké prevádzkové náklady, nízke medzinárodné ceny uhlia či lacnejšia konkurencia z dovozu. Očakáva sa pritom, že do roku 2050 tento trend naberie ešte rýchlejšie obrátky – 60-percentný pokles ťažby a 70-percentný v spotrebe. Na jednej strane treba jednoznačne povedať, že energetický mix ostáva v rukách jednotlivých členských štátov a Európska komisia nepožaduje, aby odzvonili ťažbe uhlia a jeho využitiu. Na strane druhej si nemožno zatvárať oči pred enormným technologickým pokrokom, ktorý ide ruka v ruke s ambicióznejšími klimatickými politikami a ktorý priťahuje investorov.“ (Komentár Maroša Šefčoviča, podpredsedu EK zodpovedného za Energetickú úniu 11/12/2017 Zdroj:https://ec.europa.eu/slovakia/node_sk)

Spustená nová platforma s názvom Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny, ktorej vznik na pôde Európskej komisie inicioval koncom minulého roka podpredseda EK zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Spojí európske, vnútroštátne, regionálne a miestne zainteresované strany zapojené do tohoto prechodu, aby im pomohla posilniť partnerstvá a aby sa navzájom poučili zo získaných skúseností. Činnosti platformy budú v počiatočnej fáze zamerané na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. Jej cieľom je zamerať sa najmä na sociálnu spravodlivosť, štrukturálnu transformáciu, nové zručnosti a financovanie pre reálnu ekonomiku, a podporovať tak prechod na čistú energiu.

Obnoviteĺné zdroje (Zdroj: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Infographic_REN-2004-2015.png

Platforma je teda určená na pomoc členským štátom a regiónom čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v týchto dotknutých komunitách. Tento balík opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov je zameraný nielen na boj proti zmene klímy, ale podporuje aj vytváranie pracovných miest a rast, pretože stimuluje nové pracovné príležitosti v odvetví energetiky a investícií do moderných technológií.

Nová platforma je jedným z kľúčových sprievodných opatrení v rámci spomínanej iniciatívyP, ktorá bola spustená v novembri 2016.

V regiónoch, v ktorých sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, už Európska komisia podporuje k prechodu svojou politikou súdržnosti. Táto politika na úrovni celej EÚ pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov, s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Prostredníctvom politiky súdržnosti je EÚ v priamom a neustálom kontakte s regionálnymi partnermi na mieste a môže im poskytnúť podporu prispôsobenú na mieru, aby usmerňovala štrukturálne zmeny.

Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.

Podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol v tlačovej správe: „Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny EÚ, možno riešiť len v partnerstve so všetkými aktérmi na mieste. Energetická únia je ten správny rámec na tento účel. Chceme úzko spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami na podporu štrukturálnej transformácie a využívať na to riešenia prispôsobené na mieru a všetky dostupné prostriedky. Našim cieľom je, aby každý región využíval výhody prechodu na čistú energiu a vytváral pritom nové pracovné miesta a podporoval investície do nových technológií.“

Európska komisia chce, aby EÚ zohrala v prechode na čistú energiu vedúcu úlohu, a nielen, aby sa tomuto procesu prispôsobila. Preto sa EÚ zaviazala znížiť emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40 % a zároveň modernizovať hospodárstvo EÚ a zabezpečiť pracovné miesta a rast pre všetkých európskych občanov. Vytýčila si tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky. 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Čistá energia pre všetkých Európanov 30. 11. 2016

Tlačová správa 11. 12. 2017

Komentár Maroša Šefčoviča, podpredsedu EK zodpovedného za Energetickú úniu 11/12/2017 https://ec.europa.eu/slovakia/node_sk)

Graf: Eurostat

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky