Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž o ENVIROMESTO 2019 spúšťa svoj 2. ročník

VEDA NA DOSAH

logo  súťaže o Enviromesto 2019

Moderné mestá sú iniciátormi obnovy životného prostredia a tvorcami jeho vysokej kvality. Súťaž má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

V rámci projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili začiatkom mája 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Dôležitosť a význam environmentálnych miest, ktoré tvoria zdravé prostredie pre život obyvateľov Slovenska, potvrdzuje nielen participácia hlavného gestora súťaže Ministerstva životného prostredia SR, ale i Ministerstva dopravy a výstavby SR, Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a všetkých samosprávnych krajov.

Nebojte sa prezentovať úspechy

Súťaž chce oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Pre mestské samosprávy je aj táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech životného prostredia a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Súťaž je vyhlasovaná na podporu miestnych orgánov a zvýšenie povedomia verejnosti. Podnecuje komunitné vnímanie a spoluprácu politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti, keďže práve na miestnej úrovni sa dajú najlepšie nájsť účinné riešenia pre viaceré problémy životného prostredia. Mnohé samosprávy vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií, či prírode blízkych riešení. Prínosom súťaže je preto aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.

Súťaž v roku 2019  je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

Prechod na zelené a obehové hospodárstvo V tejto oblasti mesto prezentuje uplatňovanie zeleného aspektu v procesoch verejného obstarávania s cieľom znížiť negatívny vplyv samosprávy na životné prostredie a aktivity mesta, ktoré sú prioritne zamerané na podporu obehového hospodárstva.

Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra Mesto preukazuje mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny. 

Ochrana ovzdušia Mesto prezentuje, ako strategicky plánuje, myslí a vytvára podmienky na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v meste vzhľadom na účinnosť, efektivitu a udržateľnosť realizovaných alebo prebiehajúcich aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. 

Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy Preukazuje sa schopnosť mesta vysporiadať sa s extrémnymi prejavmi počasia ako sú napríklad vlny horúčav alebo prívalové dažde zrealizovanými adaptačnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v mestskom prostredí.

V každej oblasti sa súťaží v kategóriách: Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie. Titul Enviromesto 2019 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.

Kto sa môže zapojiť

Do súťaže ENVIROMESTO 2019 sa môže zapojiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta), ktoré dokáže prezentovať príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré zlepšujú jeho životné prostredie v uvedených súťažných oblastiach. Cenu pre laureáta súťaže nabíjaciu stanicu/Wallbox  pre autá a odbornú montáž venuje Západoslovenská energetika, a. s. Prijímanie prihlášok do súťaže je do 31. júla 2019 na adrese enviromesto@sazp.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri 2019 počas národnej konferencie Životné prostredie miest. Podrobnejšie informácie o priebehu súťaže, štatút, prihlášku do súťaže, termíny platné pre súťaž ENVIROMESTO 2019 sú zverejnené na stránke www.sazp.sk/enviromesto.

Inšpirácia pre účastníkov

Jedným z dobrých príkladov praxe je aj príručka „Príroda v meste“ prichádza inšpirovať verejnosť aj samosprávy. Živica spolu s autorkou Ing. Zuzanou Hudekovou PhD., vydala novú príručku „Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad“ s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“. Príručka je už druhou v poradí, ktorá sa venuje prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách. Veríme, že inšpiruje ďalšie samosprávy aj jednotlivcov okrem iného k vytváraniu divočiny a zákazu používania pesticídov v mestách. Publikácia, je určená pre mestá a obce, správcov zelene a budov, realizátorov sadovníckych úprav, ale aj vlastníkov záhrad. Pohľady na sídla sa menia.

Dnes sú v mestách cenné ostrovy biodiverzity ideálne spojené líniovou vegetáciou, je snaha o ochranu prírodných a poloprírodných lokalít v ich centrách i okrajových častiach. Menia sa mestá, obce, mení sa aj prístup obyvateľov/k obyvateľom. Je čas na nový príbeh miest, v ktorých žijeme. Mestá sú v dnešnom svete útočiskom pre mnohé druhy, ktoré majú problém prežiť v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. Správna starostlivosť o zeleň a vegetáciu v mestách im pomáha prežiť a spätne sa šíriť naspäť do krajiny okolo miest. Prečítajte príručku TU a inšpirujte sa aj vy.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NVP VaT pri CVTI SR

Zdroje: https://www.sazp.sk/enviromesto/

Ministerstvo životného prostredia 

https://mestske-vcely.sk/priroda_v_meste

Príroda v meste (Publikácia)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky