Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sucho sa týka každého, aj Slovákov!

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok k zmene klímy: (Zdroj Pixabay.com)

Sucho ohrozuje celú planétu a jeho dôsledky zažívame už dnes. Sú to búrky, rýchle povodne, vysýchanie riek a jazier, veľké poľnohospodárske škody. Zatiaľ čo Európa sa považuje za krajinu s dostatočnými vodnými zdrojmi, nedostatok vody a sucho je v Európskej únii čoraz častejším a rozšírenejším javom. Dlhodobá nerovnováha vyplývajúca z dopytu po vode prevyšujúce dostupné vodné zdroje už nie je nezvyčajná.

Sucho je momentálne veľký problém, a to nielen na Slovensku. Jeho nepriaznivé dôsledky sú každým rokom viditeľnejšie a citeľnejšie pre každého z nás. Odhaduje sa, že do roku 2007 bol nedostatok vody ovplyvnený najmenej 11 % obyvateľstva Európy a 17 % jeho územia bolo postihnutých suchom. Náklady na škody spôsobené suchom v Európe za posledných tridsať rokov sa odhadujú na 100 miliárd EUR. Komisia očakáva ďalšie zhoršenie situácie v oblasti vôd v Európe, ak budú v dôsledku zmeny klímy naďalej stúpať teploty. Voda už nie je problémom niekoľkých regiónov, ale teraz sa týka všetkých vyše 500 miliónov Európanov. Ako je na to pripravené Slovensko?

Sucho patrí medzi prierezovú problematiku. Na Slovensku je k dispozícii široký výber sektorových stratégií a akčných plánov, ktoré čiastočne sucho riešia. Zatiaľ však chýbal dokument, ktorý by dostatočne zohľadňoval vzájomné synergie a medzisektorálne aspekty. Prestavujeme vám tento dokument v podobe akčného plánu.

Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody na Slovensku: H2ODNOTA JE VODA

Koncom minulého roka slovenská vláda schválila materiál H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý je historicky prvým prierezovým dokumentom v uvedenej problematike. Jeho súčasťou sú opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od vodného hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, až po výskum a vzdelávanie v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody. Ich realizácia si vyžiada viac ako 140 miliónov eur.

Cieľom akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami, eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy. Sucho je prírodný fenomén, nedostatok vody je naopak výrazne podmienený antropogénnou aktivitou. Akčný plán je samostatný dokument, ktorý nadväzuje na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vytvára podmienky na znižovanie nepriaznivých účinkov sucha a nedostatku vody. Sucho a nedostatok vody je súčasťou aktualizácie Vodného plánu Slovenska, aj keď aktuálne nie je zaradené medzi významné vplyvy, ktoré môžu mať dopad na stav útvarov povrchových a podzemných vôd. Samostatná kapitola o suchu je súčasťou pripravovanej Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (ďalej len „adaptačná stratégia“) bola prijatá vo februári 2014 a v minulom roku prebehla jej aktualizácia. Cieľom národnej adaptačnej stratégie je zlepšiť pripravenosť Slovenskej republiky čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, zabezpečiť účinnú implementáciu adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. Adaptačná stratégia sa venuje rôznym prejavom zmeny klímy, vrátane sucha a obsahuje niekoľko rámcových opatrení na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody v oblastiach ako pôdne, prírodné a sídelné prostredie a v sektoroch vodného hospodárstva, poľnohospodárstva a lesníctva.

Preventívne opatrenia

Príklady vodozádržných opatrení

Členenie preventívnych opatrení na zadržiavanie vody v krajine vychádzajú okrem iného z katalógu EÚ, ktorý popisuje prírode blízke opatrenia na zadržiavanie vody v krajine. Ďalej vychádzajú z aktívnych vodohospodárskych prvkov technickej infraštruktúry slúžiacich na prerozdeľovanie vody v čase a v priestore. V neposlednom rade vychádza z nových poznatkov navrhovania energeticky úsporných infraštruktúrnych a obytných   stavieb. K prierezovým opatreniam patrí aj posilnenie medzirezortnej spolupráce v oblasti vodného hospodárstva, vedy, výskumu, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochrany prírody a biodiverzity a krajinného plánovania.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm

H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody

https://www.protisuchu.sk/

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky