Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko bude mať celkovo 642 území európskeho významu, pribudne 169 lokalít

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto jesennej prírody

Do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32 tisíc hektárov, kde sa vyskytujú vzácne druhy európskeho významu, ako rys ostrovid, rôzne druhy rýb, ale aj lúčne a lesné spoločenstvá.

Vláda Slovenskej republiky dňa 25. 10. 2017 schválila Druhú aktualizáciu národného zoznamu území európskeho významu, čím si Slovensko splnilo povinnosť vyplývajúcu z členstva v EÚ. Európskej komisii sa následne zaslala aktualizovaná databáza území Natura 2000. Sústava chránených území Natura 2000 chráni najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a biotopov na celom území EÚ. Podiel území Natura 2000 sa zvýši z 11,9 percenta na 12,56 percenta z rozlohy Slovenska.

Čo je NATURA 2000

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: tzv. smernica o vtákoch a smernica o biotopoch. Osobitne chránené územia sú vyhlasované na základe smernice o vtákoch a v národnej legislatíve sú to chránené vtáčie územia. Osobitné územia ochrany, vyhlasované na základe smernice o biotopoch, v národnej legislatíve sú to územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území. Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Územia s európskym významom

Slovensko bude mať po novom celkovo 642 území európskeho významu. Nové územia budú chrániť 21 vybraných typov prirodzených biotopov európskeho významu a 33 vybraných druhov rastlín a živočíchov európskeho významu.  Jedným z nových území je územie európskeho významu Vrchná hora v okrese Malacky s navrhovaným tretím stupňom ochrany. V tejto lokalite s rozlohou cca 6,5 hektára našli svoj domov a útočisko mnohé ohrozené a vzácne druhy rastlín – suchomilné a krovinové porasty na vápnitom podloží či rôzne druhy krovín. Zo živočíchov tu žijú vzácne druhy pavúkov (stepník červený), mäkkýšov (pikulík stepný, slimák pásikavý, stepný, záhradný), motýľov (vidlochvost feniklový, vidlochvost ovocný, perlovec najmenší, spriadač kostihojový), ale aj desiatky druhov chrobákov, napr. roháč obyčajný.

Rezort životného prostredia aktualizáciu prerokoval s príslušnými mestami a obcami, ako aj s vlastníkmi, správcami či nájomcami dotknutých pozemkov. Tí boli na verejných rokovaniach informovaní o samotnej lokalite, dôvodoch jej zaradenia na zoznam území európskeho významu, o vyplývajúcich obmedzeniach vrátane spôsobov náhrady za tieto obmedzenia, ako aj o možnostiach ich účasti na manažovaní týchto území vrátane finančných nástrojov na ich motiváciu.

Súbor opatrení v starostlivosti o vtáčie územia

Ochrana prírody je pre envirorezort prioritou. Ministerstvo v tejto oblasti pripravuje v spolupráci s ochranármi,včelárik zlatý vlastníkmi lesov, ale aj rezortom pôdohospodárstva, programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (CHVÚ), ktorých je na Slovensku celkovo 41. Ide o súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť nárast populácie chránených živočíchov, ako napr. hlucháňa hôrneho, včelárika zlatého, chavkoša nočného, sokola rároha, hrdzavky potápavej či bučiačika močiarneho. V tomto roku už vláda SR schválila šesť takýchto programov starostlivosti. Konkrétne ide o CHVÚ Horná Orava, Kráľová, Dolné Pohronie, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňavu a Špačinsko-nižnianske polia.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: MŽP SR

NATURA 2000

Zdroje obrázkov: včelárik zlatý

Mapa: Vrchná hora v okrese Malacky (pozri publikáciu SAV)

Ilustračná snímka: Pixabay

 

Ďalšie informácie k článku:

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu

Databáza území Natura 2000

Vrchná hora v okrese Malacky (pozri publikáciu SAV)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky