Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské lesy starnú, ich zdravotný stav sa zhoršuje

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / Zelená kniha 2016

Výmera lesných pozemkov na Slovensku sa nepretržite zvyšuje, horšie sme na tom ale s vekom našich stromov a tiež ich zdravotným stavom. Celkovo sa u nás lesy aktuálne rozprestierajú na výmere 2 014 731 ha. Podľa Správy o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 alebo stručnejšie používané podľa Zelenej správy 2016, ktorá bola nedávno zverejnená, sa zvyšuje aj výmera porastovej pôdy, čo je pôda určená na pestovanie lesných drevín. Tá dosiahla 1 942 567 ha.

Lesnatosť (percentuálny podiel výmery lesných pozemkov z celkovej výmery Slovenska) bola v roku 2015 viac ako 41 %. Ako sa konštatuje v Zelenej správe, pre zabezpečenie trvalosti a vyrovnanosti produkcie dreva, nepretržitého plnenia ich funkcií a stability ekonomického prostredia ich výroby, je však nevyhnutné čo najrovnomernejšie vekové zloženie lesov. „V lesoch Slovenska sa skutočná veková štruktúra lesa značne líši od optimálnej vyrovnanej štruktúry,“ píše sa v správe s tým, že od roku 1970 dochádza u nás k zrejmému postupnému zvyšovaniu veku lesov.

Ďalším dôležitým faktorom je aj zdravotný stav našich lesov. Ako sa tento ukazovateľ za posledné roky vyvíjal, skúmalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Lesnícky výskumný tím pod vedením Ing. Pavla Pavlendu, PhD. (zodpovedného riešiteľa úlohy) vo svojej štúdii uvádza, že pre posúdenie zhoršovania, resp. zlepšovania zdravotného stavu lesov je rozhodujúci podiel stromov v stupňoch defoliácie 2 – 4. „Za najkritickejší možno považovať rok 1989, kedy do stupňov defoliácie 2 – 4 bolo zaradených až 49 % stromov. Ale už o dva roky, v roku 1991 bolo zistené výrazné zlepšenie (iba 28 % stromov v stupni defoliácie 2 – 4).“

Ďalej lesníci zistili, že roky 1996 – 2000 patrili k rokom s najlepším zdravotným stavom drevín a v roku 2000 bol zaznamenaný najnižší podiel poškodených stromov (23 %) od začiatku monitoringu. Aká je ale aktuálna situácia? „V roku 2013 oproti roku 2012 malo 24 % stromov zhoršený  zdravotný stav, 56 % hodnotených stromov ostalo na tom istom stupni defoliácie a 20 % stromov sa stav zlepšil. Celkovo sa zdravotný stav hodnotených stromov oproti roku 2012 zhoršil. Podiel stromov, ktoré svoj zdravotný stav zhoršili, je o 4 % väčší ako podiel stromov, ktoré svoj zdravotný stav zlepšili,“ konštatuje sa v správe Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen z roku 2013.

Uvedené hodnoty sú vypočítané z údajov zo všetkých monitorovacích plôch, a preto podľa odborníkov vyjadrujú priemerné percentuálne zmeny stavu pre celú SR. Aj keď priznávajú, že v jednotlivých oblastiach Slovenska môže byť vývoj zdravotného stavu odlišný.

ilustračné foto / Zelená kniha 2016

Podľa Zelenej správy 2016 majú lesné porasty na Slovensku pomerne pestré drevinové zloženie. „Najvyššie zastúpenie majú buk lesný (33,2 %), smrek obyčajný (23,4 %) a duby letný a zimný (10,6 %). Prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 62,2 %. Podiel ihličnatých drevín sa znižuje; prejavuje sa to najmä u smreka, ktorého zastúpenie sa znížilo v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov od roku 2005 o 2,9 %.“ 

 

Informácie poskytli: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Zelená správa 2016)

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Zelená správa 2016

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky