Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riešenie pre jazierko v Rakytovciach

VEDA NA DOSAH

ilustračná ukážka projektu

Zvýšiť biodiverzitu v okolí čistiarne odpadových vôd (ČOV) Rakytovce vybudovaním jazierka zásobovaného zrážkovou vodou, odvádzanej zo strechy priľahlej budovy je cieľom projektu Kataríny Trnkovej s názvom Jazierko v ČOV Rakytovce, ktorý prihlásila do súťaže PRE VODU. Ako uvádza autorka, pri jeho realizácii vzniknú nové biotopy – vodná plocha, mokraď a vlhká lúka.

„Navrhneme vytvorenie informačných a edukačných panelov venovaných významu zadržiavania vody v krajine a biodiverzite vodných a mokraďných biotopov.“

Areál ČOV Rakytovce, Banskobystrický kraj, leží pri rieke Hron vo Zvolenskej kotline, ktorá sa ťahá od Banskej Bystrice po Zvolen. Prevládajúcimi pôdami sú fluvizeme glejové. Ide o typický priemyselný areál ČOV s budovami a zariadeniami, ktorý je postupne dopĺňaný prvkami zvyšujúcimi biodiverzitu (dreviny, búdky atď.).

Autorka projektu sa v 1.etape oboznámila s cieľmi projektu, absolvovala prvé pracovné stretnutie tímu s dotknutými subjektmi na lokalite, uskutočnila rekognoskácia terénu, zisťovala potrebné parametre (rozloha, svahovitosť, zrealizovaná výsadba lesíka) pre potreby dimenzovania navrhovaných zásahov. V 2.etape načrtla harmonogram riešenia projektu a zadanie čiastkových úloh: literárna rešerš, získavanie a spracovanie údajov o fyzicko-geografickej charakteristike územia, zrážkach, pôde a biotických pomeroch riešenej lokality, spracovanie pilotnej štúdie grafického návrhu a technickej realizácie jazierka.

V ďalšej etape bol uskutočnený odber vzoriek pôdy, tiež laboratórne analýzy: meranie pH, následne prebehlo spracovanie údajov do formy tabuliek, grafov. Na základe výsledkov analýz bol navrhnutý zoznam rastlín určených pre jednotlivé biotopy (vlhká lúka, mokraď, jazierko). V 4. etape sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie tímu, tiež sumarizácia podkladov pre vypracovanie technického návrhu realizácie jazierka, ekonomické aspekty (odhad finančných nákladov na realizáciu a údržbu jazierka s priľahlými biotopmi). Na základe výsledkov stretnutia bola dimenzovaná veľkosť a objem vodnej plochy. 5. etapa priniesla spracovanie rizík projektu, konkrétny návrh zvýšenia diverzity rastlinných a živočíšnych druhov na riešenej lokalite s odhadom finančných nákladov, plán výsadby pre jazierko, mokraď, vlhká lúka, „rybia osádka“, spracovanie vizualizácie, prípravu dvoch informačných tabúľ venovaných významu zadržiavania vody v krajine a biodiverzite vodných a mokraďných biotopov. V poslednej, 6. etape bola uskutočnená finalizácia projektu a príprava prezentácie.

ukážka jazierka

„V predkladanom modelovom projekte sme navrhli realizáciu jazierka, vrátane úpravy jeho okolia a tiež výrobu a osadenie dvoch informačných tabúľ pre environmentálne vzdelávanie,“ uvádza Katarína Trnková.

Realizácia jazierka by podľa predstáv navrhovateľky mala prebiehať nasledovne:

  • Prítok s predčistením
  • Výkopové práce
  • Úprava dna a stien
  • Položenie geotextílie a hydroizolačnej fólie
  • Substrát a väčšie kamene
  • Výsadba rastlín
  • Dopustenie jazierka a finálne úpravy

Za možné riziko riešenia Katarína Trnková považuje fakt, že sa nemusí podariť dosiahnuť dostatočnú hĺbku jazierka, čo môže negatívne ovplyvniť autoregulačné procesy biotopov. „Niektoré vysadené rastliny odumrú, napr. v dôsledku nízkej konkurencieschopnosti, slabého fitnes…“ Ďalej spomenula každoročné odstraňovanie odumretej biomasy, nadmerné rozrastanie blízkeho lesa (opad lístia podmieňuje nežiaducu eutrofizáciu jazierka), prerieďovanie rastlín pri nadmernom prerastaní či kontrolu mechanického predčistenia a odstraňovanie nánosov na lapači.

V rámci prípravy riešenia vykonal realizačný tím so zadávateľom obhliadku lokality a zoznámil sa s predstavou o očakávanom výsledku. „Pri odbere pôd asistoval zamestnanec ČOV, s ktorým sme konzultovali aj údaje pre technickú dokumentáciu (veľkosť a materiál strechy budovy, podklad pod lokalitou). Návrh realizácie bol priebežne konzultovaný s mentorom projektu – externým študentom 2. ročníka Mgr. štúdia v odbore Environmentálne manažérstvo na FPV UMB, ktorý sa zaoberá realizáciou a údržbou záhrad,“ dodala Katarína Trnková.

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/jazierko-v-COV-Rakytovce.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky