Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Quo Vadis Recycling

VEDA NA DOSAH

účastníci konferencie

Výmena poznatkov a skúseností pri riešení problematiky recyklácie rôznych druhov odpadov z komunálnej a priemyselnej sféry bola cieľom konferencie konajúcej sa začiatkom júna 2017. Išlo v poradí o šiestu medzinárodnú vedeckú konferenciu Quo Vadis Recycling (QVR), ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Obsah konferencie bol zameraný na efektívne využívanie zdrojov a druhotných surovín, problematiku odpadového hospodárstva, kritických surovín a kovov, obehovej ekonomiky a pod. Významná pozornosť bola venovaná perspektívam recyklácie a získavaniu kovov a iných využiteľných zložiek z odpadov.

Konferenciu organizoval Ústav recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, pôvodne Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach. Nad konferenciou prebral záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Lászlo Sólymos, primátor mesta Košice Richard Raši a rektor Technickej univerzity v Košiciach  Stanislav Kmeť. Prípravu a organizáciu konferencie zabezpečil organizačný výbor pod vedením prof. Ing. Andrei Miškufovej, PhD.

Na konferenciu QVR 6 sa zaregistrovalo viac ako 100 účastníkov z trinástich krajín: z Belgicka, Česka, Dánska, Egypta, Fínska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Srbska, Slovenska, Talianska, Veľkej Británie. Počas konferencie odznelo takmer 40 prednášok, z toho 15 vyzvaných. V rámci konferencie bola vytvorená aj posterová sekcia, kde vystavovalo a prezentovalo svoje práce prostredníctvom posterov viacero účastníkov konferencie. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských a zahraničných firiem pracujúcich v záujmovej oblasti s komerčnými prezentáciami, ktorým bol vyčlenený priestor pre prezentáciu svojich produktov a služieb. 

účastníci konferencie

Ing. Zita Takáčová, PhD., členka organizačného výboru uviedla, že medzi účastníkov konferencie patrili odborníci z radov vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, zástupcov praxe, štátnej správy a študentov. „Prezentujúcim účastníkom a ich poslucháčom bol vyčlenený priestor na diskusiu v závere každej prednášky. V rámci konferencie prebehla súťaž o najlepší príspevok a najlepšiu študentskú prácu, kedy trojčlenná komisia z radov zahraničných účastníkov konferencie vybrala tri najlepšie práce z každej kategórie, ktoré boli ocenené hodnotnými vecnými cenami.“

Organizačný výbor konferencie zabezpečil pre účastníkov aj bohatý kultúrny a spoločenský program. Špeciálny bol spoločenský večer v prvý deň konania konferencie, kde svoj príhovor predniesla okrem predsedníčky organizačného výboru aj dekanka Hutníckej fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., v ktorom odzneli spomienky na 65 rokov existencie Hutníckej fakulty, ako aj výzvy, ktoré fakultu čakajú v budúcnosti. 

Podľa Ing. Zity Takáčovej, PhD., považuje organizačný výbor tento ročník konferencie za veľmi úspešný, pretože sa mu podarilo pritiahnuť záujem širokého spektra odbornej komunity a zároveň si dovoľuje vysloviť želanie, aby bol siedmy ročník minimálne taký úspešný ako tento šiesty. „Na tomto mieste je potrebné poďakovať organizátorom konferencie za hodnotne strávené chvíle, prednášajúcim za vynikajúce prednášky, diskutujúcim za podnetné diskusie a všetkým prítomným za vytvorenie výbornej atmosféry v prednáškovej sále aj mimo nej.“

 

Informácie o konferencii

 

Informácie a foto poskytol: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Spracovala: Slávka Habrmanova, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky