Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodné lesné laboratórium: Badínsky prales

Martina Pitlová

Ilustračný obrázok: les, Zdroj: istockphoto.com

Badínsky prales patrí medzi naše najvýznamnejšie chránené územia. Je dôležitý nielen pre ochranárov a lesníkov, ale pre celú spoločnosť. Predstavuje prírodné laboratórium, v ktorom je možné sledovať životný cyklus karpatských pralesov a ponúka priestor pre poznanie mechanizmov, ktoré sa dejú v prirodzených lesných spoločenstvách. 

Na Slovensku máme vo všetkých lesných vegetačných stupňoch 74 pralesových rezervácií. Prírodná rezervácia Badínsky prales bola v roku 1913 vyhlásená ako jedna z prvých prírodných rezervácií na našom území. Jej zriadenie spolu s Dobročským pralesom bolo výsledkom iniciatívy Uhorského kráľovského ministerstva orby v Budapešti, ktoré v roku 1908 vydalo pokyn na vypracovanie zoznamov prírodných pamiatok. Na výzvu odpovedalo Uhorské kráľovské lesné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, ktoré navrhlo zriadenie týchto chránených území. Badínsky prales patrí medzi špičku územnej ochrany prírody na Slovensku a je jedným z našich najvýznamnejších chránených území. 

Vstup možný len s odborným sprievodom 

Badínsky prales sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Za chránené územie bol vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového lesného vegetačného stupňa. Zastúpené sú v ňom všetky tri základné vývojové štádiá európskych pralesov. Podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí do provincie Západných Karpát, do oblasti Slovenského stredohoria, geomorfologického celku Kremnické vrchy a podcelku Flochovský chrbát. Národná prírodná rezervácia Badínsky prales (NPR) má rozlohu 30,03 ha a platí v nej 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo má 123,43 ha a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Chránené územie je od obce Badín vzdialené 5 km a leží nad dolinou Badínskeho potoka na východnej strane Kremnických vrchov. Vstup do pralesa po exkurznom chodníku je umožnený iba pre exkurzie s odborným sprievodom. 

Ilustračný obrázok: medveď hnedý, Zdroj: istockphoto.com

V zozname NATURA 2000

O tom, že Badínsky prales je mimoriadne miesto, svedčí aj jeho zaradenie do NATURA 2000, teda sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným dôvodom na zaradenie do zoznamu bola prítomnosť vzácnych biotopov, nachádzajú sa tu silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové kvetnaté lesy a lipovo-javorové sutinové lesy. Predmetom ochrany sú taktiež živočíšne druhy, konkrétne kunka žltobruchá, fúzač alpský, rys ostrovid, netopier Bechsteinov, netopier obyčajný, medveď hnedý a vlk dravý. 

Ilustračný obrázok: vlk, Zdroj: istockphoto.com

Vzácny biotop

Geologické podložie Badínskeho pralesa je zložené z usadených hornín sopečného pôvodu, ako sú tufy, tufity, vulkanické brekcie a aglomeráty pyroxénických andezitov. V spodnej časti sa nachádza andezit – vulkanická hornina. V ochrannom pásme rezervácie sa uchovali pozostatky lávového prúdu vo forme vypreparovaných skalných stien, previsov a stĺpov. Ponad severný okraj rezervácie preteká Badínsky potok. Je prítokom Hrona a odvodňuje chránené územie. V pôde prevažujú typické hnedé lesné pôdy – kambizeme.

Ilustračný obrázok: andezit, zdroj: istockphoto.com

Pôdy Badínskeho pralesa sú stredne skeletnaté, mierne kyslé a najmä bohaté na minerálny látky. Vzhľadom na svoje výškové rozpätie sa prales nachádza v bukovom a v jedľovo-bukovom lesnom vegetačnom stupni. Približne 70 % patrí ku kvetnatým bukovým a jedľovo-bukovým lesom. V NPR Badínsky prales majú zastúpenie všetky primárne vývojové štádiá a fázy prírodného lesa v pestrej štruktúre, z tohto dôvodu slúži chránené územie na lesnícky výskum a na študijné ciele. Dominantné dreviny sú tu buk lesný a jedľa biela, v ochrannom pásme aj smrek obyčajný. Početné zastúpenie tu má aj javor horský, jaseň štíhly či lipa malolistá. Niektoré zo stromov dosahujú úctyhodné rozmery, najvyššia jedľa má výšku 46 metrov. V lesných biotopoch bolo zaznamenaných viac ako 140 druhov cievnatých rastlín a zo vzácnych druhov húb sa tu našiel ohňovec Pouzarov.

Ilustračný obrázok: jašterica živorodá, Zdroj: istockphoto.com  

V hojnej miere je v Badínskom pralese zastúpený hmyz a mnohé druhy chrobákov, napríklad bystruška zlatá, krasoň jedľový, fúzač alpský. Medzi najrozšírenejšie obojživelníky na tomto území patrí mlok karpatský, salamandra škvrnitá, rosnička zelená, ropucha bradavičnatá a kunka žltobruchá. Z plazov sú rozšírené najmä jašterica živorodá, jašterica múrová, vretenica severná, jašterica zelená a užovka hladká. Prales ponúka výborné možnosti na hniezdenie vtákov, hniezdi tu napríklad ďateľ bielochrbtý a muchárik červenohrdlý. V dosť veľkej miere sú tu zastúpené aj tetrov hlucháň, výr skalný, dudok chocholatý či kuvičok vrabčí. Pomerne hojné zastúpenie majú aj cicavce, napríklad piskor vrchovský, netopier Bechsteinov, netopier obyčajný, myšovka horská. Vyskytujú sa tu aj veľké šelmy, a to medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý. 

Martina Pitlová, CVTI SR

Ilustračné foto: istockphoto.com 

Zdroje: 

Ambróz, Leonard; Lázničková, Marianna: Najstaršie chránené územia na Slovensku, L. Mikuláš, 2017,188 s., ISBN 978-80-899933-006

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bad%C3%ADnsky_prales

http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro3/22_ste.pdf

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky