Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV tvoria 3D model litosféry

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /Karpaty/

Vytvoriť originálny 3D komplexný model litosféry v karpatsko-panónskej oblasti je cieľom projektu Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry (Application of a new automated software system /GMT-Auto/ for interpretation of the Carpathian-Pannonian Basin lithosphere).

Založený má byť na výsledkoch získaných 3D interpretáciou tiažového poľa Zeme. V rámci interpretácie bude aplikovaný moderný, svetovo uznávaný softvér 3-D GMT-AUTO. „Umožňuje to vybudovať 3D geofyzikálny model s distribúciou fyzikálnych parametrov. Výsledný 3D integrovaný litosferický model bude reprezentovať zjednotenie všetkých súčasných poznatkov hlbinnej stavby karpatsko-panónskej litosféry. Model bude tiež základom tektonických rekonštrukcií priestorovej distribúcii tektonických jednotiek v karpatsko-panónskej oblasti,“ uvádza sa v popise projektu.

Ide o medzinárodnú spoluprácu medzi vedeckými pracovníkmi Ústavu vied o Zemi SAV (ÚVZ SAV) v Bratislave a Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine v Kyjeve. „Kolegovia z ukrajinského ústavu vyvinuli program z názvom ´3-D GMT-AUTO´ na výpočet tiažového účinku geologických telies ľubovoľného 3D tvaru. Jeho výhodou je, že dané geologické telesá môžu byť ohraničené tak z vrchu, ako aj zdola ľubovoľným tvarom. Pri 3D modelovaní to umožňuje brať do úvahy aj reálnu topografiu skúmaného územia. Navyše, program dovoľuje výpočet tiažových účinkov telies nielen s konštantnou, ale aj premenlivou hustotou tak v horizontálnom, ako aj vo vertikálnom smere. Týmito vlastnosťami sa program radí k špičkovým svetovým programom doteraz vytvorených na určovanie tiažových účinkov anomálnych geologických telies,“ konštatoval prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., zodpovedný riešiteľ projektu.

Cieľom tohto projektu je podľa neho využitie spomínaného programu na výpočet tiažových účinkov hlavných geologických vrstiev a fyzikálnych rozhraní tvoriacich kontinentálnu litosféru v karpatsko-panónskej oblasti. Ide napríklad o výpočet tiažového účinku sedimentárnej vrstvy, vrchnej a spodnej kôry a spodnej litosféry. „Pre výpočet 3D tiažových účinkov hustotne anomálnych vrstiev sa pripravujú vstupné údaje týkajúce sa ich hustôt a tvaru. Boli už urobené predbežné výpočty.“

Momentálne sa upresňuje hrúbka zemskej kôry, ktorá je definovaná priebehom fyzikálneho rozhrania, tzv. Mohorovičičovej diskontinuity. „Na tomto projekte spolupracujeme s ukrajinskými kolegami z Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine v Kyjeve. Menovite s akademikom Vitalijom Starostenkom – program pracuje na základe ním definovaného numerického vzorca pre výpočet tiažového efektu 3D telesa ľubovoľného tvaru, dr. Olgou Legostaeovou – vypracovala daný softvér a Irinou Makarenko – testovateľka daného programu,“ vysvetľuje prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Ešte treba podľa neho vypočítať tiažové efekty sedimentárnej vrstvy, kôry, spodnej litosféry a vypočítať odkryté mapy tiažového poľa skúmanej oblasti. „Výsledky by mali priniesť nové informácie o hlbinnej stavbe zemskej kôry a litosféry v karpatsko-panónskej oblasti, ktoré napomôžu k spresneniu našich predstáv o vzniku nielen našich Západných Karpát, ale celého karpatského pohoria,“ uzavrel zodpovedný riešiteľ projektu.

Projekt Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry je realizovaný v období: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019.

 

Odborný garant textu: prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky