Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obnova ramena Hrona pri Rudne

VEDA NA DOSAH

Rudno

Ľavobrežné inundačné územie Hrona medzi hlavným korytom a cestou pod obcou Rudno nad Hronom (Banskobystrický kraj) je územím, ktoré sa podujala riešiť Ágnes Agócsová vo svojom projekte Obnova ramena Hrona pri Rudne, pričom ho prihlásila do súťaže PRE VODU.

Problém je, že pri regulačných úpravách rieky Hron došlo k odrezaniu mnohých prietočných ramien pozdĺž toku, čo v niektorých prípadoch spôsobilo až ich zánik. Výnimkou nie je ani bývalé ľavobrežné rameno pri obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica. Hlavným cieľom predkladaného návrhu je práve obnovenie a sprietočnenie v súčasnosti slepého ramena za účelom obnovy riečnych biotopov, stabilizácie inundačného územia a využitia okolitého prostredia na rekreačné a náučné účely pre obyvateľov a vodných turistov.

Cieľom návrhu Ágnes Agócsovej je sprietočnenie ľavobrežného mŕtveho ramena Hrona z oboch strán v jeho pôvodnej, historickej trase dlhej približne 600 m – návrhový model ramena, tiež zvýšenie protipovodňovej ochrany dolnej časti obce vybudovaním hrádze, ale aj obnova vodných biotopov a ekologickej funkcie ramena pre vodných turistov i vodné živočíchy a revitalizácia inundačného územia pre rekreačné využitie nielen obyvateľmi obce. „Pri návrhu modelu ramena som vychádzala z 1D hydrodynamického modelu vytvoreného v programe Hydrocheck, v ktorom boli zistené výšky hladín v ramene pri prietokoch Q180d, Q90d, Q30d, Q1 a Q100. Výsledky boli použité ako okrajové podmienky do 2D hydrodynamického modelu spracovaného v programe MIKE 21 FM, kde bola vytvorená sieť pôvodného stavu koryta s inundáciou a sieť s navrhnutým ramenom. Model bol spustený pre prietok Q90d, na zistenie hĺbok a rýchlostí v ramene za tohto vodného stavu. Výsledkom je určenie hĺbky hladiny a rýchlosti prúdenia vody v ramene a efektivita jeho sprietočnenia vzhľadom na protipovodňovú ochranu dolnej časti obce.“

Ďalším cieľom predkladaného projektu je spriechodnenie ramena pre vodných turistov počas dostatočných prietokov, vybudovanie prístaviska s možnosťou stanovania a vytvorenie rekreačno-náučného areálu pre obyvateľov a turistov s detským ihriskom, vyhliadkovou vežou a ďalšími atrakciami.

ilustrácia/ukážka projektu

Ágnes Agócsová navrhuje nasledujúci postup pri realizácii:

  1. príprava projektovej dokumentácie;
  2. vysporiadanie pozemkov a majetkovo-právnych vzťahov v danom území;
  3. výkopové zemné práce – sprietočnenie ramena;
  4. spevnenie brehov koryta;
  5. využitie vybagrovaného zemného materiálu na vybudovanie protipovodňovej hrádze;
  6. vybudovanie prístaviska pre vodných turistov;
  7. rekultivácia okolitých trvalých trávnych porastov;
  8. revitalizácia okolia pre rekreačné využitie verejnosťou – výstavba náučného chodníka, táborísk, detského ihriska.

„Predpokladaným rizikom návrhu je zanášanie ramena sedimentmi a naplaveninami pri poklese hladín z povodňových prietokov, čo môže ovplyvniť plynulosť prietočnosti ramena. Minimalizovanie tohto problému môže byť zaistené ochranným objektom v úseku vtoku, ale najmä pravidelnou údržbou ramena. Možným rizikom pri realizácii projektu a následnej údržbe ramena je tiež nedostatok financií. Toto riziko sa dá minimalizovať pomocou spolufinancovania SVP š. p., prípadne využitím fondov z Európskej únie,“ uvádza Ágnes Agócsová.

Pri vypracovaní návrhu spolupracovala so zástupcom starostu obce Rudno nad Hronom, pánom Ing. Michalom Jančokom a mentorom Ing. Andrejom Škrinárom, PhD. „S pánom Ing. Jančokom prebiehala komunikácia zväčša telefonicky a emailom, pričom mi ochotne poskytol dokumentáciu s potrebnými vstupnými údajmi. Prácu som spracovala pod odborným vedením a osobným konzultovaním s pánom Ing. Škrinárom.“

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Obnova-ramena-Hrona-pri-Rudne-(1).aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky