Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obnova častí mŕtveho ramena Tice

VEDA NA DOSAH

priepust so stavidlom č. 2

Obnova častí mŕtveho ramena Tice je cieľom projektu Adama Repela, ktorý prihlásil do súťaže PRE VODU. Riešená lokalita sa nachádza vo Východoslovenskej nížine v okrese Trebišov, v blízkosti sútoku Latorice a Ondavy v katastrálnom území Svätá Mária a čiastočne aj v katastrálnom území Rad. Celá riešená lokalita sa nachádza v CHVÚ Medzibodrožie, časť lokality je taktiež vyhlásená za prírodnú rezerváciu Dlhé Tice v správe ŠOP SR.

Cieľom návrhu Adama Repela je zavodniť zanikajúce časti ramena Tice, a tým obnoviť prirodzené ekosystémy. Navrhované opatrenia majú slúžiť na obnovenie a udržiavanie postupne zanikajúcich mokradí, ktoré sú vhodnými biotopmi pre množstvo chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Vybudovaním troch stavidiel a sústavy kanálov má podľa tohto riešenia dôjsť k zavodneniu plochy s rozlohou cca 190 ha a zabezpečiť sa má jej zadržanie v mokradiach aj počas dlhých období sucha. Stavba zároveň poslúži aj v rámci protipovodňovej ochrany.

„Lokalita, kde sú navrhované opatrenia, je charakteristická tým, že najmä v 60.tych rokoch minulého storočia tu boli vybudované dve vodné stavby, ktoré výrazne ovplyvnili vodný režim, a to ľavobrežná protipovodňová hrádza Latorice, resp. Bodrogu a odvodňovací kanál (Severný Radský kanál). Vybudovaním protipovodňovej hrádze došlo k odrezaniu veľkej časti ramena Tice od dotovania vody počas povodňových stavov na Latorici a Bodrogu a odvodňovací kanál spôsobil zníženie hladiny vody v celej lokalite, pričom tieto vody sú z územia prečerpávané a odvádzané,“ uvádza autor návrhu.

Jeho riešenie pozostáva z troch samostatných lokalít a má zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu negatívnych dôsledkov týchto dvoch stavieb. Bude slúžiť na obnovu a udržanie mokradí celkovo na rozlohe 190,3 ha. Prvým návrhom je výstavba priepustu so stavidlom v ľavobrežnej hrádzi Latorice, pričom tento priepust bude slúžiť na napúšťanie vody do zanikajúcich mokradí v čase vysokých vodných stavov na rieke Latorica. Samotný návrh pozostáva z hrádzového rúrového priepustu so stavidlom a prívodnými kanálmi. Druhá lokalita má byť riešená nasledovne: V mieste vyústenia ramena Tice do Severného Radského kanála je vybudovaný brod, cez ktorý voda vyteká z ramena Tice. Hneď vedľa brodu sa nachádza priepust, ktorý je v dezolátnom stave a voda ním uniká z ramena Tice do kanála. Navrhovaný je teda nový priepust DN1200 v mieste existujúceho priepustu, ktorý je opatrený stavidlom.

V mieste priepustov so stavidlom s číslom tri a prepadovou hranou severne od obce Rad je rameno Tice prehradené hrádzou s poľnou cestou, cez ktorú je prevedený rúrový priepust, ktorý je v dezolátnom stave. Navrhnutá je na tomto mieste výstavba dvoch rúrových priepustov DN1200, pričom jeden priepust bude osadený stavidlom a na druhom sa vybuduje prepadová hrana tak, aby voda v ramene nikdy nestúpla nad stanovenú hladinu.

„Pred realizáciou bude potrebné vybaviť príslušné povolenia, zložitejšie môže byť napr. vybavenie povolenia na zásah do protipovodňovej hrádze od SVP. Taktiež bude potrebné zabezpečiť dohodu s vlastníkmi pozemkov. Samotná výstavba všetkých stavidiel môže prebiehať súčasne. Pred výkopovými prácami je potrebné vybudovať ohrádzky a odvodniť miesto výkopu. Do vykopaných jám sa následne uložia priepusty a vybetónujú sa čelá, ktoré sa následne prisypú spätným zásypom a osadia sa na ne stavidlá.“

Medzi riziká, resp. slabé stránky návrhu podľa Adama Repela patrí riziko nepovolenia stavby od Slovenského vodohospodárskeho podniku (nátok v protipovodňovej hrádzi). Ďalej možnosť, že sa nepodarí dosiahnuť dostatočný prietok na Latorici, resp. Bodrogu pre napúšťanie mokradí, prípadne, že bude nedostatok vody v rezervácii Dlhé Tice aj napriek vzdutiu hladiny. „V tom prípade bude potrebné rameno zavodniť.“ Rizikom podľa autora návrhu tiež je, že mokrade Paptová a Krivé Jazero môžu byť zanesené a bude potrebné ich prehĺbenie a odbahnenie, aby do nich voda natiekla.

„Za pomoc pri vypracovávaní tejto štúdie (návrhu) by som chcel poďakovať zástupcom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko z Michaloviec za poskytnuté cenné rady a podklady či už pri osobnom stretnutí alebo formou emailovej komunikácie a taktiež za pomoc pri výbere vhodnej lokality pre takéto opatrenia. Taktiež by som chcel poďakovať mojej vedúcej, doc. Ing. Martine Zeleňákovej PhD., za jej rady pri vypracovávaní tejto štúdie,“ uviedol Adam Repel.

priepust so stavidlom č. 3

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Obnova-mokradi-v-CHVU-Medzibodrozie.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky