Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska

Marta Bartošovičová

Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska / Circular Economy – Future of the Development of Slovakia

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vydala slovensko-anglickú elektronickú publikáciu s názvom Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska / Circular Economy – Future of the Development of Slovakia. Prezentujú v nej príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva.

Cieľom editoriek publikácie, ktorými sú Ing. Tatiana Guštafíková, Mgr. Alena Kostúriková a Ing. Zuzana Lieskovská – bolo poukázať na fakt, že prechod k zelenému obehovému hospodárstvu nie je len konceptom zameraným na zníženie negatívnych vplyvov lineárneho hospodárstva. Predstavuje systémový posun, ktorý vytvára dlhodobú hospodársku odolnosť, obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje veľmi dôležité environmentálne, ekologické a spoločenské výhody. V neposlednom rade ďalším cieľom bolo propagovať dobrú prax Slovenskej republiky vo svete a inšpirovať ďalších. Publikácia nemá ambíciu podať prehľad všetkých príkladov a typov riešenia. Podarilo sa však zhromaždiť príklady dobrej praxe naprieč priemyslovými odvetviami.

Obehové hospodárstvo

Jednotlivé kapitoly sú členené podľa oblastí európskeho rámca na monitorovanie pokroku pri zavádzaní princípov obehového hospodárstva: Výroba a spotreba, Odpadové hospodárstvo, Druhotné suroviny, Konkurencieschopnosť a inovácie. Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na: trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni; rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie; príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia; projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.

Elektronická forma publikácie umožňuje užívateľský komfort vďaka interaktívnym nástrojom a prostredníctvom hypertextových odkazov ponúka možnosti rozšíriť informačné portfólio predkladanej publikácie. Nájdete ju v dvoch formátoch na Informačnom portáli Zelené hospodárstvo (IPZH): http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/publikacie

PDF aj on-line verzia je dostupná aj na Enviroportali: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9202  https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9265

*********************************************

E-publication Circular Economy – Future of the Development of Slovakia

Slovak Environmental Agency in cooperation with the Ministry of Environment of the Slovak Republic published in Slovak and in English an e-publication entitled Circular Economy – Future of the Development of Slovakia. This publication presents approximately 50 examples of best practices in Slovakia based on the principles of circular economy. The editors‘ aim was to point out that the transition to a green circular economy is not just a concept aimed at reducing negative impact of linear economy. It represents a systemic shift that creates long-term economic resilience, business and other economic opportunities and provides important environmental, ecological and social benefits. Last but not least, another goal was to promote examples of Slovak best practices in the world and to inspire others.

The publication does not have the ambition to give a comprehensive overview of all practices and types of solutions. It has, however, been possible to gather examples across various industries.

The individual chapters are structured according to the areas of the European framework for monitoring progress in the implementation of the circular economy principles: Production and Consumption, Waste Management, Secondary Raw Materials, Competitiveness and Innovation.

Moreover, the publication has the following focal points:

  • latest trends describing the current state of circular economy at national and European level;
  • Interviews with state administration, scientific community and non-profit organization representatives;
  • examples of best practices that highlight selected municipalities, businesses and non-profit organizations whose activities are in line with environmental sustainability;
  • Projects supporting the acceleration of the transition to a circular economy.

The electronic form of the publication contains interactive tools such as hypertext links that allow readers to easily access additional information. You can find it in two formats on the Green Economy Information Platform:

http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/publikacie

http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/en/circular-slovakia

*********************************************

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS. http://www.sazp.sk/

THE SLOVAK ENVIRONMENT AGENCY is a professional organization of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic with nationwide activity focused on the care of the environment and the landscape in accordance with the principles of sustainable development. The SEA was established by a decision of the Minister of the Environment of the Slovak Republic of 17 May 1993 as a budgetary organization of the Ministry of Environment of the Slovak Republic. In 2005, SEA was awarded by the quality management and environmental management system certificates according to ISO 9001 and 14001 standards.  The Slovak Environmental Agency (SAŽP) is a legal entity authorized by the Ministry of Environment of the Slovak Republic to perform the function of the competent authority of the Slovak Republic for EMAS. http://www.sazp.sk/en/the-environment/

Informácie poskytla: Alena Kostúriková, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj ilustračných obrázkov: e-publikácia Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska, 2019

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky