Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Financovanie v oblasti životného prostredia a klímy sa v EÚ má navýšiť o 60 %

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: životné prostredie

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 Európska komisia plánuje zvýšiť finančné prostriedky určené na program LIFE – program EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy, o takmer 60 %. Prostredníctvom programu LIFE sa aj naďalej bude podporovať zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu, uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Program LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Prostredníctvom tohto programu sa podporilo viac ako 4 500 projektov, čo predstavuje 5,9 mld. EUR investovaných na ochranu životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy. Súčasný program LIFE sa začal v roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho rozpočet je 3,5 mld. EUR.

Tento program zohral významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších environmentálnych právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Návrh nového programu na obdobie 2021 – 2027 vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasného programu, ako aj posúdenia vplyvu.

Program LIFE s rozpočtom 5,45 mld. EUR na roky 2021 až 2027 patrí medzi programy financovania EÚ, v prípade ktorých Európska komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania. Komisia začlenila opatrenia v oblasti klímy do všetkých hlavných výdavkových programov EÚ, najmä do politiky súdržnosti, regionálneho rozvoja, energetiky, dopravy, výskumu a inovácií, spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj do rozvojovej politiky EÚ. Rozpočet EÚ sa teda stane hnacou silou udržateľnosti. Na splnenie Parížskej dohody a záväzku vyplývajúceho z cieľov Organizácie Spojených národov týkajúcich sa udržateľného rozvoja Komisia navrhuje zvýšiť ambície súvisiace s financovaním oblasti klímy vo všetkých programoch EÚ s cieľom dosiahnuť, aby aspoň 25 % výdavkov EÚ prispievalo k splneniu cieľov v oblasti klímy.

Hlavné prvky nového programu LIFE:

  • dôraz na čistú energiu: Jedným z hlavných cieľov nového programu LIFE je stimulovať investície a podporiť činnosti zamerané na energetickú efektívnosť, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
  • dôraz na ochranu prírody a biodiverzity: Nový program LIFE bude podporovať projekty, ktoré propagujú osvedčené postupy vo vzťahu k prírode a biodiverzite, ako aj nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
  • pokračuje podpora obehového hospodárstva a zmiernenia zmeny klímy: Nový program bude naďalej podporovať dôležité politické ciele EÚ, akými sú prechod na obehové hospodárstvo, ochrana a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy.

Zapojme sa do obehového hospodárstva!

Odpad nemusí skončiť ako odpad – môže byť začiatkom životného cyklu nového výrobku! EÚ preto potrebuje účinný systém nakladania s odpadom, aby sa riešili celosvetové výzvy v oblasti zdrojov a vytváralo sa udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje.

Nový program sa zameria na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy, a tým podnieti zmeny v príprave, vykonávaní a presadzovaní politík. Takisto sa ním zabezpečí dostatočná pružnosť, ktorá umožní riešiť nové zásadné priority, ktoré sa vyskytnú počas trvania programu. Zjednoduší sa vykonávanie programu v prospech žiadateľov a príjemcov a zavedú sa opatrenia na dosiahnutie vyváženejšieho územného pokrytia.

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Infografika

Ďalšie informácie

Viac informácií o programe LIFE nájdete tu

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky