Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska únia chce dosiahnuť klimatickú neutralitu

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto k ekológii. Pixabay-thommas68

Pre Európu a celý svet predstavuje zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia existenčnú hrozbu. Aby mohla Európa tieto problémy prekonať, potrebuje novú stratégiu rastu, ktorá zmení úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo. Cieľom je stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. V záujme dosiahnutia tejto méty Európska komisia predložila Európsky ekologický dohovor.

Európska komisia - logoEurópsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmien, zabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu. Dohovor sa týka všetkých hospodárskych odvetví, predovšetkým dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, stavieb a priemyselných odvetví, ako je oceliarstvo, cement, IKT, textil a chemické látky.

Prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete

Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor na zasadnutí v Bruseli 11. 12. 2019. Do 100 dní predloží prvý „právny predpis v oblasti klímy“, s cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Predloží tiež stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030, novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvo, stratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania. 

Predpokladá sa, že dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Táto investícia si bude vyžadovať mobilizáciu verejných a súkromných sektorov. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Európska komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania.

Citáty k Európskemu ekologickému dohovoru

Boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia je spoločným úsilím, avšak nie všetky členské štáty a regióny majú rovnakú východiskovú pozíciu. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu budú podporované regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2.

Občanom, ktorí budú počas transformácie najzraniteľnejší, poskytne prístup k rekvalifikačným programom a pracovným príležitostiam v nových hospodárskych odvetviach. Komisia v marci 2020 spustí „Klimatický pakt“, ku ktorému sa budú môcť vyjadriť aj občania. Môžu sa tiež zapojiť do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení.

Globálne problémy týkajúce sa zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia si vyžadujú globálnu reakciu. Európska komisia bude aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú diplomaciu. Prostredníctvom skupiny G7, G20, medzinárodných dohovorov a bilaterálnych vzťahov bude presviedčať ostatných, aby zintenzívnili svoje úsilie. Európska komisia bude tiež využívať obchodnú politiku na zabezpečenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

Ilustračné foto: Pixabay.com/sk (thommas68)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky