Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bratislavský dunajský park má k rieke vrátiť život

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: Dunaj. Zdroj: iStockphoto.com

Tím odborníkov minulý týždeň predstavil víziu rozvoja Dunaja prostredníctvom projektu Bratislavský dunajský park (BDP). Projekt podporil minister životného prostredia Ján Budaj.

Minister podpísal Memorandum o spolupráci pri ochrane a obnove rieky Dunaj a podporil projekt BDP symbolicky 29. júna, na Medzinárodný deň Dunaja.

Rieka Dunaj je pre Bratislavu strategickým prírodným prvkom, zdrojom pitnej vody a nositeľom identity. Jej brehy sú však málo využívané. Bratislavský dunajský park má túto zónu oživiť – mala by slúžiť ľuďom na oddych i záujmové aktivity a prispievať k vyššej kvalite života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. V novom projekte jeho autori navrhujú mestskú pláž, oddychové miesta a nové cyklotrasy či náučné chodníky.

Projekt stojí na koordinácii

Signatári memoranda svojím vyhlásením potvrdili spoločný záujem podporiť jedinečný charakter krajiny i jej ekologické a kultúrne hodnoty, ako aj rozvíjať rekreačný a edukačný potenciál územia.

Okrem toho sa svojím podpisom zaviazali, že sa budú vzájomne informovať pri plánovaní a realizácii zámerov v oblasti urbanistického a architektonicko-krajinárskeho plánovania, investícií, ochrany pred povodňami, plavby, ochrany a rozvoji prírodných a krajinných hodnôt, pri riešení majetkovoprávnych vzťahov, vo veci správy, údržby a využití v priestore rieky Dunaj. Zaviazali sa tiež, že budú koordinovať jednotlivé projekty už vo fáze zámerov a zadaní.

„Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok cez inundačné územie, obnoviť vodné plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus. Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu, jednoducho prostredie s príjemnejšou klímou najmä počas letných horúčav,“ konštatoval pri podpisovaní zmluvy minister životného prostredia Ján Budaj.

Pohľad na Dunaj z lietadla. Zdroj: iStockphoto.com

Autormi sú odborníci

Bratislavský dunajský park sa má rozprestierať na rozlohe 1954 hektárov. Jeho súčasťou má byť slovenský úsek pravého brehu Dunaja v Bratislave, ucelený dvadsaťkilometrový úsek od rakúskej hranice po maďarskú hranicu, s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu rieky. Pre návštevníkov bude k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov rôzneho charakteru.

V parku budú vybudované pozorovacie stanovištia vtákov, obnovené prírodné brehy s plážami, vytvorené oddychové miesta na piknik a relax, ale aj desiatky kilometrov nových cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia už teraz vyťaženú bratislavskú hrádzu. Zásadnejšie úpravy by sa mali uskutočniť na území Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody a vodohospodári. Inšpirovali sa zahraničnými projektmi predovšetkým v rekreačnom využití Dunaja vo Viedni či revitalizácii rieky Isar v Mníchove.

Autori počas práce na štúdii konzultovali svoje návrhy aj so zodpovednými odborníkmi napr. z Magistrátu mesta Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Štátnej ochrany prírody, Asociácie bratislavských vodáckych klubov, ako aj z ochranárskych organizácií BROZ a WWF. Niektoré časti štúdie môžu slúžiť ako podklad pre vytvorenie projektovej dokumentácie parku.

Dunajský park má pomôcť rieke, prírode aj Bratislavčanom

Hlavnou ambíciou zriadenia a vybudovania parku je zvýšenie kvality života ľudí. Dunajský park chce využiť potenciál rieky na oddych, rekreáciu a šport, vytvoriť ucelené prírodné územie a prepojiť ho s ďalšími atraktívnymi miestami v hlavnom meste a okolí.

V pláne je tiež zjednodušenie prístupu do územia vytvorením premostenia Dolnozemskej cesty, ktoré by formou chodníka v korunách stromov zároveň prepájalo Chorvátske rameno v oblasti Draždiaku so Starohájskym ramenom. Projekt obsahuje aj ochranu prírody, vytvorenie prístupov k vode, vybudovanie vyhliadkových a odpočinkových miest a v neposlednom rade vyčistenie, obnovenie a prepojenie Ovsišstského, Starohájskeho a Jarovského ramena s Dunajom.

V chránených územiach Pečniansky les, Soví les a Starý háj projekt ráta s revitalizáciou brehov a bočných ramien tak, aby nebola ohrozená protipovodňová ochrana a plavba. Okrem iného na týchto miestach projekt počíta s pohybom ľudí po vyznačených chodníkoch a vodáckych trasách. V chránenom území Dunajské ostrovy je v pláne umožniť pohyb ľudí iba chodníkmi po jeho obvode.

Viac informácií o projekte je na webovej stránke www.bdp.sk

 

Marta Bartošovičová

Zdroje:

MŽP
BDP
Archinfo

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky