Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako Popularizátor vedy bol ocenený doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing, Štefan Šteller, CSc.

Počas celej svojej profesionálnej kariéry sa venuje problematike drevárskeho výskumu. Je dlhoročným redaktorom drevárskeho vedeckého časopisu Wood Research, pričom sa vo výraznej miere zaslúžil o jeho zachovanie a rozvoj. Doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy – vyslúžil si ju za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou. Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s oceneným odborníkom v oblasti materiálové inžinierstvo – drevo.

S. CIGÁŇOVÁ: Čo vás viedlo k tomu venovať sa počas vašej profesionálnej kariéry problematike drevárskeho výskumu?

Š. ŠTELLER: Asi to bolo v rodine. Starý otec bol kolár, mal svoju dielničku, kam som k nemu chodieval. V tých časoch sa na prácu ešte využívali drevené vozy a majstri boli žiadaní. Vybral som si štúdium na Drevárskej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Rodičia ma v tom podporovali. Dnes môžem len s úsmevom dodať, že kde inde by ma boli vzali, bol predsa hlboký socializmus. Tí skôr narodení vedia, o čom rozprávam. Po štúdiách som nastúpil na Drevársky výskumný ústav a ostal som tam až doteraz, možno aj kvôli práci redaktora.  

S. C.: Priblížte profil a ciele, s ktorými vychádza drevársky vedecký časopis Wood Research?

Š. ŠTELLER: Wood Research je vedecký časopis, ktorý vychádza od roku 1956 a publikuje práce zo všetkých oborov drevárskych vied (biológie, chémie, fyziky amechaniky, ale aj chemického a mechanického spracovania). Časopis je indexovaný agentúrami Thomson Reuters Materials Science Citation Index ExpandedTM, CAB Internacional Abstracting Services a Scopus. Vychádza v tlačenej podobe a v posledných štyroch rokoch aj elektronicky.

S. C.: Čím je podľa vás tento časopis výnimočný a aký je váš vzťah k nemu?

Š. ŠTELLER: Wood Research je jeden z najstarších drevárskych vedeckých časopisov na svete. Bol založený, keď sa začal budovať drevársky priemysel na Slovensku. Prišli aj problémy s jeho financovaním, hlavne po roku 1989, ale aj to sme nejako prežili. Prešli sme na anglický jazyk a podarilo sa nám ho dostať do Scopusu. O jeho význame svedčí aj to, že na jeho podporu vzniklo medzinárodné konzorcium, ktoré s istými obmenami funguje až dodnes. Boli aj časy, keď sme články do časopisu museli zháňať po kamarátoch. Naopak minulý rok sme pre narastajúci záujem prešli z pôvodných štyroch vydaní na šesť vydaní za rok. Som veľmi rád, že som sa na to dal, spoznal som veľa dobrých ľudí a pracoval som v dobrom kolektíve. Za všetkých by som rád spomenul prof. Katuščáka, s ktorým sme začínali, a prof. Babjaka, s ktorým to ťaháme až dodnes.

S. C.: Získali ste Cenu za vedu a techniku… Aká je vaša reakcia na takéto významné ohodnotenie?   

Š. ŠTELLER: Vážim si to, samozrejme. Je to také milé osvieženie bežného pracovného života. Dnes, vzhľadom na svoj vek, sa už môžem zamyslieť nad tým, koľko času som strávil v práci. Bez dobrého kolektívu by to asi nešlo. Myslím si, že človek by mal robiť to, čo ho baví, aspoň ja som sa toho snažil držať. Nedá mi nespomenúť, že k tomu všetkému musí byť vytvorené aj dobré rodinné prostredie, súhra v rodine. Chcel by som tu spomenúť svoju manželku a synov s rodinami.

*********************************************

Doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., je pracovníkom VÚPC, a. s., úsek Slovenský drevársky výskumný ústav, Bratislava. Počas celej svojej profesionálnej kariéry sa zameriava na problematiku drevárskeho výskumu. Svojím úsilím sa zaslúžil o zachovanie a rozvoj drevárskeho vedeckého časopisu Wood Research, ktorý je štvrtým najdlhšie vychádzajúcim periodikom v tomto odvetví na svete. Je dlhoročným redaktorom tohto časopisu, ktorého začiatky siahajú až do roku 1956, a ktorý dlhé roky vychádzal štvrťročne aj v anglickom jazyku. Ocenený patril medzi hlavných aktérov drevárskeho výskumu na Slovensku, spočiatku ako výskumný pracovník a zodpovedný riešiteľ štátnych, rezortných aj medzinárodných výskumných projektov a neskôr aj ako manažér a riaditeľ Slovenského drevárskeho výskumného ústavu. Svojou 56-ročnou prácou v danej oblasti sa doc. Ing, Štefan Šteller, CSc. zaslúžil o rozvoj drevárskeho výskumu na Slovensku. Pôsobil v rôznych odborných radách, bol členom odborných komisií a jeho činnosť bola úzko spätá s akademickou sférou, kde bol často prizývaný k oponentúre diplomových, doktorandských aj habilitačných prác v oblastiach zameraných na využívanie dreva v praxi. Pod jeho vedením vyrastala generácia drevárskych odborníkov, ktorí sú dnes už v produktívnom veku. Ako riaditeľ Štátneho drevárskeho výskumného ústavu sa výraznou mierou podieľal aj na prepojení výskumu, akademickej sféry a praxe. Zažil rozmach drevárskeho priemyslu v časoch veľkých drevárskych priemyselných podnikov, aj časy ich transformácie do súkromného sektora a segregácie trhu. Pôsobil ako vedúci technickej sekcie Združenia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu SR a predseda technickej normalizačnej komisie SUTN v oblasti výrobkov z dreva. Počas svojej aktívnej kariéry uverejnil vyše 110 vedeckých publikácií.

 

Rozhovor pripravila: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu doc. Štefana Štellera

Uverejnila: VČ

 

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky