Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máte radi hviezdy? V lete nevynechajte Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove

VEDA NA DOSAH

historická budova hvezdárne

V polovici 19. storočia nastal nebývalý záujem o prírodné vedy. Orientovaný bol okrem iného aj na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní. Vtedajší trend vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií.

Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo v roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurbanove. Jej zakladateľom bol Dr. Mikuláš Konkoly Thege, ktorý na prelome 19. a 20. storočia patril medzi popredné vedecké svetové osobnosti.

Celý svoj život zasvätil rozvoju vedy a vedeckého poznania. Študoval v Budapešti a Berlíne, kde jedným z jeho profesorov bol aj Johann Franz Encke. Po štúdiách podnikol dvojročnú študijnú cestu po najznámejších observatóriách v Európe, aby sa oboznámil s ich činnosťou, odborným programom a prístrojovým vybavením. Hvezdáreň, ktorú založil, sa za niekoľko rokov stala známa na celom svete.

Dr. Konkoly orientoval spočiatku svoje pozorovanie na výskum slnečných škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovanie času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania. Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu – astrofotometrii, spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp a hmlovín, spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam.

Nadšenci astronómie by počas tohto leta mali navštíviť Slovenskú ústrednú hvezdáreň, ktorá je najstaršia hvezdáreň na Slovensku. Nachádza sa v krásnom chránenom parku.

„V múzeu sú umiestnené astronomické, astrofyzikálne a meteorologické exponáty. Digitálne planetárium poskytuje rozmanitú ponuku programov pre všetky vekové skupiny. Ponúkame programy v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Program v cudzom jazyku je nutné vopred objednať. V auguste bude v galérii mesta Hurbanovo inštalovaná výstava víťazných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže ´Vesmír očami detí 2019´,“ priblížila Drahoslava Výbochová, vedúca metodického a popularizačno-vzdelávacieho oddelenia hvezdárne.

ďalekohľad vo veľkej kupole historickej budovy

ďalekohľad vo veľkej kupole historickej budovy

Ide o kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so špecializovaným zameraním. Slovenská ústredná hvezdáreň je odborným, vzdelávacím a metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie, koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Zabezpečuje dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie, neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie, metodickú činnosť, špecializovanú odborno-pozorovateľskú, kultúrno-výchovnú, vedecko-výskumnú, ale aj informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v astronomickej oblasti.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove ponúka počas letných prázdnin vstupy pre individuálnych návštevníkov každý pracovný deň o 10.00 a o13.00 hod.

Program podľa Drahoslavy Výbochovej tvorí prehliadka Múzea M. T. Konkolyho; prezentácia o histórii hvezdárne a jej zakladateľovi; program v digitálnom planetáriu a pozorovanie Slnka vo veľkej kupole historickej budovy hvezdárne.

Dodáva ešte, že program v planetáriu sa prispôsobuje vekovej skupine, prípadne individuálnym požiadavkam návštevníkom.

„Počas letných prázdnin ponúkame aj možnosť návštevy pre detské tábory a väčšie skupiny, tie sa však kvôli kapacite planetária musia vopred objednať na iný termín.“

planetárium
planetárium

Slovenská ústredná hvezdáreň dáva do pozornosti aj zaujímavú kampaň. Medzinárodná astronomická únia organizuje v rámci osláv 100. výročia svojho založenia (IAU100) v roku 2019 celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý ponúka možnosť ktorejkoľvek krajine na svete pomenovať vybranú exoplanétu a jej materskú hviezdu. Slovensko tak patrí medzi viac ako 70 krajín, ktoré pripravili národné kampane umožňujúce širokej verejnosti navrhnúť a potom hlasovať za vybrané pomenovania. Tak neváhajte a zapojte sa!

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Drahoslava Výbochová, vedúca odborno-metodického a popularizačno-vzdelávacieho oddelenia

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky