Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štvrtá správa o stave energetickej únie ukazuje pokrok

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: žiarovka (Zdroj: Pixabay.com)

Štvrtá správa o stave energetickej únie ukazuje pokrok dosiahnutý v energetickej únii od začiatku Junckerovej komisie. Na základe doteraz dosiahnutých výsledkov sa v správe stanovujú právne predpisy, ako aj politické záväzky a ciele pre čistejší a ekologickejší svet. Zohľadňuje vyvíjajúce sa globálne výzvy v oblasti životného prostredia, hospodárstva a konkurencieschopnosti. Vízia sa stala realitou.

Cieľom energetickej únie je poskytnúť spotrebiteľom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Robí to tak, že prepracuje európske energetické a klimatické systémy a politiky, čím sa EÚ dostane do popredia pri riešení globálnej energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny klímy.

Európa sa už stala globálnym lídrom v boji proti zmene klímy. Európske politiky realizované počas posledných piatich rokov vo všetkých oblastiach nasmerovali EÚ správnou cestou, takže si mohla plne osvojiť zásadu prechodu na čistú energiu, využiť hospodárske príležitosti, ktoré z toho vyplývajú, vytvárať rast a pracovné miesta a zdravšie životné prostredie pre spotrebiteľov.

Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach, s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu. Budovanie odolnej energetickej únie s progresívnou politikou v oblasti klímy a energetiky je jednou z politických priorít Európskej komisie.

V súčasnosti hodnotíme úspešnú realizáciu toho, čo bolo v roku 2014 ešte len víziou jednotnej, prepojenej, bezpečnej a udržateľnej energetickej únie. K správe sú priložené dva dokumenty preukazujúce pokrok dosiahnutý v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Komisia zároveň predkladá aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie a oznámenie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za energetickú úniu, k tomu v tlačovej správe z 9. apríla uviedol: „Energetická únia ukazuje Európu v tom najlepšom svetle. Ide o spoločné riešenie otázok veľkej energetickej bezpečnosti a transformácie energetiky, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci jednotlivých štátov. Z náročnej úlohy transformácie energetiky sme vytvorili ekonomickú príležitosť pre všetkých Európanov. Predovšetkým sme museli skutočne transformovať naše politiky v oblasti energetiky a klímy: nešlo iba o malé dolaďovanie, ale o systematickú zmenu. Žiadny členský štát by nemohol také niečo uskutočniť sám. V správe sa uvádza, ako sa všetky opatrenia energetickej únie kombinujú, aby bola naša politika prispôsobená potrebám budúcnosti. Náš rámec v súčasnosti umožňuje presmerovanie investícií do technológií a riešení orientovaných na budúcnosť. Zaviedli sme aj opatrenia pre priemysel, ako napríklad výrobu batérií v Európe, a zároveň sa zabezpečilo, aby sme v procese transformácie nezabúdali na žiadneho Európana. Teraz je na každom členskom štáte, aby nasledoval daný príklad a rýchlo integroval vnútroštátne opatrenia do oblastí energetiky, klímy, mobility a všetkých ostatných súvisiacich oblastí, aby Európa mohla do polovice tohto storočia postupovať na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality.“

Energetická únia posilnila vnútorný trh s energiou a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ vďaka investíciám do novej inteligentnej infraštruktúry (vrátane cezhraničnej). Zabezpečila sa nová moderná koncepcia príslušného trhu a bol zavedený mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy.

Ilustračný obrázok a infografika: https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en

Európske odvetvie výroby batérií

Aktualizovaný legislatívny rámec umožnil EÚ udržať si vedúce postavenie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, keďže zvýšil úroveň ambícií na rok 2030 vo viacerých odvetviach súvisiacich s energetikou, počnúc zvýšenými cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti až po ciele týkajúce sa emisií z osobných automobilov, dodávok a nákladných áut. Okrem nového legislatívneho rámca zaviedla Komisia súbor podporných opatrení na zabezpečenie hladkého prechodu európskeho priemyslu, regiónov a miest. Bolo zavedených viacero cielených iniciatív s cieľom zaručiť všetkým regiónom a občanom rovnaký prospech z energetickej transformácie. Jednou z týchto iniciatív je Európska aliancia pre batérie.

V súvislosti s posilnenou stratégiou pre priemyselnú politiku bolo európske odvetvie výroby batérií označené za strategický hodnotový reťazec pre EÚ. K správe o energetickej únii je pripojená samostatná správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie.

Integrácia a inovácia vo všetkých odvetviach hospodárstva a podpora konzistentnosti medzi širokým spektrom súvisiacich politík a rôznymi opatreniami budú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tento prístup – vrátane energie; zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene; kvalita vzduchu; digitálne technológie; priemysel; transport; pôda; poľnohospodárstvo; sociálne problémy; a mnohé ďalšie otázky – je potrebné podporovať na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

Ďalšie informácie:

Priorita energetickej únie, 4. správa o stave energetickej únie

Energetická únia a klíma

Správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie: Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries – COM (2019) 176

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky