Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste svoje inovácie v rámci obnoviteľných energetických zdrojov do súťaže o cenu EUSEW

VEDA NA DOSAH

víťazi predchádzajúcich ročníkov

Výnimočné inovácie v oblasti energetickej efektívnosti alebo obnoviteľných zdrojov majú šancu uspieť v súťaži o prestížnu európsku cenu EU Sustainable Energy Awards (EUSEW). Prihlásiť sa môžu projekty aktívne v rámci lokálnych či európskych programov a iniciatív, ktoré prispievajú k Energetickej únii. Návrhy je možné podať už len do 23. februára 2018!

Ocenenia budú udeľované v jednej alebo viacerých z týchto kategórií: Spotrebitelia, Verejný sektor, Podniky, Mladí lídri a Cena občanov, pričom nominovať vlastnú prácu je možné v prvých štyroch kategóriách. Cena občanov bude udelená prostredníctvom on-line hlasovania, ktoré umožní širokej verejnosti odmeniť svoj obľúbený projekt medzi finalistami jednotlivých kategórií.

Iniciatívy, resp. projekty budú posudzované z hľadiska viacerých kritérií, a síce excelentnosť vo svojej oblasti inovácie, merateľný vplyv a príspevok k cieľom EÚ v oblasti trvalo udržateľnej energie, ale aj replikačný potenciál a spoločenské akceptovanie.

V kategórii Spotrebitelia, resp. Spotrebitelia v strede energetického systému sa bude prihliadať na činnosti vedúce k zmene správania jednotlivých užívateľov energie. Verejný sektor nesie podtitul Vedenie príkladom, v rámci ktorého ide o odmeňovanie verejných a neziskových organizácií, ktoré sú príkladom iniciatív v oblasti energetickej účinnosti alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie. Podnikanie alebo Ekologické podniky – kategória, ktorá sa snaží vybrať súkromné organizácie, ktoré podnikli významné kroky na zníženie vlastného využívania energie a/alebo zvýšenie podielu obnoviteľnej energie vo vlastných prevádzkach (napríklad továrne, kancelárie, doprava).

Kategória Mladí lídri energetiky, resp. Mládež pre opatrenia v oblasti klímy sa snaží o uznanie mimoriadnych mladých jedincov alebo skupinu jednotlivcov (do 30 rokov) v rámci akéhokoľvek typu organizácie, ktorí reprezentujú dôležitú úlohu na poli iniciatív dnešnej mládeže v oblasti udržateľnej energie.

Ako uvádzajú organizátori, cieľom týchto ocenení je zdôrazniť úspech dokončených alebo prebiehajúcich projektov, aktivít alebo akcií zo širokého spektra odvetví a krajín v celej EÚ. K dispozícii budú tri hodnotiace oblasti s maximálnym skóre desať bodov. Každý z projektov môže preto získať maximálne celkové skóre 30 bodov.

Ide o:

  1. Excelentnosť a inovácia (10 bodov): Každá víťazná činnosť by mala byť najlepším príkladom vo svojej triede. Nestačí, aby sa činnosť jednoducho zaoberala energetickou účinnosťou a/alebo využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Mala by byť vynikajúca a mala by zohľadňovať komplexnosť pri jej implementácii. Víťazné aktivity by mali mať aj prvky originality a inovatívne prvky, ktoré budú viesť k zmenám smerom k prechodu na energiu.
  2. Vplyv a príspevok k cieľom v rokoch 2020 a 2030 (10 bodov): Každá víťazná činnosť by mala mať merateľný vplyv a silný príspevok k cieľom Európskej únie v oblasti trvalo udržateľnej energie do roku 2020 a do roku 2030. Napríklad, projekty by mali uvádzať objem KWh/rok konečnej usporenej energie alebo KWh /rok obnovenej vykurovacej/chladiacej/vyrobenej elektrickej energie, prípadne opatrenia ako sa vyhnúť emisiám CO2 ročne alebo počet pracovných miest vytvorených v oblasti trvalo udržateľnej energie. Strategické aktivity a iniciatívy musia preukázať potenciálny dlhodobý vplyv. Okrem toho sa zohľadnia ďalšie sociálno-ekonomické prínosy pre občanov a pozitívne účinky na životné prostredie. Merateľné vplyvy sa posúdia vo vzťahu k veľkosti príslušného projektu.
  3. Potenciál replikácie a sociálna akceptácia (10 bodov): Sociálna akceptácia je kľúčovým aspektom úspechu projektov udržateľnej energie a žiadatelia by mali preukázať, že získali pozitívnu spätnú väzbu od príslušných spoločenských skupín a zástupcov. Víťazné aktivity by mali byť tiež prenosné – budú sa v celej EÚ široko podporovať s cieľom povzbudiť ostatných k tomu, aby tiež prijali úspešné prístupy a postupy a mohli tak profitovať zo skúseností víťaza.

 

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa

 

Zdroj informácií a fotografií: EUSEW

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky