Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové a moderné návrhy informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec

VEDA NA DOSAH

Mapa – Náučný chodník Považský Inovec

Náučný chodník Považský Inovec prechádza 16 územiami obcí Ratnovce, Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice a Nemečky. Pozostáva tak zo 16 zastávok, pričom každá obec ponúka turistom niečo iné – historické informácie o vzniku obci, významné archeologické náleziská, historické pamiatky a pamätihodnosti či jedinečnosti prírody. Na území náučného chodníka sa nachádzajú štyri maloplošné chránené územia a šesť území európskeho významu. Predmetom ich ochrany sú rôzne druhy biotopov s chránenými druhmi rastlín a živočíchov.

V jednotlivých obciach však chýbajú informačné tabule. Mnoho ľudí z obcí, daného regiónu či širšieho okolia ani nevie, aké veľké prírodné bohatstvo náučný chodník skrýva. „Preto by sme radi navrhli nové a moderné návrhy informačných tabúľ, ktoré poukážu aj na zaujímavosti prírody, chránené rastliny a živočíchy,“ uvádzajú tvorcovia projektu Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody (Implementation of the design of information boards of the Považský Inovec educational path with a focus on nature protection). Sú nimi Soňa Adamkovičová a jej školiteľka Hilda Kramáreková, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Pohorie Považský Inovec sa nachádza na západnom Slovensku a patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Pohorie je najmohutnejšie vo svojej severnej časti, susediacej so Strážovskými vrchmi, ktorej dominuje najvyšší vrch Inovec (1 042 m n. m.). Smerom na juh pozvoľna klesá do Podunajskej nížiny, ktorá ho obklopuje zo západnej a východnej strany. Geomorfologicky sa delí na Vysoký Inovec (Inovec 1 042 m n. m.), Nízky Inovec (Bezovec 743 m n. m.), Krahulčie vrchy (Marhát 748 m n. m.) a Inovecké predhorie (bez výrazných vrcholov, na východ od Beckova 550 m n. m.). Trasa náučného chodníka (úvodný obrázok: mapa – Náučný chodník Považský Inovec) pozostáva zo spomínaných 16 zastávok, ktoré sú lokalizované v obciach. Náučný chodník Považský Inovec začína na rozhraní štyroch obcí Banka, Ratnovce, Šalgovce a Ardanovce. Jeho koniec je lokalizovaný pri vodnej nádrži v obci Nemečky.

„Náučný chodník Považský Inovec vytvára jedinečný priestor pre občanov a turistov, ktorí sa môžu tešiť z krásy jeho prírody a svojou bohatou históriou vzbudzuje pozornosť medzi ostatnými regiónmi v kraji. Článok sa zameriava na tvorbu návrhu nových informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody. Našim cieľom je umiestnenie nových informačných tabúľ v okolí jednotlivých chránených území (resp. v obciach, v ktorých sa chránené územia nachádzajú) najmä preto, aby sme vzbudili širší záujem o ochranu prírody. Chceme pomôcť tomu, aby si ľudia uvedomili dôležitosť jej ochrany a starostlivosť. Samostatná realizácia nových informačných tabúľ by zlepšila a hlavne rozšírila informovanosť o zaujímavostiach územia,“ pripomínajú realizátori projektu.

Informačná tabuľa – Fauna Považského Inovca (lokalizovaná v obci Bojná)Občania obcí ale i návštevníci náučného chodníka by mali podľa nich vedieť, ako sa v prírode treba správať, mali by poznať chránené územia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú a mali by si uvedomiť predmet ich ochrany prírody, keďže chránené biotopy sa na jednotlivých územiach vyskytujú už niekoľko desaťročí. „Očakávame, že výstavba nových informačných tabúľ prispeje k rozvoju turizmu na území Považského Inovca. Našou úlohou bude čo najlepšie spropagovať projekt realizácie formou prezentácií a prednášok na základných školách v jednotlivých obciach. V materských školách by sme význam ochrany prírody prezentovali hravou formou spojenou s dosiahnutím výchovno-vzdelávacieho cieľa. Na webových stránkach obcí by sa zaviedla sekcia o náučnom chodníku, pričom by sme ju obohatili aj o fotografie, ktoré by pochádzali z realizácie projektu. Na sociálnej sieti Facebook by sme aktualizovali obsahovú stránku Považského Inovca v slovenskom a zároveň aj v anglickom jazyku, aby tak bola sprístupnená všetkým používateľom. Projekt by sme zverejnili aj v rôznych regionálnych novinách, brožúrach či časopisoch.“

Tento príspevok odznel počas Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018

Informácie prebrané zo zborníka Študentská vedecká konferencia 2018 (september 2018)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky