Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monografia z edície Flóra Slovenska získala ocenenie SAV

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Flóra, tulipán

Edičný rad Flóra Slovenska, ktorá vychádza pod záštitou Botanického ústavu SAV, prezentuje výsledky výskumu rastlinných populácií prirodzenej aj druhotnej vegetácie územia Slovenska. Monografia Flóra Slovenska VI/4. je súčasťou edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie knižných monografií s najnovšími vedeckými poznatkami o flóre Západných Karpát, priľahlých častí Východných Karpát a Panónie na území Slovenska a kolektív autorov tejto monografie získal v tomto roku aj ocenenie SAV. Je pokračovaním série, z ktorej doteraz vyšlo 15 zväzkov.

Kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, pod vedením RNDr. Kornélie Goliašovej, CSc., získal Cenu SAV za vedeckovýskumnú činnosť.

Kniha má 778 strán, vrátane 92 mapových príloh, 79 obrázkových tabúľ, nechýba anglická verzia všetkých determinačných kľúčov. Monografia prináša spracovanie 45 rodov a 229 druhov a krížencov domácich, zdomácnených, prechodne zavlečených, často pestovaných a na Slovensku očakávaných, či mylne uvádzaných cievnatých rastlín patriacich do čeľadí Amaranthaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae a Primulaceae. Z uvedeného počtu je 44 taxónov ohrozených (napr. druhy Anagalis minima, Androsace maxima, Armeria alpina, Atriplex rosea, Blitum virgatum, Camphorosma annua, Limonium gmelinii, Polycnemum heuffellii a Soldanella montana, ktoré sú u nás na pokraji vyhynutia) a 23 zákonom chránených. Texty sú doplnené perokresbami rastlín a detailov ich dôležitých morfologických znakov, ako aj mapami ich rozšírenia.

Najvýznamnejšími výsledkami spracovania pre vedu sú objavy nových taxónov pre územie Slovenska (Amaranthusmonografia Flóra Slovenska VI/4 emarginatus subsp. emarginatus, Rumex rossicus), nové kombinácie mien piatich taxónov, nové lokality výskytu zriedkavých druhov na území Slovenska, nové počty chromozómov a prvotné údaje o relatívnej veľkosti genómu z územia Slovenska pre viaceré taxóny. Z hľadiska ochrany a ohrozenosti je významné najmä zhodnotenie aktuálneho rozšírenia početných kriticky ohrozených druhov,“ vysvetľujú editorky diela Kornélia Goliašová a Eleonóra Michalková.

„Veľmi cenné je aj potvrdenie výskytu druhu Samolus valerandi (soľanka Valerandova), ktorý sa na Slovensku viac ako polstoročie pokladal za vyhynutý. Výsledky výskumu polymorfných skupín zástupcov študovaných čeľadí majú celoeurópsky dosah. Poskytujú okrem taxonomickej a karyologickej (súvisiacej s bunkovým jadrom) revízie aj nové pohľady na objasnenie fylogenetických vzťahov.“

Na monografii spolupracovali vedci zo SAV, Univerzity Komenského, Masarykovej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Slovenského národného múzea.
Súčasťou každej spracovanej taxonomickej skupiny sú podrobné morfologické opisy, determinačné kľúče, vedecké a národné názvy rastlín, nomenklatorické a taxonomické poznámky, informácie o variabilite, biológii, ekológii, údaje o výškových maximách a minimách na Slovensku a o spôsobe využitia rastlín. Dôležitou súčasťou textov pri väčšine taxónov je podrobný prehľad ich rozšírenia na území Slovenska, často doplnený mapou. Podrobnosť spracovania taxónov radí Flóru Slovenska k popredným prácam tohto druhu v celosvetovom meradle.

Flóra Slovenska VI/4 má osobitný význam nielen pre vedu, ale aj pre národnú kultúru. Je významným zdrojom základných údajov o rastlinách na Slovensku pre rôzne vedné odbory, reprezentuje slovenskú botaniku na medzinárodnom poli a významnou mierou dopĺňa poznatky o európskej kvetene. Všetky doteraz publikované zväzky sú dostupné aj na internete. Monografie edície Flóry Slovenska využívajú pracovníci botanických inštitúcií zo Slovenska a Európy pri tvorbe ďalších diel (napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, stredoeurópske mapovanie a encyklopédie). Získané údaje o výskyte, ako aj výsledky vlastného vedeckého výskumu jednotlivých taxónov sú podkladmi aj pre plnenie záväzkov Slovenska ako signatára Dohovoru o biologickej diverzite, pre plnenie záväzkov voči európskej legislatíve, najmä v súvislosti so sústavou území NATURA 2000 či napĺňaniu Globálnej stratégie ochrany rastlín 2011 – 2020.

 

Informácie a foto nám poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá, Slovenská akadémia vied.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky