Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň metrológie prináša nové definície

VEDA NA DOSAH

Svetový deň metrológie Zdroj: http://www.unms.sk/?TS&sprava=svetovy-den-metrologie-6

Dnešným dňom začnú platiť nové definície štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina.

Dvadsiaty máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia v oblasti kvality života a ochrany životného prostredia.

Téma pre svetový deň metrológie 2019 je Medzinárodná sústava jednotiek (SI) – zásadné vylepšenie (PDF, 4,4 MB). Táto téma bola zvolená, nakoľko 16. novembra 2018 Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) schválila jedny z najväčších zmien tejto sústavy od jej vzniku. Schválené zmeny, ktoré nadobudnú platnosť 20. mája 2019, vychádzajú z výsledkov výskumu nových meracích metód principiálne založených na kvantových javoch.

Koho sa zmena dotkne?

Medzinárodná sústava jednotiek (SI) bude odteraz založená na súbore definícií spojených s fyzikálnymi zákonmi, pričom bude obohatená o schopnosť prijímať ďalšie zlepšenia v oblasti vedy a techniky s cieľom uspokojiť potreby jej používateľov na mnoho ďalších rokov. Zmena sa podľa vedcov dotkne aj študentov, ktorí by sa mali časom učiť definície po novom. Ako sa pre RTVS – STV 1 vyjadril Michal Máriássy, vedecký pracovník, oddelenie chémie SMÚ: „Budú sa musieť zmeniť aj učebnice. Pravdepodobne podrobnejšie sa to bude učiť len na vyšších stupňoch.“

Národné metrologické inštitúcie na celom svete kontinuálne zvyšujú úroveň merania ako vedy, rozvíjaním a overovaním nových meracích metód na akejkoľvek úrovni, ktorá je k tomu potrebná. S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť výsledkov meraní na svetovej úrovni sa jednotlivé národné metrologické inštitúcie zúčastňujú na porovnávacích meraniach koordinovaných Medzinárodným úradom pre váhy a miery (BIPM). BIPM tiež zabezpečuje zasadnutia pre štáty, ktoré združuje a na týchto zasadnutiach ich oslovuje s novými výzvami pre oblasť metrológie. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vytvára medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je zosúladenie a harmonizácia metrologických požiadaviek na meradlá vo svete.

Pozrite si nasledujúce video financované NMI a vyrobené Austrálskou akadémiou vied, aby ste zistili, prečo sa mení svetová definícia štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina.

Svetový deň metrológie je dňom uznania a ocenenia práce ľudí z medzivládnych a národných organizácii v prospech všetkých ľudí počas celého roka. Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster a zoznam akcií sú dostupné na stránke: www.worldmetrologyday.org

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Klaus von Klitzing, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre výskum pevných látok v Stuttgarte, navštívil v dňoch 29. a 30. apríla 2019 Bratislavu. Na Slovenskej technickej univerzite vystúpil s prednáškou na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu. Hlavnou témou jeho prednášky bola Medzinárodná sústava jednotiek a otázka, prečo je potrebné zmeniť definíciu kilogramu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

www.worldmetrologyday.org

Video: www.measurement.gov.au/Pages/Redefining-how-we-measure-our-world.aspx

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky