Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Roman Martoňák získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2017

Marta Bartošovičová

Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky. Galavečer sa konal v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017.

Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., je výraznou vedeckou osobnosťou a významným odborníkom v oblasti teoretickej a výpočtovej fyziky kondenzovaných látok. Jeho odborný profil sa formoval po štúdiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, najmä počas doktorandského štúdia v International School for Advanced Studies v Terste v Taliansku a ďalej počas postdoktorandských pobytov v Mainzi a v Stuttgarte v Nemecku a neskôr aj v Lugane vo Švajčiarsku. Počas týchto zahraničných pobytov mal príležitosť spolupracovať so špičkovými svetovými odborníkmi v oblasti fyziky kondenzovaných látok a počítačových simulácií.

Po príchode na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave roku 2006 sa ďalej venoval výskumnej a vedeckej činnosti, v ktorej sa zameral najmä na problematiku štruktúry kondenzovaných látok a jej zmien pri pôsobení vysokého tlaku v kryštalických, amorfných a kvapalných systémoch. V súčasnosti je aj vedúcim bakalárskych a diplomových prác, školiteľom doktorandov a zabezpečuje výučbu predmetov v oblasti fyziky tuhých látok a počítačových simulácií.

Za jeho najvýznamnejší výsledok možno považovať vypracovanie nového algoritmu na simuláciu štruktúrnych fázových prechodov v kryštáloch založeného na metadynamike (2003). Výrazný výsledok v oblasti algoritmov predstavuje tiež jedna z prvých aplikácií kvantového žíhania na riešenie komplexných optimalizačných problémov (2002), čo je v súčasnosti dôležité pre vývoj kvantových počítačov. Doteraz publikoval 67 článkov v zahraničných karentovaných časopisoch (z toho 11 v najprestížnejších svetových časopisoch), na ktoré je v databáze WoS evidovaných 2 172 citácií (vrátane autocitácií) a príslušný H-index je 24.

V súvislosti s udelením ocenenia sme prof. Ing. Romana Martoňáka, DrSc., požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, v rámci Týždňa vedy a techniky ste si z rúk pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej prevzali prestížne ocenenie Osobnosť vedy a techniky. Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

R. MARTOŇÁK: Toto významné ocenenie mojej práce vnímam najmä ako veľké povzbudenie pokračovať ďalej.

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s Vašou vedeckovýskumnou činnosťou?

R. MARTOŇÁK: V mojej práci sa venujem skúmaniu toho, čo sa stane, keď niečo stlačíme. Mám na mysli obrovské tlaky, ktoré môžu byť až miliónkrát vyššie než atmosférický tlak, na ktorý sme zvyknutí. Pri takýchto tlakoch sa štruktúra kryštálov zásadne mení, známym príkladom je napr. premena čierneho mäkkého grafitu na super tvrdý diamant. Toto je zaujímavé z viacerých dôvodov – umožňuje to hľadať nové materiály so zaujímavými vlastnosťami a zároveň pochopiť, čo sa deje vo vnútri Zeme a iných planét, kde sa takéto vysoké tlaky vyskytujú.

Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. počas príhovoru po prebratí ocenenia

M. B.: Ktoré z dosiahnutých výsledkov považujete za najvýznamnejšie?

R. MARTOŇÁK: Za najvýznamnejší výsledok považujem nový algoritmus na simuláciu štruktúrnych fázových prechodov v kryštáloch, založený na tzv. metadynamike. Tento odstránil niektoré vážne problémy predchádzajúcich metód a umožnil lepšie a presnejšie simulovať štruktúrne zmeny. Simulácia na počítači je výborným doplnkom experimentu a dnes už má aj prediktívnu schopnosť, t. j. dokážeme povedať, čo sa stane, keď stlačíme materiál, ktorý ešte nebol pripravený. Ak nájdeme niečo zaujímavé, potom vieme, že sa oplatí skúsiť to pripraviť naozaj.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k fyzike a čo Vám priniesla spolupráca so svetovými odborníkmi v tejto oblasti?

R. MARTOŇÁK: Moja cesta k fyzike nebola úplne priamočiara. Už na základnej škole som sa zaoberal elektronikou a rádiotechnikou. Počas štúdia na strednej škole som sa dostal bližšie k fyzike aj vďaka fyzikálnej olympiáde. Výsledkom bolo štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT, kde som vyštudoval odbor Inžinierstvo tuhých látok.

Počas PhD štúdia na International School for Advanced Studies v Terste pod vedením prof. E. Tosattiho som sa dostal do prostredia, ktoré predstavovalo svetovú špičku v oblasti počítačových simulácií kondenzovaných látok. Toto definitívne ovplyvnilo moje vedecké smerovanie, a rovnakým smerom som sa neskôr uberal aj počas postdoktorandských pobytov v skupine prof. K. Bindera v Mainzi a prof. M. Parrinella v Stuttgarte a v Lugane. Počas týchto pobytov som mal možnosť zúčastniť sa a prispieť k výskumu, ktorý bol „na hrane“ súčasného poznania. Spolupráca s týmito odborníkmi mi dala veľmi veľa – fascinovala ma ich schopnosť hlboko analyzovať problém, nachádzať nové súvislosti a navrhovať originálne riešenia.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

R. MARTOŇÁK: Mám rád lyžovanie, plávanie a turistiku.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Romana Martoňáka

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky