Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Popularizátor vedy 2019 Marián Kireš: Ak v sebe máte energiu, zdieľajte ju s ostatnými

VEDA NA DOSAH

„Na fyzike ma najviac zaujalo hľadanie odpovedí na otázky, ako fungujú veci okolo nás, čo je príčinou prebiehajúcich dejov a do akej hĺbky dokážeme pochopiť ich podstatu," hovorí docent Marián Kireš, ktorý pracuje v Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rozhovor nám poskytol pri príležitosti prevzatia ocenenia v kategórii Popularizátor vedy.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Fyzik doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. sa venuje výskumu bádateľsky orientovanej výučby s dôrazom na konceptuálne porozumenie a rozvoj vybraných zručností žiakov a akčnému výskumu vzdelávania talentovanej mládeže. Je spoluautorom štyroch stredoškolských učebníc fyziky (Mechanika, Dynamika, Molekulová fyzika a Termodynamika) a pracovného zošita z informatiky (Práca s multimédiami). Je autorom viac ako stošesťdesiatich piatich pôvodných vedeckých prác.

V rámci Týždňa vedy a techniky vám bola udelená Cena za vedu a techniku 2019 v kategórii Popularizátor vedy. Prekvapilo vás toto ocenenie?

Prvým milým prekvapením bolo, keď ma kolegovia požiadali o súhlas s nomináciou. Po krátkej rekapitulácii rôznorodých aktivít v ostatných rokoch, som rád podporil ich nomináciu. V slede nasledujúcich pracovných a súkromných aktivít som na nomináciu takmer zabudol. O to väčším prekvapením bolo oznámenie o ocenení. Moje prekvapenie bolo navyše umocnené pohľadom na predchádzajúce ročníky a mená ocenených kolegov, ktorých si veľmi vážim.

Ako dlho sa popularizácii vedy venujete?

Výraznejšie zapojenie do popularizačných aktivít u mňa začalo v roku 2007, kedy som sa zúčastnil medzinárodného festivalu Science on Stage v Grenobli. Bol to pre mňa silný impulz a inšpirácia spojená s množstvom námetov, ktoré sme spolu s kolegami začali prenášať do vzdelávania a popularizácie vedy na Slovensku.

Ďalším výrazným medzníkom bolo obdobie pred rokom 2013, kedy sme v Košiciach pracovali na vzniku kreatívnej fabriky SteelPark. Účasť na aktivitách v oblasti popularizácie a práce so žiakmi a učiteľmi iste prispeli k zvoleniu za prodekana pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2015. Táto pozícia mi umožnila naplno sa realizovať pri získavaní mladých ľudí pre štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky.

Je pre vás ťažké zjednodušiť fyzikálne poznatky tak, aby im rozumel aj laik?

Vyštudoval som učiteľstvo matematiky a fyziky. Fyziku som externe učil aj na strednej škole, profesijne sa venujem didaktike fyziky. V mojej práci je kľúčovým hľadanie prístupov, ktoré sú vhodné pri osvojovaní poznatkov a rozvoji zručností žiakov. Vo formálnom vzdelávaní sa snažíme najmä o aktívne poznávanie, dôkladné porozumenie kľúčových pojmov a javov a rozvoj bádateľských zručností. V neformálnom vzdelávaní kladieme dôraz na budovanie kladného vzťahu k vede, technike, prezentovanie významu a zmysluplného využitia vedeckých informácií, technológií a technických riešení pri riešení problémov. Práca učiteľa je náročná, ale veľmi povzbudzujúca a inšpiratívna.

Pracujete v Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pamätáte si ešte, čo vás na fyzike najviac zaujalo?

Na strednej škole som sa viac venoval matematike a fyzika sa s ňou prirodzene dobre spájala. Na fyzike ma najviac zaujalo hľadanie odpovedí na otázky, ako fungujú veci okolo nás, čo je príčinou prebiehajúcich dejov a do akej hĺbky dokážeme pochopiť ich podstatu. V prvých rokoch vysokoškolského štúdia to bola predovšetkým práca v laboratóriu, návrh a zostrojenie meracej aparatúry pod odborných vedením výborného učiteľa a vedca, ktorý môj vzťah k fyzike výrazne usmernil. Zároveň ma naďalej lákala práca učiteľa a hľadanie spôsobov, ako dobre učiť fyziku.

Foto: Docent Marián Kireš si prevzal Cenu za vedu a techniku 2019 z rúk ministerky Martiny Lubyovej

Venujete sa radšej vedeckej činnosti, alebo vzdelávaniu a popularizácii?

V didaktike fyziky je vedecká činnosť veľmi úzko prepojená so vzdelávaním. Aby sme mohli realizovať a vyhodnotiť didaktický experiment, celý rad činností sa viaže na samotné vzdelávanie. Definujeme výskumný problém, vyberáme metódu merania, pripravujeme meracie nástroje, vytvárame vhodné podmienky pre experimentovanie, zbierame a vyhodnocujeme dáta, formulujeme závery.

Vo vzdelávaní je špecifikom práca s rôznorodými žiakmi a učiteľmi, ich vstupné vedomosti a zručnosti, meniace sa očakávania ale aj prostriedky a podmienky ovplyvňujúce vzdelávací proces. Popularizácia je dlhodobý proces, mozaika faktorov, medzi ktorými si každý jednotlivec nachádza svoje priority. Je iba ťažko merateľná z pohľadu výsledkov vyžaduje trpezlivosť, rozmanité ale cielené pôsobenie, dobrú súhru a neustálu adaptáciu. Vie výrazne napomôcť kvalitnej výučbe a naopak. Úspešnosť vzdelávacích metód je jedným z našich cieľov v didaktike. Veda, vzdelávanie a propagácia sú v mojom prípade veľmi úzko prepojené, robím ich rovnako rád.

Vrámci vedy, na akom výskume pracujete? Vedeli by ste ho zjednodušene opísať?

V ostatnom čase sa venujeme bádateľsky orientovanej výučbe, pri ktorej sa dôraz kladie na riešenie problému aktívnou poznávacou činnosťou žiaka. Žiak si kladie otázky, formuluje problém, navrhuje hypotézu, plánuje svoj experiment, stanovuje merateľné veličiny a metódu merania, realizuje meranie a získava vlastné údaje, vyhodnocuje ich, porovnáva s teoretickými predpokladmi, formuluje závery a navrhuje využitie v ďalších oblastiach. Takto napodobňuje prácu vedca a snaží sa získať zručnosti nie len pre vedeckú prácu, ale aj pre každodenný život.

Naším cieľom je overiť efektívnosť takto poňatého vzdelávania a porozumieť procesom vedúcim k rozvoju vybraných zručností a porozumeniu kľúčových poznatkov.

Máte nejakú radu pre ľudí, ktorí sa chcú v budúcnosti venovať popularizácii vedy? Ako na to?

Veda a technika potrebujú pre svoju udržateľnosť okrem iného špičkových učiteľov a výborných popularizátorov. Priamo vo vedeckých tímoch, inštitúciách a na vysokých školách, by mali byť nastavené dlhodobé procesy spolupráce s vybranými učiteľmi a podpora nadaných žiakov. Popularizácia by mala byť systematicky a profesionálne zabezpečovaná tímami nadšených pracovníkov, ktorí dokážu prepájať prácu vedcov, učiteľov a usmerňovať záujem mládeže a verejnosti na obrovský význam a prínos vedy a techniky pre každého z nás.

Pri kontakte s mládežou a laickou verejnosťou, je z mojej skúsenosti veľmi dôležité, možno až kľúčové, osobné nadšenie a zápal pre vedu. Ak v sebe máte tu energiu, zdieľajte ju s ostatnými.

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky