Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stanovenie 210Pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: tabak; Pixabay.com /klimkin/

Potraviny a cigaretový dym sú hlavnými zdrojmi 210Po a 210Pb v ľudskom tele. 210Pb je v prírode sa vyskytujúci rádionuklid, beta-žiarič s dobou polpremeny 22,20 rokov a je štiepny produkt 238U premenového radu. Je to rádionuklid s najvyššou rádiotoxicitou a je absorbovaný do krvného obehu a uložený v kostre.

Uvádzajú to vo svojej práci Stanovenie 210pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania Zuzana Goneková a Silvia Dulanská, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.

„Najdôležitejšou cestou pri akumulácii 210Po a 210Pb rastlinami tabaku je ich priama depozícia na povrchu listov. Tabakový dym obsahuje viac ako 4 000 rôznych chemických látok, z ktorých väčšina je generovaná počas spaľovacieho procesu. Viac ako 40 zlúčenín je karcinogénnych a patria sem aj rádionuklidy 210Po a 210Pb. Tieto rádionuklidy zároveň predstavujú značný príspevok radiačnej dávky u fajčiara.“

Vo svojej práci autorky porovnávali dve metódy stanovenia 210Pb v komerčných značkách tabaku s využitím sorbentov molekulárneho rozpoznávania AnaLig Sr01 a Sr resin.  

Vzorky tabaku pochádzali zo slovenského trhu. Realizátorky projektu uvádzajú, že spomedzi populárnych a najčastejšie fajčených tabakov bolo náhodne vybraných na porovnanie 5 značiek tabaku. Vzorky boli odvážené, sušené pri 105 ºC po dobu 24 hodín a opäť odvážené. Následne bola vzorka tabaku digerovaná a prefiltrovaná.

V prípade neaktívnych vzoriek boli chemické výťažky vyššie v prípade použitia sorbentu AnaLig v porovnaní so sorbentom Sr resin, konštatovali autorky. „Separácia 210Pb na sorbente AnaLig Sr01 a sorbente Sr resin má mnoho výhod, medzi ktoré patrí krátka doba separácie, efektivita a možnosť viacnásobného použitia. Pri sorbente AnaLig Sr01 zostali výťažky vysoké aj pri 6. – 7. použití, zatiaľ čo pri sorbente Sr resin výrazne klesli už pri 5. – 6. separácii,“ poznamenali Zuzana Goneková a Silvia Dulanská v závere.

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /klimkin/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky