Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odhalené tajomstvá chémie

Marta Bartošovičová

Ilustračný obrázok: chémia

Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií. Niekedy sa nazýva aj „centrálna veda“, pretože spája a taktiež skúma spojenie s ostatnými prírodnými vedami, akými sú fyzika, materiálová veda, nanotechnológia, biológia, farmácia, bioinformatika a geológia. 

Chémiu dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“, ale aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu. Takýmto spôsobom sa ju snažia vysvetliť aj autori knihy Odhalené tajomstvá chémie, ktorými sú Miroslav Balog, Miroslav Tatarko a kolektív

Vydavateľstvo VEDA vydalo knihu Odhalené tajomstvá chémie prvýkrát v roku 2007. Kniha bola za krátky čas vypredaná. V roku 2018 vyšlo druhé doplnené vydanie, v rozsahu 526 strán (ISBN: 978-80-224-1681-8). Ide o multidisciplinárne dielo, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Knihu spracovali odborníci, dlhodobo pracujúci v niektorej z mnohých oblastí vedy. Kládli si za cieľ jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii. 

Obálka knihy Odhalené tajomstvá chémieKniha Odhalené tajomstvá chémie, druhé doplnené vydanie, obsahuje 30 kapitol: Biochémia – úspešná dcéra chémie; Metódy biochemického výskumu; Výnimočné enzýmy; Krv nie je voda – vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb; Biotechnologické využitie mikroorganizmov; Mikroorganizmy a zdravie; Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov; Oxidačný stres a rakovina; Mutanty, mutácie a ich dôsledky; Klonovanie DNA a organizmov – génové manipulácie; Zlúčeniny kovov a živé organizmy – história a súčasnosť; Organická chémia v živej prírode; Syntéza organických zlúčenín; Od Aspirínu k Viagre; Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia; Cyklotrónova príprava rádionuklidov; Rádiochemické mapovanie tela; Nukleárna magnetická rezonancia – jadrá atómov v službách chémie a medicíny; EPR spektroskopia; Panta rei – večný pohyb atómov; Moderná mikroskopia – okno do sveta atómov; Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami; Polymérne nanokompozity; Znovuzrodenie keramiky; Sklo okolo nás; Fullerény a uhlíkové nanorúrky – nanomateriál budúcnosti; Supravodiče; Chémia a svetlo; Rádioaktívne odpady – čo s nimi?; Globálne problémy životného prostredia – najzávažnejšie problémy.

Populárno-vedecká publikácia je určená predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl so záujmom o poznanie súčasnej chémie, ale aj širokej verejnosti.

Recenzenti publikácie: prof. Ing. Marian Koman, DrSc. a doc. RNDr. Ľubomír Tomaška, CSc.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://veda.sav.sk/kniha/balog-miroslav-tatarko-miroslav-a-kolektiv-odhalene-tajomstva-chemie-druhe-doplnene-vydanie

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky