Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Buduje sa sieť Emerald

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /thes26800/

Čo majú spoločné Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina? Ide o šesť krajín východnej Európy, ktoré spája projekt Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2017-2018 v podpore podávania správ pre sieť Emerald. Uvedené krajiny majú prostredníctvom tohto projektu získať vedeckú a technickú podporu s cieľom posilnenia monitorovania životného prostredia a správu dát.

Za slovenskú stranu projekt zastrešuje Ústav krajinnej ekológie SAV. Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Ľuboš Halada, CSc. „Znamená to najmä podporu pri implementácii siete Emerald, ktorá je budovaná na základe Bernského dohovoru (Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť) v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie,“ vysvetlil. Hlavnými aktivitami projektu sú dva semináre o príprave informácií a správ a dva biogeografické semináre. Semináre o príprave informácií a správ boli školeniami na používanie nástroja pre štandardné formuláre údajov pre Centrálny depozitár dát EEA (CDR), vypracovanie máp rozšírenia druhov a biotopov, harmonizáciu pri podávaní správ medzi Bernským dohovorom a smernicami EÚ o vtákoch a stanovištiach, harmonizáciu metód pre tvorbu ukazovateľa o chránených územiach.

Dva biogeografické semináre boli zamerané na hodnotenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít Emerald pre ochranu 1) druhov a biotopov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku; 2) druhov vtákov v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine. Riešiteľmi projektu sú Národné prírodovedné múzeum v Paríži a Ústav krajinnej ekológie SAV so zapojením expertov z Belgicka a Lotyšska, trvanie projektu je od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2018.

 

Odborný garant textu: RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /thes26800/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky