Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zimné sčítanie netopierov v národnom parku Slovenský kras

Marta Bartošovičová

Podkovár južný (Rhinolophus euryale),

Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejšie krasové územie na Slovensku i v strednej Európe. Je známe sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných a povrchových krasových javov a pestrou faunou. Nachádza sa tu viac ako 1300 jaskýň. Ide o najvýznamnejšie územie zimného i letného výskytu netopierov.

V období od decembra do polovice marca sa na území národného parku Slovenský kras uskutočňuje zimné sčítanie netopierov v ich zimoviskách. Cieľom tohto sčítania, ktoré sa každoročne realizuje už od roku 1991, je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov. Odborníci – chiropterológovia – zo Správy národného parku Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel.

Sčitanie netopierov v najväčšom zimovisku večerníc malých na Slovensku

Sčitanie netopierov v najväčšom zimovisku večerníc malých na Slovensku. Foto Miroslav Fulín

Sčítanie netopierov je dôležité nielen zo slovenského, ale aj európskom hľadiska. Výsledky sčítania predstavujú významné vstupné údaje pre odborníkov, nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov.

Chiropterológ Ing. Štefan Matis zo Správy NP Slovenský kras v súvislosti so sčítavaním uviedol, že „najpočetnejším druhom netopiera v jaskyniach Slovenského krasu je aj počas tejto zimy večernica malá. U tohto druhu bola zaznamenaná rekordná početnosť až 74 000 jedincov v rámci nášho najväčšieho zimoviska.“

Kolónia netopierov ostrouchých. Foto Štefan Matis

„V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská, a to v Bulharsku a Rumunsku. Dlhodobý trend poklesu početnosti je pozorovaný u dvoch druhov – netopiera ostrouchého a uchane čiernej. Počty týchto dvoch druhov dlhodobo výrazne klesajú vo všetkých sledovaných úkrytoch. Najvzácnejšie zimujúce druhy sú podkovár južný, podkovár veľký, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný“, informoval Ing. Štefan Matis. Dodal, že „zimné sčítanie netopierov bude prebiehať až do polovice marca a preto kontrola ďalších zimovísk ešte môže priniesť veľa zaujímavých poznatkov“. 

Čomu by sa mali turisti vyvarovať vo vzťahu k netopierom?

Počas zimného sčítania odborníci zaznamenávajú každý rok aj negatívne javy, ktoré pôsobia nepriaznivo na zimujúce netopiere. „Žiaľ, neobišlo ich to ani túto zimu, spomína Ing. Štefan Matis na prípad nezodpovedných turistov. „Pri obci Hrhov návštevníci nelegálne rozložili oheň v ústí jednej jaskyne, čím zamorili dymom celý jaskynný priestor a spôsobili tým zánik celej 160 kusovej kolónie zimujúcich netopierov.“

Netopier ostrouchý (Myotis blythii) je relatívne veľký netopier, zreteľne väč­ší ako ostatní príslušníci rodu. Podobá sa na netopie­ra veľkého, je však o poznanie menší. Na roz­diel od neho má užšie a kratšie ušnice, špicatejší ňufák a väčšina jedincov má výraznú bledú škvrnu na čele. Aj sfarbenie srsti na chrbte je viac sivé a na bruchu belšie. Letné kolónie sa nachádzajú predovšet­kým v podkrovných priestoroch, ale aj v jaskyniach a často vytvárajú zmiešané kolónie s netopierom veľkým. Zimné kolónie sú v podzemných priestoroch. Potravu loví na otvorených priestoroch (lúky, pasien­ky a pod.). Tvoria ju koníky, kobylky, v menšej miere chrobáky a húsenice. Rozmnožuje sa v druhej polovici júna, samice rodia jedno mláďa.
Druh sa vyskytuje v palearktickej oblasti, ťažisko rozšírenia je v južnej Európe a zasahuje na východ až po Himaláje. Na našom území dosahuje severnú hranicu rozšírenia. V letnom období bol zistený výskyt zhruba po 49. poludník, ojedinelé nálezy sú z Pie­nin. Žije predovšetkým v stredných a južných oblastiach stredoslovenského a východoslovenského regiónu.
Druh sa vyskytuje na 26 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia: Nelegálny vstup a ich vyrušova­nie v podzemných priestoroch, kde netopiere zimujú, rekonštrukcie podkrovných priestorov v miestach obývaných reprodukčnými kolóniami.

Monitoring a výskytové data pre druh Netopier ostrouchý

Monitoring a výskytové data pre druh Netopier ostrouchý

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, Komplexný informačný monitorovací systém

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) – jeden z najvzácnejších zimujúcich druhov netopierov

 

Informácie poskytol: Ing. Štefan Matis, Správa NP Slovenský kras

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Miroslav Fulín, Štefan Matis, Š. Danko

Ďalšie zdroje a foto:

Prehľad druhov netopierov

http://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/detail/49167

http://www.biomonitoring.sk/Home/OccurenceData

https://netopiere.sk/sk/bats/rhinolophus_euryale.html

https://netopiere.sk/sk/bats/rhinolophus_ferrumequinum.html

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky