Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum bystruškovitých na vybraných plochách okolia obce Lednické Rovne

VEDA NA DOSAH

Skúmané plochy v okolí obce Lednické Rovne

Vyhodnotenie spektra bystruškovitých (Carabidae) na vybraných plochách okolia obce Lednické Rovne bolo cieľom práce Filipa Kuceja a jeho školiteľov: Vladimír Langraf a Zuzana Krumpálová (Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF). Nesie názov Bystruškovité (Carabidae) vybraných plôch okolia obce Lednické Rovne (Slovensko) – (Carabid beetles of selected areas surrounding Lednicke Rovne village (Slovakia)).

Autori výskum bystruškovitých uskutočnili na dvoch rôznych biotopoch v Bielych Karpatoch. „Jedným bol les tvorený bukom a borovicou (bez antropogénneho zásahu) a druhým biotopom bolo rúbanisko (s jednoznačne vysokým ľudským zásahom). Počas výskumu sme odchytili 1 834 jedincov z čeľade Carabidae patriacich k 12 druhom. Analýzou hlavných komponentov sme zisťovali väzbu druhov k biotopom. Rarefakčnou krivkou sme predikovali nárast počtu druhov na rúbanisku.“

Ako uvádzajú, obec Lednické Rovne leží v nadmorskej výške 266 m n. m. na pravej strane Váhu. Z geomorfologického hľadiska spadá pod geomorfologický celok Biele Karpaty. „Samotné katastrálne územie obce Lednické Rovne, ležiace v Bielych Karpatoch, sa na základe fytogeografického členenia SR rozprestiera v bukovej zóne v oblasti rastlinstva na flyšových a kryštalicko-druhohorných horninách. Z rastlinstva, ktoré sa tu nachádza, tvorí väčšinu zmiešaná dubina. V rámci zoogeografického členenia spadá do provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku. Z hľadiska klimatických pomerov skúmané územie patrí do okrsku M1, ktoré je charakterizované ako mierna teplá klimatická oblasť.“

Autori projektu pokračujú, že v obci a jej okolí boli doposiaľ realizované len tri výskumy, týkajúce sa bioty. „Prvý výskum v tomto regióne bol zameraný na faunu a flóru obecného parku – čeľaď bystruškovité (Carabidae) bola zastúpená 21 druhmi. Ďalší výskum toho istého parku prebiehal v roku 2012 od mája do októbra, počas ktorého bolo zaznamenaných 60 druhov chrobákov, pričom bystruškovité (Carabidae) boli zastúpené 3 druhmi. V roku 2016 sa uskutočnil tretí výskum zameraný na štruktúru a bioindikačný význam zástupcov Carabidae. Celkovo sa podarilo zaznamenať 12 druhov Carabidae. Ďalšia práca hodnotila stav maloplošných území v CHKO Biele Karpaty, kde uvádzajú 6 druhov. V prírodnej rezervácií Nová hora zaznamenali výskyt dvoch druhov z čeľade Carabidae a to: Carabus scheidleri a Carabus ullrichi. Na území Bielych Karpát bol uskutočnený výskum v prírodnej rezervácií Krasín nad obcou Dolná Súča, kde sa uvádza 54 druhov z čeľade Carabide.“

Realizátori projektu výskum uskutočnili od mája do novembra v roku 2016 na dvoch plochách, predstavujúcich rozdielne typy biotopov. „Pre odchyt použili zemné pasce (750 ml), ktoré boli vyberané v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Na každom biotope bolo umiestnených 5 pascí v línii, vzdialených od seba 5 m. Ako fixačnú tekutinu sme použili 4 % soľný roztok. Urobili sme výpočet dominancie, frekvencie a následnú klasifikáciu druhov do príslušných kategórií. Diverzitu, ekvitabilitu a rarefakciu sme vypočítali v programe Past 3.05, s použitím prirodzeného logaritmu (ln). Väzbu druhov na biotopy sme overili analýzou hlavných komponentov v programe Canoco.“

Na skúmaných plochách okolia obce Lednické Rovne počas roku 2016 z čeľade Carabidae autori projektu zaznamenali 1 834 jedincov, patriacich k 12 druhom: Abax parallelepipedus, A. prallelus, A. ovalis, Carabus cancellatus, C. coriaceus, C. hortensis, C. nemoralis, C. scheidleri, C. violaceus, Nebria brevicollis, Poecilus cupreus, Pesudoophonus rufipes. „Vyššiu hodnotu druhovej diverzity sme zaznamenali na ploche 2 (H´= 1,39; pri Hmax = 1,48) ako dôsledok antopogénneho zásahu do biotopu úplným odlesnením a  výrubom stromov. Dôkazom efektu tejto činnosti je zistenie prítomnosti eurytopných druhov (Poecilus cupreus a Pseudoophonus rufipes), ktoré sa v lesnom biotope prirodzene nevyskytujú.“

Tento príspevok je súčasťou Zborníka recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018

Informácie prebrané zo zborníka Študentská vedecká konferencia 2018 (september 2018)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky