Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pracujú na rozoznávaní a monitoringu vzácnych biotopov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: príroda; Pixabay.com /Daniel_Nebreda/

Sieť NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie s hlavným cieľom zachovania prírodného dedičstva. Nachádza sa tu množstvo vzácnych biotopov, ktoré treba zmapovať a následne chrániť. Cieľom projektu Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami (Software tools for monitoring NATURA 2000 habitats by satellite images) je vytvorenie softvérových nástrojov na rozoznávanie a monitoring vzácnych biotopov, chránených v rámci sústavy NATURA 2000 a testovanie softvéru v praxi.

Tento softvér má automaticky a poloautomaticky identifikovať, klasifikovať a monitorovať biotopy NATURA 2000 pomocou satelitných snímok Sentinel-1 a Sentinel-2 a ich kombinácie. S použitím dynamickej segmentácie a adekvátnej kalibrácie vytvorenej na základe reálnych dát, databáz a expertných skúseností má byť činnosť monitorovania biotopov zautomatizovaná a ponúknutá širokému spektru užívateľov od štátnej ochrany prírody až po súkromnú sféru.

Ako uvádza Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zodpovedná riešiteľka projektu, momentálne je dokončený a otestovaný program na semi-automatickú segmentáciu a dokončujú program na automatické rozpoznávanie a segmentovanie biotopov.

„V budúcnosti nás čaká práca na programe, ktorý bude kontinuálne monitorovať určité biotopy (napr. v pôsobnosti konkrétnej správy CHKO a NP) a v prípade ich narušenia vyšle užívateľovi varovný signál,“ vysvetľuje, pričom výsledkom projektu má byť funkčný a verejne dostupný softvér na monitoring vegetácie a jej zmien.

Vytvorený softvér bude mať podľa Mgr. Márii Šibíkovej, PhD. rôzne využitie v praxi – hlavne pri pravidelnom sledovaní biotopov, pri krajinnom plánovaní, hodnotení vplyvov na životné prostredie alebo pri plánovaní ochranárskych manažmentových aktivít.

Projekt predstavuje aplikovaný výskum, ktorý prepája akademické prostredie s praxou. Riešitelia sú presvedčení, že jeho výsledky majú potenciál byť jedinečným spojením metód numerickej a aplikovanej matematiky, botaniky a ekológie s diaľkovým prieskumom Zeme a využitím dát Európskej vesmírnej agentúry.

Projekt bol podporený Európskou vesmírnou agentúrou, v rámci projektu vedci spolupracujú s firmou Algoritmy:SK, ktorá sa zaoberá vývojom softvérov. Teoretická časť segmentácie satelitných obrazov je riešená v rámci projektu APVV 16-0431, kde partnerom je Slovenská technická univerzita.

Realizačné obdobie projektu je 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019.

 

Informácie poskytla: Mgr. Mária Šibíková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Daniel_Nebreda/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky