Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti škodcom sa vytvára celosvetová sieť pestovateľských škôlok

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: stromy; Pixabay.com

Medzinárodný obchod so živým rastlinným materiálom vytvára jednu z hlavných ciest pre neúmyselné zavlečenie potenciálne invazívnych druhov škodcov a patogénov rastlín, čoho následkom môžu byť významné škody v oblasti životného prostredia a národného hospodárstva. Práve tento problém sa snažia riešiť pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV v rámci projektu Celosvetová sieť pestovateľských škôlok ako systém včasného varovania pred nepôvodnými škodcami drevín (globálny varovný systém – A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning). Zodpovedným riešiteľom je Ing. Marek Barta PhD.

„Veľký počet nedávno zavlečených škodcov a pôvodcov chorôb drevín neboli pôvodne považované za škodlivé alebo boli úplne neznáme z pohľadu vedy, neboli teda ihneď po zavlečení cielene regulované, z čoho vyplýva, že súčasný systém pre identifikáciu škodlivých organizmov neposkytuje dostatočnú ochranu pred inváziou nepôvodných škodcov a patogénov. Nový spôsob identifikácie potenciálne škodlivých organizmov predstavuje kontinuálny monitoring autochtónnych druhov drevín, vysadených v oblastiach, kde sa pestujú a dovážajú cudzokrajné druhy drevín (botanické záhrady a arboréta, okrasné škôlky),“ konštatujú realizátori projektu.

Hlavnými cieľmi projektu sú: vytvoriť globálnu sieť odborných pracovníkov v krajinách, kde by mohli byť zriadené overovacie okrasné škôlky drevín alebo kde existujú botanické záhrady či arboréta zamerané na zhromažďovanie alochtónnych taxónov drevín, vypracovať spoločné protokoly pre sledovanie a identifikáciu chorôb a škodcov, ale aj skúmať spôsoby ako účelne manažovať zriaďovanie týchto okrasných škôlok a využívať ich údaje o výskyte potenciálne invazívnych škodlivých organizmov. Projekt má tiež združovať informácie o medzinárodnom obchode drevín a environmentálnej hodnote pôvodných druhov drevín v Európe. Jeho realizačné obdobie je 21. 6. 2015 – 1. 12. 2018.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=39

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky