Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti ischemickej chorobe srdca

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: srdce a zdravý životný štýl; Pixabay.com /silviarita/

Ischemická choroba srdca (ICHS) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne ochorenia. Je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Spôsobuje koronárne ochorenie, ktoré sa vyznačuje zužovaním vencovitých tepien, zásobujúcich srdcový sval krvou a kyslíkom.

V práci s názvom Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca sa kolektív autorov Veronika Kováčová, Vincent Sedlák, Zuzana Gogaľová, Mária Konečná, Mária Majherová a Monika Valková venovali sledovaniu asociácií vybraných markerov ICHS a porovnaniu koncentrácií týchto markerov v skupine jedincov s ICHS a v kontrolnej skupine zdravých jedincov. Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

„U jedincov s ICHS boli zistené signifikantne nižšie priemerné hodnoty LDL-cholesterolu ako u zdravých jedincov v dôsledku liečby statínmi. Štatisticky významné rozdiely medzi skupinou s ICHS a kontrolnou skupinou boli zistené aj pri porovnávaní priemerných hodnôt močoviny, kreatinínu a kyseliny močovej, pričom signifikantne vyššie hladiny týchto parametrov mali jedinci s ICHS. Korelačná analýza poukázala na negatívnu koreláciu medzi bilirubínom a celkovým cholesterolom, LDL-cholesterolom, aj triacylglycerolmi (TAG) v skupine jedincov s ICHS. V tejto skupine bola zistená aj pozitívna korelácia medzi GMT a TAG a medzi AST a HDL-cholesterolom. V skupine zdravých jedincov bola medzi AST a HDL-cholesterolom zistená štatisticky významná negatívna korelácia,“ vysvetľuje Veronika Kováčová, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie.

Pokračuje, že je dôležité ICHS včas diagnostikovať a liečiť, prípadne zabezpečiť dostatočnú prevenciu, aby sa predišlo jej vzniku.

„Okrem rizikových faktorov spojených s KVO, ako sú vek, pohlavie a genetické faktory, hrá čoraz častejšie významnú úlohu pri riziku vzniku a rozvoja ICHS aj moderný životný štýl súvisiaci s fajčením, stravou bohatou na nasýtené tuky a cukry bez dostatočného prijímania ovocia a zeleniny. Mnohé z týchto faktorov môžu byť ovplyvnené preventívnymi opatreniami, preto je dôležitá úprava životného štýlu – obmedzenie alebo úplné vynechanie fajčenia, zdravá strava a dostatok telesného pohybu.“

Pri prevencii ICHS zohrávajú podľa autorky významnú úlohu aj biochemické markery, ktorých abnormálne hladiny môžu slúžiť ako nezávislé prediktory KVO. „Z bežne stanovovaných analytov v klinických laboratóriách majú najbližší vzťah k rozvoju KVO hodnoty koncentrácií cholesterolu. Najväčšie riziko predstavuje tzv. lipidová triáda, to znamená vysoký celkový cholesterol, LDL-cholesterol a zároveň nízky HDL-cholesterol.“

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytla: Veronika Kováčová, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /silviarita/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky