Miesto, kde aj žiaci majú radi fyziku

27. sep. 2017 • Fyzikálne vedy

Miesto, kde aj žiaci majú radi fyziku

Poznáte na Slovensku gymnázium, ktoré navštevujú žiaci základných alebo stredných škôl s cieľom absolvovať fyzikálnu exkurziu? Iba jedno gymnázium každoročne navštívi niekoľko tisíc žiakov, študentov, učiteľov a laická verejnosť, aby sa dve vyučovacie hodiny venovali fyzikálnym experimentom zameraným na modelovanie prírodných javov, premien energie v prírode a využívaniu fyzikálnych poznatkov v živote človeka. Ide o Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré v júni 2006 zriadilo Centrum popularizácie fyziky – špecializovanú učebňu, v ktorej si môžu žiaci vyskúšať rôzne fyzikálne experimenty. Toto centrum je navyše otvorené aj pre žiakov iných škôl, pričom ho na oživenie vyučovania fyziky využívajú aj učitelia z Českej republiky.

Spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky je PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., ktorý sa stal najlepším európskym učiteľom fyziky za rok 2017. Toto ocenenie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť a získal ho za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika. Okrem toho, že vyučuje fyziku na martinskom gymnáziu, je tiež autorom vlastných učebníc fyziky pre základné školy a gymnáziá aj v multimediálnej verzii.

Ako uvádza PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., nosnou myšlienkou projektu Centra popularizácie fyziky je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Pod pojmom prírodovedné vzdelávanie rozumie fyzikálne, technické vzdelávanie. Popularizácia pre oceneného pedagóga znamená formu fyzikálnych experimentov, realizovaných s finančne nenáročnými pomôckami a prostriedkami, bežne dostupnými v domácnosti, ukázať, opísať a vysvetliť fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, v domácnosti, športe, atď. Experimenty musia byť pre žiakov príťažlivé, prekvapivé, zábavné, súťažné.

Ako priestor pre realizáciu projektu poslúžila už vybudovaná špeciálna učebňa. Medzi aktivity PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. menuje exkurzie pre návštevníkov v trvaní dvoch vyučovacích hodín, v rámci ktorých sú návštevníkom predvádzané viac či menej jednoduché fyzikálne experimenty aplikované na bežný život. Účastníci exkurzie sa aktívne podieľajú na realizácii experimentov.

„Jednou z osobitostí našej školy je zavedenie nového predmetu ENERGIA, ktorý vyučujeme od roku 2009.  Cieľom predmetu je vytvoriť u žiakov postoj k racionálnemu nakladaniu s energiou a hľadanie riešení v záujme zachovania únosných podmienok pre život na Zemi. Poslanie predmetu má z tohto hľadiska doslova existenčný a kľúčový význam pre jednotlivca a následne pre spoločnosť,“ uvádza PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Cezhraničné aktivity:

 • Opakované návštevy učiteľov fyziky z Olomouckého kraja. (viac informácií)
  Seminář v Centru popularizácie fyziky (Jednou ze vzdělávacích aktivit  bude realizace dvoudenního  semináře s názvem Fyzikální experiment jako motivační faktor, který bude realizován v Centru popularizácie fyziky na gymnáziu Paulínyho-Tótha, v Martině na Slovensku.)
  Jedinečné didaktické centrum pro výuku fyziky umístěné na střední škole nemá v České republice obdoby. (Učitelé fyziky si budou moci aktivně vyzkoušet neskutečné množství experimentů s jednoduchými pomůckami a získají tak inspiraci pro jejich každodenní učitelskou praxi. Lektoři exkurze jsou učitelé střední školy a současně významní slovenští didaktikové.)
 • Seminár pre učiteľov fyziky v rámci projektu MFF Univerzity Karlovej v Prahe s názvom Heuréka.(viac informácií)
 • Prezentácia na Veletrhu nápadů učitelů fyziky v Chebe v Českej republike. (viac informácií)
 • Prezentácia experimentov na seminári Jak získat žáky pro fyziku? vo Vlachoviciach v Českej republike.
 • Prezentácia na konferencii Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Kašperských horách v Českej republike. (viac informácií)
 • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Obloha na dlani uskutočnili prednášky napr. vo Hvezdárni v Partizánskom. (viac informácií)
 • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Brána do vesmíru prezentovali experimenty na Putovnom seminári Astronómia nepozná hranice v Krajskej hvezdárni v Žiline. (viac informácií)

Z  reakcií návštevníkov:

 • Ďakujeme za krásne pokusy a príjemný prístup. Cítili sme sa veľmi príjemne a odchádzame s novými vedomosťami. /ZŠ Oščadnica/
 • Krásne ďakujeme za super výklad a zaujímavé pokusy. P.S.: Fyzika naozaj môže byť zaujímavá, pútavá a vôbec nemusí byť „strašiakom“ pre humanistov. /ZŠ R. Jašíka, Partizánske/
 • Ďakujeme krásne, že máme kde chodiť na takéto pekné zážitky. /ZŠ Sv. Vincenta Ružomberok/
 • Prvýkrát deťom nevadilo, že mali hodinu fyziky viac ako 45 minút. /ZŠ s MŠ J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok/
 • Sila, energia, rýchlosť, gravitácia... fyzika je úplne všade okolo nás. Ďakujeme za krásne predvedenie fyzikálnych pokusov zábavnou formou. /Spojená škola, Gymnázium D. Tatarku, Poprad/

Z reakcií návštevníkov

 

Čo vlastne viedlo PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD. k fyzike? Po ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1983, kombinácia fyzika – základy techniky, nastúpil ako učiteľ na Gymnáziu v Partizánskom. Napriek prefeminizovaniu školstva mal na tomto pracovisku kolegov – učiteľov fyziky, okrem neho ešte troch mužov. „Na toto obdobie mojich učiteľských začiatkov spomínam veľmi rád. Boli sme voči sebe veľmi otvorení, nemali sme problém rozprávať sa o čomkoľvek, čo sa nám na vyučovacej hodine podarilo a čo nie. Boli to dlhé debaty o tom, ako vysvetľovať problematické, pre žiakov náročné kapitoly fyziky, ako metodicky čo najvhodnejšie predviesť experiment, ako zaujať žiakov a podobne. Takýto otvorený kontakt, záujem o prácu medzi kolegami v celej predmetovej komisii fyziky na škole som zažil iba na Gymnáziu v Partizánskom.“

V roku 2002 zmenil pôsobisko a začal učiť na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. „Túto školu som si ´vybral´ aj preto, že som osobne poznal Ivana Šabu, učiteľa fyziky tejto školy, s ktorým sme veľmi rýchlo našli spoločnú reč a venovali sa obohateniu fyzikálneho vzdelávania o experimentálnu činnosť. Školská reforma výrazne zasiahla v negatívnom zmysle práve do možnosti žiackeho experimentovania, svojím spôsobom ho zlikvidovala. Napriek tomu, že na papieri je deklarované ako prioritné aktívne osvojovanie vedomostí žiakmi a rozvoj zručností žiakov, podmienky pre žiacke experimentovanie sú v súčasnosti nevyhovujúce.“

V roku 2006 sa tak PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. stal spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Nosná myšlienka projektu je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi predškolského veku, základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. 

Žiaci, študenti, ale aj učitelia majú možnosť „prežiť“ hodinu experimentálnej zážitkovej fyziky. Pre najmladších poslucháčov – detí predškolského veku sú najzaujímavejšie interaktívne prednášky na tému astronómia. Žiaci 1. stupňa základných škôl objavujú vlastností síl, zákonitosti elektrických obvodov a pod. Veľký záujem zo strany učiteľov a žiakov základných škôl je o prednášku Oheň a fyzika.

 

Informácie a foto poskytol: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Okrem poľnohospodárskych plodín poskytuje včeliu znášku aj lesné prostredie.
Zistite viac