Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí

VEDA NA DOSAH

partneri projektu

V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídelnej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov.

„Väčšina štúdií týkajúcich sa urbanizmu v 20. storočí prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústreďujúci sa len na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z celo-európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerských organizácií zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky,“ uvádza sa v popise projektu urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (urbanHIST: History of European Urbanism in the 20th Century).

Projekt urbanHIST sa uchádzal o finančnú dotáciu v rámci programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt je zastrešovaný konzorciom štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko). V roku 2016 toto konzorcium získalo grant typu Inovatívne školiace siete (ITN), Európske spoločné doktoráty (EJD) v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie (MSCA), v priorite Excelentná veda. Obdobie realizácie projektu je október 2016 – september 2020. Príjemcami grantu sú, spoločne s Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko), aj Universidad de Valladolid (Španielsko), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). Tieto štyri univerzitné pracoviská budú počas rokov 2016 – 2020 v rámci vzniknutej inovatívnej siete riadiť a koordinovať činnosť ďalších 13 partnerských inštitúcií z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, ČR, SR a Veľkej Británie. Hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií. Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jedným zo štyroch príjemcov grantu, konkrétnejšie implementácia a realizácia projektu urbanHIST na Slovensku prebieha na pôde Katedry histórie, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde boli obsadené všetky štyri výskumné pozície v rámci doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami. Riaditeľom slovenskej časti projektu prebiehajúcej na UPJŠ v Košiciach je doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Za UPJŠ sa do projektu zapoja aj pracovníci Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Jednou z partnerských inštitúcií projektu urbanHIST je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Spoločenskovedný ústav SAV). Zodpovedným riešiteľom za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV je prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Ako uvádza prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV sa podieľa na realizácii odborných stáží v trvaní troch mesiacov pre vedeckovýskumných pracovníkov v rámci konzorcia urbanHIST: „Z celkového počtu 15 vedeckovýskumných pracovníkov pracujúcich na projekte urbanHIST sa Spoločenskovedný ústav SAV aktívne zapája pri príprave a realizácii odbornej stáže pre troch z nich. Stáž v trvaní troch mesiacov absolvujú títo vedeckovýskumní pracovníci a zároveň študenti doktorandského štúdia na Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko) priamo na pôde Spoločenskovedného ústavu SAV.“ 

V súlade s cieľmi projektu sa ústav podieľa na viacerých vedeckovýskumných aktivitách. „Úlohou partnera je podľa dohody podieľať sa na realizácii spoločných konzorciálnych aktivít doktorandského štúdia (využitie výskumnej infraštruktúry, konzultácie, spoločné aktivity, prednášky a pod.),“ pripomína prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., ktorý je členom pléna konzorcia projektu s právom hlasovať, je členom etickej komisie projektu, a zároveň ako člen Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach tiež školiteľom jedného doktoranda. Pracovníci ústavu sa budú spolupodieľať na zabezpečovaní prípravy doktorandov, workshopoch, seminároch (každých 6 mesiacov v rámci spoločných aktivít organizovaných konzorciom urbanHIST ako Network-Wide Workshop Weeks) a ďalších aktivitách pripravovaných pre doktorandov.

projektový tím

Vedeckým cieľom projektu urbanHIST je zmapovať európske rozmery mestskej urbanizácie v dejinách, v rámci toho projekt zahrnie aj tieto rozmery:

 • výmena poznatkov o teórii, metódach a objektoch štúdia;
 • kritika, ktorá prispeje k zvýšeniu spoločného pohľadu na európsky urbanizmus v historiografii 20. storočia;
 • medzinárodný charakter doktorandského programu, za spolupráce štyroch rôznych univerzít a spolupracujúcich akademických a neakademických partnerských organizácií;
 • program bude prebiehať v angličtine, ale bude tiež profitovať z rastúceho počtu ľudí, ktorí ovládajú viac než jeden jazyk a rastom viacjazyčnosti prispeje k výmene informácií medzi doktorandmi a profesormi, čím prispeje k europeizácii komunikácie.

Niektoré z hlavných problémov projektu, ktoré uvádza prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.:

 • periodizácia urbanizmu, ktorý berie do úvahy politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské transformácie na kontinentálnej i globálnej úrovni;
 • súhra medzi územným plánovaním na národnej úrovni a medzinárodnými vplyvmi a trendmi vzťahujúcimi sa k dizajnu;
 • sémantický rozvoj mestského plánovania v európskych jazykoch, súvisiace diskusie a rozvoj historických súvislostí architektúry a inžinierstva;
 • riešenie prípadov urbanizmu v krajinách s demokratickými režimami a krajinami s diktátorskými režimami, ktorá sa vytvorili v rámci 20. storočia v Európe;
 • transformácia funkcií urbanizmu od doručenia verejných politík po súkromné záujmy; vývoj konceptu územného plánovania ako dlhodobý nástroj pre spoločné dobro;
 • štúdium máp a územného mestského rozvoja pod vplyvom medzinárodných alebo internacionalizovaných politických a hospodárskych subjektov pôsobiacich na európskej úrovni, s osobitným dôrazom na Európsku úniu ako inštitúciu prinášajúcu koncepcie na báze udržateľného rozvoja, sociálnej súdržnosti a zapojenia občanov, ktoré majú vplyv na európske územné plánovanie prostredníctvom politík týkajúcich sa infraštruktúry, kvality životného prostredia, sociálneho rozvoja.

Súčasný stav riešenia projektu:

16. – 17. januára 2017 sa uskutočnilo výberové konanie doktorandov projektu vo Valladolide; 3 – 6. mája 2017 sa konalo vo Weimare prvé stretnutie školiteľov doktorandov a členov konzorcia s prijatými doktorandmi, uskutočnili sa rokovania a workshopy pre doktorandov a koordinačné porady o ďalšom postupe v projekte; 21. – 22. júna 2017 sa na pôde Katedry histórie, Filozofickej fakulty UPJŚ v Košiciach uskutočnilo druhé kolo výberového konania na neobsadené miesta doktorandov; 3. – 5. októbra 2017 sa uskutočnilo druhé rokovanie konzorcia a workshopy pre doktorandov vo švédskej Karlskrone.

V decembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie doktorandov projektu urbanHIST pôsobiacich v Košiciach (štyria doktorandi: z Poľska, Francúzska, Čiernej hory a Českej republiky) s doktorandmi CSPV – Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie o riešených dizertačných prácach a nadviazanie spolupráce medzi doktorandmi.

Najbližšie aktivity v rámci projektu:

Príprava dizertačných prác študentov a konzultácie so školiteľmi, absolvovanie pobytov na druhej univerzite a stáží v spolupracujúcich inštitúciách. Študenti absolvujú plánované stretnutia a vedecké konferencie (Rím, Košice). V apríli 2018 sa uskutoční workshop, tretie stretnutie konzorcia a doktorandov vo Valladolide, v októbri 2018 sa uskutoční workshop, štvrté stretnutie konzorcia v Košiciach.

Hlavnými príjemcami (beneficiares) dotácie z Európskej komisie sú štyri organizácie:

 • Bauhaus-Universität Weimar, – Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung / Institute for European Urbanism – prof. Dr. phil. habil. Max Welch Guerra
 • Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanística – prof. Dr. Maria Castrillo Romón
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ – doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
 • Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona, Institutionen för fysisk planering – prof. Abdellah Abarkan

 

Viac informácií o projekte (aktivity, členovia, partneri, riešenie) na webových stránkach projektu:

urbanHIST

urbanHIST newsletter

riaditeľ projektu na UPJŠ v Košiciach: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

koordinátorka projektu na UPJŠ v Košiciach: Mgr. Katarína Hajduková

Odborný garant textu a zodpovedný riešiteľ projektu za SAV: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. – Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Spoločenskovedný ústav SAV)

Redigovala: Mgr. Katarína Hajduková, koordinátorka projektu na UPJŠ v Košiciach 

Foto: mapa/úvodné foto (Newsletter júl 2017); foto: foto nachádzajúce sa pod článkom news/ESR Andrea Gimeno Sánchez awarded the „European“ Competiton in Warsaw (webová stránka projektu)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky