Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská verejnosť a utečenci v decembri 2015

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

V období 1. až 8. 12. 2015 zisťovala agentúra FOCUS na reprezentatívnej vzorke populácie pre Sociologický ústav SAV názory ľudí na Slovensku na niektoré otázky súvisiace s príchodom utečencov do Európy.  

 

Obavu z príchodu utečencov má veľká časť respondentov, 70 % sa príchodu utečencov obáva „veľmi” alebo „dosť”. Kľúčové premenné, ktoré odpovede diferencujú, sú vek a pohlavie respondenta. „Veľmi” alebo „dosť” sa utečencov obáva 76,1 % žien a 64 % mužov. Relatívne najmenej obáv z príchodu utečencov vyjadrujú respondenti z najmladšej vekovej kategórie 18 až 24 rokov, najväčšie obavy majú respondenti vo veku 65 a starší. Väčšie obavy vyslovujú tiež respondenti maďarskej národnosti.

Na otázku, či by chceli utečenci prichádzajúci do Európy prísť aj na Slovensko, odpovedalo 63,9 % respondentov, že „skôr” alebo „určite” nechceli. Len menšina si myslí, že by utečenci na Slovensko prísť chceli „určite” (7,1 %) alebo „skôr” (22,7 %), 6,3 % respondentov nevedelo odpovedať. Príchod utečencov na Slovensko o niečo menej často očakávajú respondenti s vyšším vzdelaním a muži. Respondenti, ktorí si myslia, že utečenci by chceli prísť aj na Slovensko, sa výrazne viac obávajú ich príchodu do Európy. Takmer polovica respondentov chce, aby sme utečencom pomáhali len v úplne nevyhnutných prípadoch a 19,4 % odporúča nepomáhať im vôbec. O niečo viac naklonení pomoci utečencom sú ľudia, ktorí sa ich príchodu menej boja, ako aj tí respondenti, ktorí sa označili ako hlboko veriaci. Naopak, menej ochoty pomáhať majú ľudia z miest nad 50-tisíc obyvateľov a nevoliči.

Ako sa majú Európania zachovať k utečencom, ktorí už prišli? Výrazne im pomáhať 1,5 %, pomáhať im v obmedzenej miere 25,3 %, pomáhať im len v úplne nevyhnutných prípadoch 49,0 %, vôbec im nepomáhať 19,4 %, nevie 4,8 %.

Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa respondentov očakávania, že utečenci zvýšia kriminalitu a nebezpečenstvo útokov islamistických extrémistov. Jeden i druhý dôvod uviedli približne štyria z desiatich respondentov. O niečo menej často boli spomenuté obavy z ich neprispôsobivosti a nákladov spojených s ich prijatím (traja z desiatich).

Respondenti, ktorí sa utečencov obávajú menej, uvádzajú menej často hrozbu útokov islamistov, nebezpečné choroby a náboženskú neznášanlivosť, naopak, častejšie sa domnievajú, že dôvodom obáv ľudí sú náklady spojené s prijatím utečencov.

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV 0309-11 podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Obava z príchodu utečencov do Európy – vôbec sa neobávam 2,5 %, trocha sa obávam 27,1 %, dosť sa obávam 34,2 %, veľmi sa obávam 35,8 %, nevie 0,5 %.

Odpovede „dosť“ a „veľmi sa obávam” príchodu utečencov do Európy, podľa veku 18 – 24 rokov 58,1 %, 25 – 34 rokov 63,9 %, 35 – 44 rokov 69,5 %, 45 – 54 rokov 72,3 %, 55 – 64 rokov 77,6 %, 65 a viac rokov 79,2 %.

Prečo sa podľa respondentov ľudia obávajú príchodu utečencov (dva najdôležitejšie dôvody) – utečenci zvýšia kriminalitu 41,3 %, zvýši sa nebezpečenstvo útokov islamských extrémistov 40,3 %, veľká časť utečencov sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života 29,3 %, utečenci a ich prijatie budú stáť priveľa peňazí 29,1 %, utečencov prichádza priveľa a časom zmenia našu spoločnosť a kultúru na svoj obraz 18,9 %, mnohí utečenci sú nábožensky neznášanliví 13,4 %, utečenci môžu rozšíriť nebezpečné choroby 13,3 %, mnoho utečencov presadzuje podriadené postavenie žien v spoločnosti 7,9 %, nevie 0,8 %.

Obavu, že utečenci sa nebudú chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života, vyslovujú častejšie vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Obavy z chorôb spomínajú častejšie nevoliči, menej sa ich boja respondenti s vyšším vzdelaním  a ľudia z väčších sídiel.

Celkovo platí, že rozdiel v dôvodoch obáv z príchodu utečencov medzi pohľadom ľudí s veľkými obavami z ich príchodu a tých s menšími obavami, je relatívne malý.

Miloslav Bahna a Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV

 

Otázky prieskumu
Presné znenie a poradie otázok:

1. Veľa sa hovorí o aktuálnej vlne utečencov smerujúcej do Európy. Aké sú podľa vás dôvody, pre ktoré sa ľudia obávajú ich príchodu? (vyberte dva najdôležitejšie) (možné odpovede boli uvedené na karte, ktorú anketár ukázal respondentovi)
2. Vy osobne sa obávate príchodu utečencov do Európy, alebo tieto obavy nemáte?
3. Myslíte si, že by títo utečenci chceli prísť aj na Slovensko?
4. Do Európy už v poslednom období prišlo mnoho utečencov. Ako by sa k nim Európania mali zachovať?
Odpoveď „nevie“ nebola aktívne ponúkaná.
 

Realizácia prieskumu

Výskum bol realizovaný kvótnym výberom na vzorke 1 004 respondentov reprezentatívnej vzorky voči populácii Slovenskej republiky podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Výskum sa realizoval v dňoch 1. až 8. 12. 2015 v rámci projektu APVV 0309-11 podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

 

Zdroj: Tlačová správa Sociologického ústavu SAV, 21. 12. 2015

Foto: www.pixabay.com

Uverejnila: JS

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky