Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016 – 2020

Monika Tináková

Ilustračné foto: starnutie; Pixabay.com /sabinevanerp/

Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. V procese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblasti formálnej a neformálnej starostlivosti.

Odhaduje sa, že 13 % seniorov potrebuje pomoc v domácnosti, 7 – 8 % potrebuje sústavnejšiu domácu starostlivosť a 5 % potrebuje ústavnú starostlivosť. Na Slovensku v roku 2014 dosahovala stredná dĺžka života pri narodení 73 rokov u mužov a 80 rokov u žien. So starnutím sa spájajú špecifiká ekonomického vývoja (starnúca pracovná sila), zdravotnej starostlivosti a najmä finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Kvalitu života vo vysokom veku však ovplyvňuje aj kvalita sociálnych sietí. Ich absencia vedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie z obáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov spojených najmä so starším vekom, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie na ekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny. Ide pritom o faktor, ktorý presahuje chápanie človeka ako individuality s istou biologickou predispozíciou, rodinnou históriou, či životným štýlom. V tomto projekte sa realizátori sústredia na osamelosť seniorov v mestskom prostredí, paradoxne s vysokou hustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, kde očakávame aj vyššiu pravdepodobnosť inovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnych väzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore.

Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať, a teda riešiť jeden z vážnych faktorov znižujúcich kvalitu ich života. Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.

 

Konferencia k téme projektu Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016 – 2020 sa uskutoční v dňoch 27. – 28. júna 2018 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí 6.

Realizácia je prostredníctvom projektu APVV 15-0184, na ktorom spolupracujú: Univerzita Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie) a Slovenská akadémia vied (Geografický ústav a Ústav etnológie)

Viac informácií o konferencii na e-maile: ageing_conference2018@striebor.net

 

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com /sabinevanerp/

Uverejnila a redigovala: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky