Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Šesť kľúčových riešení pre odomknutie potenciálu Dunaja

VEDA NA DOSAH

povodie Dunaja

Riečne územie Žitného ostrova prešlo za posledných približne 150 rokov vývojom, ktorý ho premenil z divokej vnútrozemskej riečnej delty na oblasť utváranú a intenzívne využívanú človekom.

„Toto unikátne územie v okolí Dunaja v malej mierke stelesňuje súčasné globálne výzvy týkajúce sa vzťahu človeka a prírody, dopadov planetárnych zmien na životy ľudí a na prírodné systémy. Stelesňuje tiež výzvy týkajúce sa schopnosti ľudí vytvárať si príjemné podmienky pre život v mestách a v okolitej krajine, komunikovať a rozhodovať o svojej budúcnosti,“ domnievajú sa odborníci združení v pracovnej skupine RiverLab, ktorú inicioval Dunajský fond. Ide o neziskovú platformu rozvíjajúcu medziľudské vzťahy, verejné priestory a infraštruktúru na slovenskom úseku Dunaja. Na výskume týkajúcom sa riešení Dunaja aktívne spolupracuje aj Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Medzi významnými verejnými a súkromnými aktérmi a spoločenstvami pôsobiacimi na rieke vzniká zhoda, že v napĺňaní rekreačného a ekologického potenciálu riečnej krajiny Žitného ostrova a jeho okolia, vo vytváraní kvalitnejších podmienok pre život ľudí a prírodných organizmov, existuje významný priestor na zlepšenie. A že takéto zlepšenia môžu byť na prospech viacerým, ak nie dokonca všetkým. Pracovná skupina Dunajského fondu pripravila v tejto súvislosti diskusný dokument Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky.

Tento dokument ponúka šesť pomyselných „kľúčov“ k odomknutiu potenciálu riešeného riečneho územia. Územie síce už dávno nie je divokým a neznámym, no vzhľadom na jeho zložitý charakter a množstvo potenciálne konfliktných aktivít a záujmov ostáva výzvou pre každého, kto sa usiluje o reálne zachovanie jeho hodnôt a viditeľné zvýšenie kvality života pre ľudí a prírodu.

Konkrétne ide o nasledujúcich šesť kľúčov:

  1. Spojme nespojené. Plynulý a príjemný pohyb na vode a po súši nie je nedosiahnuteľný luxus.
  2. Zachovajme oázy, no vnímajme celok. Máme jedinečné prírodné a krajinné hodnoty, ktoré si zaslúžia našu starostlivosť.
  3. Zvýšme bezpečnosť a dajme pravidlám ich skutočný význam. Prenesme know-how z našich hôr na rieku.
  4. Stanovme spoločné kritériá pre posudzovanie jednotlivých plánov. Nejde o všetko zahŕňajúci plán, ale o koordináciu postupov a plánov.
  5. Investujme zmysluplne a znásobme účinok investícií. Zdrojov nikdy nie je dosť, o to viac treba rozmýšľať, ako ich používame.
  6. Prehĺbme spoluprácu a výmenu skúseností. Zdá sa, že zatiaľ nevyužívame všetky možnosti.

Aktéri v rámci skupiny RiverLab navrhli aj niekoľko vybraných súvisiacich opatrení. Sú možnou inšpiráciou pre finálne spoločné odporúčania, ktoré budú adresované všetkým zodpovedným, ktorí už dnes rozhodujú o budúcnosti tohto územia. „Tieto opatrenia boli vyberané tak, aby prinášali pokiaľ možno čo najväčší účinok pre dosiahnutie spoločnej vízie, aby boli prospešné pre čo najväčšiu časť riešeného územia a pre čo najväčší počet aktérov a užívateľov územia a aby prípadne riešili viacero problémov naraz,“ uvádzajú členovia pracovnej skupiny.

mapa: Vizualizácia vymedzeného územia 

Medzi inými navrhujú aj také opatrenia ako:

Sprietočniť medveďovsko-kľúčoveckú sústavu ramien

V súčasnom stave je vjazd po vode do ramennej sústavy pri obci Číčov možný len obmedzene. V niektorých úsekoch je vyznačená turistická trasa pre peších návštevníkov. V blízkosti ramien je vyznačená cyklotrasa Eurovelo 6.

Plánované sprietočnenie ramien, ktoré zlepší protipovodňovú ochranu, by mohlo priniesť rozšírené možnosti rekreačného využitia rieky pre bezmotorovú (prípadne aj motorovú) lodnú dopravu. Úprava výhonu na hranici Medveďovského ramena by znamenala uľahčenie vjazdu do ramena. Samotné sprietočnenie by mohlo priniesť možnosti plynulého pohybu na ďalšom úseku rieky, súvisiace napojenie na pririečne územie a možnosti pobytu v prírodnom prostredí (vodáctvo, turistika, cyklistika, rekreačné rybárstvo a pod.).

Splavniť staré koryto Dunaja

Diskusia o splavnení starého koryta Dunaja má v súčasnosti opodstatnenie v súvislosti s rekreačnou plavbou (motorovou a bezmotorovou).

Splavnenie by si vyžadovalo čiastočné odstránenie nánosov a údržbu brehov, uľahčenie využívania plavebnej komory Čunovo pre malé motorové plavidlá (v súčasnosti je potrebné, aby si žiadateľ o preplavenie vopred zabezpečil príslušné plavebné opatrenie na Dopravnom úrade), sprevádzkovanie sklzu na hrádzi v Čunove a vybudovanie prejazdu malých plavidiel cez hať Dunakiliti.

Skúsenosti priamo z terénu naznačujú, že by mohlo ísť z časti len o nenáročné stavebné úpravy, opravu techniky a zjednodušenie preplavenia cez plavebné komory v praxi.

Umožniť plynulú a bezpečnú plavbu na Malom Dunaji

Možnosti využitia Malého Dunaja na voľno-časové a turistické aktivity sú podrobne zmapované v rámci projektu Transdanube z roku 2014. Momentálne problémy sú hĺbka koryta rieky, ropné a olejnaté sedimenty na dne rieky, ale aj fyzické bariéry plynulej plavby či chemické znečistenie. V prípade, že si skupina zvolí toto opatrenie ako prioritné, je možné sa tomu venovať detailnejšie a navrhnúť kľúčové oblasti rozvoja, ktorými sú plynulý pohyb na vode (8 fyzických bariér, technickými opatreniami sú odstrániteľné), konkrétne miesta vstupu do územia v nadväznosti na existujúce/možné dopravné prepojenia a možnosti pobytu (vhodné miesta doplnkovej infraštruktúry/služieb a prestupných bodov multimodálnej dopravy), tiež možnosti odstránenia historických znečistení a zabrániť vzniku nových.

Vyznačiť a vybudovať cyklotrasy pri Malom Dunaji

Výstavba a vyznačenie súvislej cyklomagistrály popri Malom Dunaji momentálne nie je súčasťou slovenských stratégií cestovného ruchu a udržateľnej dopravy. Výsledkom lokálnych a regionálnych, verejných aj súkromných iniciatív sú plány na vyznačenie čiastkových úsekov.

Dobudovať a zabezpečiť údržbu cyklotrasy Eurovelo 6

Pre cykloturistiku je zásadný problém vedenie cyklotrás po frekventovaných cestách. Medzi Komárnom (Iža) a Štúrovom je viacero úsekov, kde medzinárodná cyklomagistrála Eurovelo 6 pokračuje po ceste č. 63. Postupné oddelenie cyklodopravy od automobilovej dopravy by prispelo k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov v každodennom využívaní predmetného úseku a tiež k zatraktívneniu cieľového územia pre návštevníkov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

Skúsenosti priamo z terénu hovoria o nedostatočnom udržiavaní cyklotrasy Eurovelo 6. Chýba doplnková infraštruktúra a služby (požičiavanie bicyklov, infopointy, opravovne/dielničky, cyklistické kempy). Pred niekoľkými rokmi vybudované stánky nie sú udržiavané.

Zrealizovať výstavbu pešieho a cyklistického mostu Dobrohošť – Dunakiliti

Plánovaný most cez staré koryto Dunaja má okrem nového lokálneho cezhraničného prepojenia šancu priniesť aj oživenie cykloturistiky v celom podunajskom regióne. Vďaka mostu by mohol vzniknúť ďalší úsek cyklistickej cesty Eurovelo 6. Vytvoril by sa priamy prístup zo Slovenska do oblasti Szigetköz a naopak, z Maďarska do Podunajského regiónu. Tým by vzniklo nové miesto vstupu na Žitný ostrov, určené pre cyklistickú dopravu aj pešiu turistiku.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sa uskutočnila príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a projektovej dokumentácie výstavby pešieho a cyklistického mostu.

Zabezpečiť možnosť tankovania pre malé motorové plavidlá

Na celých 172 km slovenského toku Dunaja absentuje infraštruktúra pre fungovanie plavidiel. Chýba sieť tankovacích zariadení pohonných hmôt na hlavnom toku Dunaja pre rekreačné plavidlá, aj pre vyhliadkové lode. Nie sú možnosti doplnenia pitnej vody, elektrického napájania a odčerpania odpadovej vody. Aktuálnou praxou je nútené neekologické a protizákonné tankovanie kanistrom.

Umožnenie umiestnenia tankovacích zariadení pre malé motorové plavidlá vo vybraných prístaviskách a marínach by uľahčilo plynulý pohyb na rieke na území Slovenska. To by mohlo prispieť aj k zatraktívneniu rekreačnej plavby pre domácich aj zahraničných vodákov. Možnosť využiť tankovacie a zásobovacie služby je jedným z faktorov v rozvoji riečneho turizmu.

*********************************************

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Zameriava sa výlučne na verejnoprospešné aktivity súvisiace s riekou a s verejne prístupnými priestranstvami v okolí rieky alebo v kontakte s ňou.

Dunajský fond identifikuje, združuje a koordinuje finančné, ľudské a iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Informačný a foto zdroj: http://www.dunajskyfond.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky