Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

UKF v Nitre spoluzakladá STEM konzorcium európskych univerzít

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vzdelávanie/

Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou výzvy požadujúce prírodovednú, matematickú a digitálnu gramotnosť a s tým úzko súvisiaci záujem žiakov a študentov o štúdium prírodovedných, technických a inžinierskych programov na stredných školách i univerzitách s perspektívou celoživotnej kariéry na pracovných pozíciách, ktoré sú postavené na STEM vzdelaní. Ide o medzinárodnú skratku používanú pre oblasti vzdelávania, ktoré zahŕňajú prírodné vedy, technické a inžinierske programy a univerzitné štúdium matematiky.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola prizvaná k založeniu STEM konzorcia európskych univerzít. Toto unikátne ocenenie pre slovenskú univerzitu so sídlom v Nitre je dôsledkom takmer desať rokov úspešnej partnerskej spolupráce s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu (Nemecko) na riešení vedeckého projektu s názvom 7RP PRIMAS, ale aj kultúrno-edukačných projektov COMPASS a IncluSMe a v tvorbe odborných expertíz pre projekt 7RP mascil. 

Konzorcium má byť spravované Medzinárodným centrom STEM vzdelávania (International Centre for STEM Education, skratka ICSE), ktoré vzniklo na Vysokej škole pedagogickej vo Freiburgu v roku 2017. Toto centrum je prvým európskym centrom pre vzdelávanie a inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní v STEM s pôsobnosťou v akademickom prostredí. Centrum ICSE si kladie za cieľ prepájať výskum v STEM vzdelávaní medzi univerzitami a praxou, vrátane kontaktov na európske politické štruktúry.

S problematikou STEM vzdelávania súvisia i otázky rodovej rovnosti a ďalšie kultúrno-spoločenské aspekty vzdelávania a výchovy mladej generácie, vrátane digitalizácie vzdelávania. Centrum ICSE má ambície riešiť, zdieľať a manažovať výskumné projekty zaoberajúce sa uvedenou problematikou, prinášať overené výsledky vedeckého výskumu a transferovať ich do praxe a politických rozhodnutí v krajinách EÚ. Centrum ICSE a STEM konzorcium spája osobnosť profesorky Katji Maass, ktorej vedecká práca je sústredená v teórií vyučovania matematiky, v aktivizujúcich metódach vyučovania a v princípoch budovania medzipredmetových vzťahov STEM predmetov na všetkých úrovniach vzdelávania, vrátane prípravy a vzdelávania učiteľov.

Založenie STEM konzorcia podporilo 30 európskych univerzít, ministerstvá školstva z desiatich štátov EÚ a dvadsať centier kontinuálneho a profesionálneho vzdelávania v Európe. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre aktuálne spolupracuje s členmi konzorcia na riešení projektu Erasmus+ InsluSMe a na spoluorganizovaní tímovej súťaže Matematický B-deň pre žiakov stredných škôl.

Nitrianska univerzita je presvedčená, že týmto pozvaním stať sa zakladajúcim členom STEM konzorcia sa jej dostalo významného ocenenia. „Pozvanie potvrdilo, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je spoľahlivým a vítaným partnerom európskych projektov vo vzdelávaní s perspektívnou ďalšieho rozvoja nielen projektových partnerstiev v oblastiach otázok STEM vzdelávania v medzinárodnej vedeckej komunite.“

 

Odborný garant textu: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Zdroj a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky