Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2018/19 Schematické diagramy

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie:The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams

Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe  – Eurydice vydala koncom minulého roka publikáciu s názvom The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams. Táto správa poskytuje informácie o štruktúre hlavného prúdu vzdelávacieho systému v Európe od predškolského vzdelávania až po terciárnu úroveň pre školský a akademický rok 2018/19.

Publikácia zahŕňa národné schematické diagramy, vysvetľujúce usmernenie a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely povinného vzdelávania.

Uvádza tiež, že existujú tri hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v Európe: jednotné štruktúrované vzdelávanie, spoločné jadro s poskytovaním učebných osnov a diferencované nižšie stredoškolské vzdelávanie. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov zahŕňajúcich 38 krajín, ktoré sa zúčastňujú programu EÚ Erasmus +. ( T. j. 28 členských štátov EÚ, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Nórska, Srbska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka).
Prvá, úvodná časť správy, uvádza hlavné organizačné modely základného a nižšieho stredoškolského vzdelávania, druhá časť poskytuje návod na čítanie diagramov. Sprievodca čítaním diagramov obsahuje potrebné informácie na pochopenie a správnosť interpretovania obsahu diagramov. Zahŕňa terminológiu, definície, význam farieb a symboly používané pre grafické usporiadanie. Klasifikácia vzdelávania a štátne schematické diagramy sú uvedené v tretej časti.

Z publikácie vyberáme diagramy Slovenska a Fínska, ktoré si môžete porovnať.

Diagramy: Slovensko a Fínsko

Zdroj: The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams (str. 25)

Obsah správy je v súlade s úlohou siete Eurydice: pochopiť a vysvetliť, ako sú organizované rôzne vzdelávacie systémy v Európe a ako fungujú.

EURYDICE

Je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie. Od r. 1995 bolo EURYDICE integrálnou časťou programu SOCRATES. V tejto informačnej sieti sú zapojené všetky štáty EÚ a tri štáty Európskej hospodárskej oblasti. Od r. 1996 sa sieť otvorila štátom strednej a východnej Európy.

Sieť EURYDICE je organizovaná na dvoch úrovniach – národné kancelárie zriaďuje ministerstvo školstva v členskom štáte; Európsku kanceláriu založila Európska komisia a jej úlohou je dokumentovať a koordinovať aktivity a výmenu informácií v rámci siete. Koordináciu a riadenie národnej kancelárie zabezpečuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) v Bruseli.

Publikáciu nájdete v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na stránke EÚ Booshop-u, kde si ju môžete stiahnuť.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky