Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe zdravotníckych odborov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com

Použitie inovatívnych multimediálnych technológií v praktickej a teoretickej výučbe študentov medicínskych, lekárskych aj nelekárskych odborov, hlavne študentov všeobecného lekárstva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, fyzioterapie a zubného lekárstva predstavuje projekt Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov (Application of Innovative Multimedia Approaches in Physical Factor Learning Using an Exposure Model for Healthcare Students). Jeho náplňou je vytvorenie, zavedenie, aplikácia a implementácia multimediálnych technológií pri výučbe študentov vysokých škôl, ktoré umožnia hodnotenie vplyvu fyzikálnych faktorov na zdravie.

Realizačné obdobie je v rokoch 2018 až 2020, pričom projekt zastrešuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projektovou líderkou je doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. „Fyzikálne faktory môžu pôsobiť negatívne, vrátane pôsobenia hluku, ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, vibrácií, otrasov a ďalších fyzikálnych faktorov na zdravotný stav človeka. Fyzikálne faktory môžu pôsobiť aj pozitívne s využitím v rehabilitácii a fyzioterapii – ultrazvuk, elektrické prúdy, laser, teplo. Projekt zvýši vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov z rôznych odborov medicíny a zmodernizuje profil absolventov. Zavedie a implementuje tzv. sebahodnotiaci model účinkov fyzikálnych faktorov u študentov lekárskej fakulty, zároveň so zhodnotením základných fyziologických zdravotných determinantov,“ uvádzajú riešitelia projektu. Následne sa vytvorí on-line model softvéru, ktorý bude schopný ohodnotiť vplyv fyzikálnych faktorov na stupnicu sebahodnotenia študentov so zaradením aj možných reakcií fyziologických zmien v podobe meraných zdravotných parametrov.

Výsledky projektu sa premietnu aj do praktických zručností študentov v poznatkoch, ktoré sú nutné pri hodnotení vplyvov významných etiologických faktorov na vznik ochorení. Výstupné časti projektu zahŕňajú tvorbu multimediálnych a printových edukačných výstupov, vedeckých výstupov v podobe publikácií, praktickú aplikáciu jednoduchého vyhodnocovacieho softvéru  pri hodnotení expozičného modelu a jeho vyhodnotenie pri určovaní humánnej záťaže fyzikálnym faktorom. Projekt je aj v súlade so základnými požiadavkami EÚ o tzv. dopade rizika – „risk assessment“, kde je nutná znalosť vyhodnotenia možných dopadov na zdravie v rámci programov EÚ.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: www.portalvs.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky