Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska

VEDA NA DOSAH

Sociologický ústav SAV pri príležitosti Svetového dňa priateľstva, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 27. apríla 2011 na 30. júl, zverejnil prieskum dôležitosti priateľstva v našich životoch. Zámerom vyhlásenia Svetového dňa priateľstva bolo „podporovať myšlienku priateľstva medzi národmi, krajinami, kultúrami aj jednotlivcami ako inšpiráciu k úsiliu o mier a k budovaniu mostov medzi spoločenstvami“. Ako teda vnímame priateľstvo?

ilustračné foto /priateľstvo/; zdroj: Pixabay.com

Podľa zistení Výskumu európskych hodnôt (EVS) sa dôležitosť priateľov v našich životoch zvyšuje. Veľká dôležitosť priateľstva nie je v rozpore s ďalšími základnými hodnotami, naopak – spája sa s nadpriemerným zdôrazňovaním veľkej dôležitosti rodiny, práce, voľného času a ďalších hodnôt. Respondenti, pre ktorých sú priatelia a známi veľmi dôležití, sa častejšie cítia veľmi šťastní ako priemer SR (23 % a 17 %), častejšie sa tešia veľmi dobrému zdraviu (23 % a 17 %) a sú častejšie veľmi hrdí na to, že sú občania Slovenskej republiky ako priemer SR (40 % a 34 %). Názory respondentov, pre ktorých priatelia a známi sú veľmi dôležitou hodnotou, ale nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva – títo respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči prisťahovalcom, moslimom a ďalším málo prijímaným kategóriám osôb a nemajú ani väčšiu všeobecnú dôveru k druhým ľuďom. Uznávanie dôležitosti priateľstva je tak na Slovensku spojené skôr s ohraničovaním sa ako s otvorenosťou a budovaním mostov k iným.

graf č. 1

Rozdiely v zdôrazňovaní veľkej dôležitosti priateľstva

V roku 2017 veľkú dôležitosť priateľov a známych nadpriemerne často zdôrazňovali obyvatelia miest nad 100 tisíc obyvateľov (75 %), stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní respondenti a respondenti vo veku 25 – 35 rokov (66 %). Respondenti so základným vzdelaním naopak ich veľkú dôležitosť uvádzali významne menej často ako priemer (38 %). Muži a ženy zdôrazňovali veľkú dôležitosť priateľov v rovnakej miere, no rozdiel môžeme vidieť medzi mladými mužmi a ženami. Priatelia a známi sú najviac dôležití v živote žien vo veku 18 – 24 rokov (64,3 %), u mužov je to veková kategória 25 – 34 rokov (67,3 %).

Ľudia, ktorí majú zamestnanie, pripisujú veľkú dôležitosť priateľom a známym častejšie ako tí, ktorí nepracujú (58 % a 48 %). Priateľom veľkú dôležitosť najmenej často pripisujú respondenti, ktorí sú v domácnosti, respektíve na rodičovskej dovolenke (34 %).

Hodnota priateľstva a ďalšie základné hodnoty

Veľký dôraz na hodnotu priateľstva nevedie k poklesu dôrazu na iné základné hodnoty. Respondenti, ktorí považujú priateľov a známych za veľmi dôležitú hodnotu, kladú v porovnaní so súborom SR nadpriemerný dôraz aj na ďalšie základné hodnoty: veľkú dôležitosť rodine pripisuje 97 % z nich (SR: 91 %), práci 76 % (SR: 64 %), politike 19 % (SR 11 %) a voľnému času 77 % (SR: 50 %).

graf č. 2

Dôraz na hodnotu priateľstva a otvorenosť a dôvera voči iným

Podľa zistení EVS 2017 názory respondentov, pre ktorých sú priatelia veľmi dôležitou hodnotou, nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva. Títo respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči ľuďom inej rasy, prisťahovalcom a zahraničným robotníkom, moslimom či iným málo prijímaným skupinám ako priemer populácie SR.

tabuľka č. 1

Parametre výskumu EVS 2017

 Parametre výskumu EVS 2017

*********************************************

Výskum európskych hodnôt (EVS: European Values Study) je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe (od roku 1983). Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg, Holandsko (www.europeanvaluesstudy.eu). Na Slovensku sa výskum EVS realizoval v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. Sociologický ústav SAV je od roku 1999 garantom Výskumu európskych hodnôt na Slovensku.

Informácie poskytla: Zuzana Kusá a Alexandra Matejková, Sociologický ústav SAV (Monika Hucáková za tlačový odbor SAV)

Grafy: SÚ SAV

Redigovala: ZVČ

Ilustračné foto: Pixabay.com /jarmoluk/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky