Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výsledky revízie záverečných a rigoróznych prác na PraF UK

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: kladivko a váhy (Zdroj: Pixabay.com)

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poskytol dňa 22. 1. 2019 vyhlásenie o výsledkoch revízie záverečných a rigoróznych prác na Právnickej fakulte UK. Vyhlásenie uvádzame v plnom znení.

Na základe revízie záverečných prác a rigoróznych prác v Akademickej knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doplnenej o revíziu predmetných prác v ostatných organizačných útvaroch fakulty vykonanej v mesiacoch október a november 2018 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, môžeme konštatovať:

Vykonala sa revízia kandidátskych záverečných prác a dizertačných záverečných prác od roku 1970 po súčasnosť.  Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chýbajú zo 403 knižničných jednotiek 4 dizertačné práce, a to:

  • „Právny priestor konkurenčného prostredia“ z roku 1995
  • „Některé aspekty negotiorum gestio“ z roku 1994
  • „Ústavnoprávne problémy sociálnych práv“ z roku 1994
  • „Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese“ z roku 1997

Vykonala sa revízia rigoróznych prác od roku 1998 po súčasnosť. Na PraF UK chýbajú z 2402 knižničných jednotiek 2 rigorózne práce:

  • „Verejná správa a jej charakteristické črty“ z roku 1999
  • „Verejná správa na úseku životného prostredia“ z roku 1999

Vykonala sa revízia bakalárskych prác od roku 2006 po súčasnosť (3 778+ knižničných jednotiek) a diplomových prác od roku 2000 po súčasnosť (7 641 knižničných jednotiek), pričom nechýba žiadna bakalárska práca, chýba 22 diplomových prác, od roku 2004 do roku 2011 (väčšinou roky 2005 a 2006), avšak tieto práce máme k dispozícii v elektronickej podobe.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky