Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu, vyplýva z auditu Európskeho dvora adítorov

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Znečisťovanie ovzdušia: Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu.

Znečisťovanie ovzdušia veľmi škodí zdraviu európskych občanov. Každý rok zomrie predčasne približne 400 000 ľudí v dôsledku nadmerných hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú prachové častice, oxid dusičitý a ozón. Už približne 30 rokov má EÚ právne predpisy týkajúce sa čistoty ovzdušia, v ktorých sú stanovené limity koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší. Zlá kvalita ovzdušia je však vo väčšine členských štátov EÚ i v mnohých európskych mestách stále bežná.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. V EÚ každý rok spôsobuje približne 400 000 predčasných úmrtí a vyžaduje si stovky miliárd eur na externé náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Obzvlášť vystavení sú mu ľudia v mestských oblastiach. Suspendované častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré nesú vinu za väčšinu týchto predčasných úmrtí.

Smernica o kvalite okolitého ovzdušia z roku 2008 tvorí základný kameň politiky EÚ zameranej na čisté ovzdušie, keďže sa v nej stanovujú normy kvality pre koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré dýchame. Politiky EÚ v posledných desaťročiach prispeli k zníženiu emisií, kvalita ovzdušia sa však nezlepšovala rovnakým tempom a účinky na verejné zdravie sú stála značné.

Európsky dvor audítorov vydal koncom minulého roka osobitnú správu na základe vykonaného auditu pod názvom Znečisťovanie ovzdušia: Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu.

V tomto audite sa posudzovalo, či boli opatrenia EÚ na ochranu ľudského zdravia pred znečisťovaním ovzdušia účinné. V záujme tohto hodnotenia aktéri preskúmali, či bola smernica o kvalite okolitého ovzdušia vhodne navrhnutá tak, aby sa ňou riešil vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie; či členské štáty smernicu účinne vykonali; či Komisia monitorovala a presadzovala vykonanie smernice; či sa kvalita ovzdušia primerane zohľadnila v iných politikách EÚ a či sa primerane podporila finančnými prostriedkami EÚ, ako aj to, či bola verejnosť dostatočne informovaná o otázkach kvality ovzdušia.

Opatrenia EÚ na ochranu zdravia ľudí pred znečistením ovzdušia nemali očakávaný vplyv

Zo správy vyplynulo, že opatrenia EÚ na ochranu zdravia ľudí pred znečistením ovzdušia nemali očakávaný vplyv. Značné ľudské a hospodárske náklady neboli zatiaľ zohľadnené v dostatočnom konaní v EÚ. Podľa výsledkov auditu normy kvality ovzdušiaEÚ boli stanovené pred takmer dvadsiatimi rokmi a niektoré z nich sú oveľa slabšie než usmernenia WHO a úroveň, ktorá vyplýva z najnovších vedeckých dôkazov o vplyve na ľudské zdravie.

Zistilo sa, že európski občania stále dýchajú škodlivý vzduch najmä pre nedostatočné právne predpisy a neuspokojivé vykonávanie politiky. Odporúčania auditu majú za cieľ posilniť smernicu o kvalite okolitého ovzdušia a podporiť ďalšie účinné opatrenia Európskej komisie a členských štátov, vrátane lepšej koordinácie politík a informovania verejnosti.

Členské štáty naďalej často porušujú limity kvality ovzdušia

Hoci sa kvalita ovzdušia zlepšuje, väčšina členských štátoch stále nedodržiava normy kvality ovzdušia EÚ a neprijala dosť účinných opatrení na dostatočné zvýšenie kvality ovzdušia. Znečistenie ovzdušia sa môže podceňovať, pretože jeho monitorovanie nemusí prebiehať na správnych miestach. Plány kvality ovzdušia – hlavná požiadavka smernice o kvalite okolitého ovzdušia – často nepriniesli očakávané výsledky. Komisia pri monitorovaní výkonnosti členských štátov naráža na obmedzenia. Následným presadzovaním zo strany Komisie sa nemohlo zabezpečiť, že členské štáty budú dodržiavať limity kvality ovzdušia stanovené v smernici o kvalite okolitého ovzdušia. Hoci Komisia podniká právne kroky proti mnohým členským štátom a súdy vynášajú priaznivé rozsudky, členské štáty naďalej často porušujú limity kvality ovzdušia.

Veľa politík EÚ má vplyv na kvalitu ovzdušia, ale vzhľadom na značné ľudské a hospodárske náklady v niektorých politikách EÚ sa význam zlepšenia kvality ovzdušia zatiaľ neprejavuje dostatočne, tvrdí sa v správe. Klíma a energetika, doprava, priemysel a poľnohospodárstvo sú politiky EÚ, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu ovzdušia, a rozhodnutia o ich vykonaní môžu byť škodlivé pre čisté ovzdušie. Podľa správy, priame financovanie z EÚ určené pre oblasť kvality ovzdušia môže predstavovať užitočnú podporu, financované projekty však neboli vždy dostatočne zacielené. Podľa auditu sú niektoré projekty dobré – najmä niektoré projekty s podporou z programu LIFE.

Informovanosť a informovanie verejnosti sú nedostatočné

Informovanosť a informovanieverejnosti má kľúčovú úlohu pri riešení znečistenia ovzdušia, naliehavého problému v oblasti verejného zdravia. V poslednom čase sa občania viac zaujímajú o otázky kvality ovzdušia a obracajú sa na vnútroštátne súdy, ktoré v niekoľkých členských štátoch rozhodli v prospech ich práva na čisté ovzdušie. V audite sa však zistilo, že smernica o kvalite okolitého ovzdušia chráni práva občanov na prístup k spravodlivosti menej explicitne než niektoré iné smernice v oblasti životného prostredia. Informácie o kvalite ovzdušia, ktoré boli poskytnuté občanom, boli občas nejasné.

Celkové odporúčania

V tejto správe sa odporúča, aby sa Komisia zamerala na zvyšovanie kvality ovzdušia. Odporúčania sa týkajú účinnejších opatrení, ktoré by Komisia mala prijať; aktualizácie smernice o kvalite okolitého ovzdušia; začlenenia politiky kvality ovzdušia do iných politík EÚ a jej nastavenia ako priority a v neposlednom rade aj zlepšenia informovanosti a informovania verejnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP Vat pri CVTI SR

Zdroj: Znečisťovanie ovzdušia: Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu. Osobitná správa, č. 23, 2018

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky