Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Komisia pre budúcnosť

Monika Tináková

predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík

Pri výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa pripravuje vznik Komisie pre otázky budúcnosti. Poslancom bude pripravovať podkladové materiály „policy briefs“, ktoré budú dôležité pri tvorbe legislatívy.

„Veda sa stáva tým, čo do vysokej miery určuje náš život a prejavuje sa to najmä v oblasti technológií – priemysel 4.0, kozmický výskum, ponor do nanotechnológií. Z tohto hlbokého prepojenia medzi technologickým pokrokom a vedou sa otvárajú nové a nové otázky, na ktoré potrebujeme štandardné, a najmä kvalifikované odpovede,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík.

O príprave novej komisie diskutovali odborníci na pôde parlamentu v rámci projektu Veda v parlamente, ktorý zastrešuje Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Slovenská akadémia vied a výskumné centrum zriadené pri Európskej komisií Spoločné výskumné centrum (JRC).

„My všetci musíme vytvárať spoločenskú objednávku pre to, aby sa veda stala súčasťou tvorby verejných politík. Pokiaľ tí, ktorí verejné politiky dizajnujú, budú toto robiť na základe nejakých vedeckých dôkazov a uvažovať v podobe alternatív, je úlohou politikov si alternatívu vyberať. Preklenutie politického cyklu je absolútne zásadné. Nemôžeme budovať jednu autonómnu inštitúciu, musíme budovať sieť. Pracovná skupina, ktorá má ambíciu byť budúcim výborom pre budúcnosť, musí byť súčasťou siete inštitúcií, ktoré sa zaoberajú stratégiou, víziami. Ak vytvoríme sieť, tak tá sieť je oveľa ťažšie zničiteľná, ako je len zrušenie nejakej pracovnej skupiny, alebo nejakého výboru,“ povedala Alena Sábelová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

príprava vzniku Komisie pre otázky budúcnosti

Komisia, ktorej zriadenie sa v súčasnosti pripravuje, by mala sledovať a analyzovať dôležité trendy vo vedeckom, technologickom a spoločenskom vývoji na Slovensku. Zároveň by mala analyzovať potenciál nového vedeckého a technologického vývoja, inovačných aktivít a preskúmať súvisiace príležitosti, vytvárať aktívne prepojenie medzi poslancami a vedúcimi odborníkmi z oblasti vedy, výskumu a inovácií.

„Komisia pre otázky budúcnosti bude skúmať ekonomické, právne a spoločenské rámcové podmienky pre implementáciu a aplikáciu vedy, výskumu a vývoja. Zároveň bude analyzovať vplyv technológií na spoločnosť komplexným a perspektívnym spôsobom a chce ukázať príležitosti a možné riziká, ktoré tento vývoj predstavuje pre spoločnosť na Slovensku,“ povedal Tomáš Michálek zo Slovenskej akadémie vied, ktorý na akadémií zastrašuje projekt Veda v parlamente.

Školský parlamentný výbor by mal po vzniku komisie rozhodovať o projektoch jej výskumnej úlohy. Tieto projekty budú založené na návrhoch výskumnej úlohy od poslancov. Výbor bude ako riadiaci orgán zodpovedný za schvaľovanie záverečných správ a za komunikáciu s poslancami NR SR a jej výbormi. Komisia pre budúcnosť vzniká po vzore krajín, ktoré majú s fungovaním takéhoto zriadenia pozitívne skúsenosti.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Komisia pre budúcnosť

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky