Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bulharské predsedníctvo Rady EÚ: 1. január – 30. jún 2018

VEDA NA DOSAH

logo BG predsednícva

Bulharsko prevzalo od 1. januára 2018 svoje historicky prvé predsedníctvo Rady EÚ. Štafetu prevzalo po Estónsku. Bulharské predsedníctvo pokračuje z veľkej miery v záveroch predsedníckeho tria“.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Súčasné trio tvorí estónske, bulharské a rakúske predsedníctvo.

Priority bulharského predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Naša sila je v jednote“, (United, We Stand Strong) ktoré je tiež mottom štátneho znaku Bulharskej republiky. Predsedníctvo bude spolupracovať so svojimi partnermi na jednote medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom nájsť konkrétne riešenia na vybudovanie silnejšej, bezpečnejšej a solidárnej Európy.

Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa predsedníctvo zameria na štyri kľúčové oblasti: budúcnosť Európy a mladých ľudí, západný Balkán, bezpečnosť a stabilitu a digitálne hospodárstvo.

Darčekový predmet k predsedníctvu BG

Priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií (Zdroj: SLORD)

Priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií sú v oblasti digitálnej ekonomiky – týka sa to hlavne elektronickej komunikácie poskytovania cezhraničných služieb, súkromia na internete či kybernetickej bezpečnosti. Medzi ciele patrí aj zrýchlenie prenosu znalostí, údajov a výsledkov výskumu. Týmto sa bude podporovať aj nová generácia výskumníkov a inovátorov.

Spoločnou európskou výzvou v súčasnosti je zosúladenie EÚ a národných cieľov vo výskume a inováciách, ktoré sa dosiahne prepojením výskumných a inovačných systémov na národnej úrovni s tými na európskej úrovni. Úsilie bulharského predsedníctva bude zamerané na posilnenie politických dohôd a záväzkov s výhľadom štruktúrovať a uľahčiť diskusiu o smerovaní ďalšieho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie budúcim predsedníctvam Rady EÚ. Bulharské predsedníctvo sa zamerá aj na to, ako možno optimalizovať výsledky a dopad výskumu a inovácií na priemysel a spoločnosť naprieč EÚ, a to vrátane kľúčových nástrojov budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (9. RP). Optimalizácia prenosu znalostí, lepšieho využitia výsledkov výskumu a otvorený prístup sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť a rast. Preto budú aj v centre pozornosti bulharského predsedníctva. Bulhari budú pokračovať tiež v dialógu o podpore ďalších generácií EÚ výskumníkov so zameraním na otvorenú vedu, interdisciplinárne metódy, podnikavosť a využitie Big Data. Debata o Agende európskych zručností mladých výskumníkov prinesie nový pohľad na špecifické opatrenia na podporu vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov vo výskume a inováciách. V tejto súvislosti bulharské predsedníctvo bude hľadať riešenie politických otázok ovplyvňujúcich národné systémy, ako dôsledok úniku mozgov, tak mladej generácie, ako aj vysoko vzdelaných ľudí. Viac informácií o bulharskom predsedníctve v Rade EÚ nájdete tu.

 

Zdroje: http://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/presidency-council-eu/

SLORD

Spracovala a uverejnila Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky: Stránka bulharského predsedníctva

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky