Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

VEDA NA DOSAH

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú múzeá, knižnice a archívy.

Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o európskej histórii a hodnotách a posilniť pocit európskej identity. Zároveň sa ňou upozorňuje na príležitosti, ktoré ponúka naše kultúrne dedičstvo, ale aj na výzvy, ktorým čelí, ako je napríklad vplyv prechodu na digitálne technológie, environmentálne a fyzické tlaky na lokality kultúrneho dedičstva a nezákonné obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty.

Konkrétnym cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa bude klásť dôraz na:

  • hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť,
  • jeho hospodársky prínos,
  • jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii,
  • význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Kultúrne dedičstvo zohráva významnú úlohu v európskom hospodárstve. Tento sektor zamestnáva viac ako 300 000 ľudí a nepriamo s ním súvisí 7,8 milióna pracovných miest v Európe, a to napríklad v cestovnom ruchu a stavebníctve. Kultúrne dedičstvo má podobne pozitívny, avšak doposiaľ nedocenený, vplyv na naše spoločnosti tým, že prispieva ku kvalite života, k sociálnej súdržnosti a medzikultúrnemu dialógu.

Realizácia

Súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú iniciatívy a podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Na celoštátnej úrovni budú Európsky rok organizovať koordinátori, ktorých určí každý členský štát EÚ. Na európskej úrovni bude výsledkom spoločného úsilia európskych inštitúcií: Komisie, Parlamentu a Rady, ako aj Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zapoja sa doň aj kľúčové zainteresované strany z rôznych odvetví.

baner k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Čo sa pripravuje?

Počas roku 2018 sa v celej Európe budú konať tisícky rôznych aktivít a osláv. Pripravuje sa 10 hlavných európskych iniciatív, vďaka ktorým sa má zaistiť, aby tento Európsky rok mal vplyv aj po roku 2018. Tieto iniciatívy bude realizovať Európska komisia v spolupráci s kľúčovými partnermi (Radou Európy, UNESCO a inými európskymi organizáciami). V rámci týchto desiatich iniciatív sa zmaximalizuje podpora pre štyri ciele: angažovanosť, udržateľnosť, ochrana a inovácia. Európsky rok bude mať popredné miesto aj v úspešných európskych iniciatívach venovaných kultúrnemu dedičstvu, ako sú:

Dni európskeho dedičstva, v rámci ktorých sa každoročne organizuje viac ako 70 000 podujatí a do ktorých sa zapája viac ako 20 miliónov účastníkov,

značka „Európske dedičstvo“ udeľovaná lokalitám, ktoré oslavujú a symbolizujú európske ideály, hodnoty a históriu,

Európske hlavné mestá kultúry – titul, ktorý sa každoročne udeľuje dvom mestám, ktoré sú stelesnením európskeho kultúrneho bohatstva. V roku 2018 budú týmito hlavnými mestami Valletta (Malta) a Leeuwarden (Holandsko),

rôzne ceny EÚ, najmä cena za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra, ktorá sa udeľuje za najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, jeho riadenia, výskumu, ako aj vzdelávania a komunikácie v tejto oblasti.

Financovanie projektov na podporu kultúrneho dedičstva

EÚ bude okrem toho financovať projekty na podporu kultúrneho dedičstva. V rámci programu Kreatívna Európa bola spustená osobitná výzva na predkladanie projektov spolupráce týkajúcich sa roku kultúrneho dedičstva. Množstvo ďalších možností ponúkne Erasmus+, Európa pre občanov, Horizont 2020 a ďalšie programy EÚ.

Komisia v spolupráci s Radou Európy, UNESCO a ďalšími partnermi zrealizuje desať dlhodobých projektov, vďaka ktorým zanechá naše úsilie odkaz aj po skončení roku 2018. Budú sem zahrnuté napríklad aktivity na školách, výskum inovatívnych riešení na využitie budov kultúrneho dedičstva či boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru. Cieľom je pomôcť pri zavádzaní skutočnej zmeny spôsobu, akým využívame, chránime a podporujeme kultúrne dedičstvo, vďaka čomu by mali mať ľudia z európskeho roku prínos aj v dlhodobom horizonte.

Označovanie podujatí a projektov značkou Európskeho roka

Pre celoštátne ako aj európske iniciatívy bude dispozícii vizuálna identita Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Táto identita sa môže použiť pri podujatiach a projektoch uskutočňovaných v priebehu roka 2018, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

História

Myšlienka Európskeho roku kultúrneho dedičstva prvýkrát zaznela v roku 2014, keď naň Rada odkázala vo svojich záveroch o participatívnej správe kultúrneho dedičstva. Získala si silnú podporu Európskeho parlamentu a Komisia predložila svoj návrh na Európsky rok kultúrneho dedičstva v auguste 2016, aby bol rok 2018 určený za Európsky rok kultúrneho dedičstva.

 

Použité zdroje:
Európska rada/Rada Európskej únie
Ministerstvo kultúry SR

Rok európskeho kultúrneho dedičstva 2018
video: http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/

Viac informácií získate: Ministerstvo kultúry SR – Národný koordinátor ERKD2018

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky