Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentskou osobnosťou roka v kategórii Ekonómia je Kristína Gardoňová

VEDA NA DOSAH

M. A. Kristína Gardoňová, PhD. z Národohospodárskej fakulty EU a Ekonomického ústavu SAV si preberá diplom Študentská osobnosť Slovenska 2017 z rúk výkonného predsedu JCI Mariána Meška.

Pri tohoročnom oceňovaní národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 uznanie smerovalo aj k vedkyni Slovenskej akadémie vied M. A. Kristíne Gardoňovej, PhD. (absolventke Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pôsobiacej v rámci Ekonomického ústavu SAV). Uspela v kategórii Ekonómia.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Podujatie tradične organizuje Junior Chamber International – Slovakia s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. 

Kristína Gardoňová tento rok ukončila doktorandské štúdium na Katedre ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako interná doktorandka pôsobila aj na svojom externom školiacom pracovisku – Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Téma dizertačnej práce Kristíny Gardoňovej je „Úloha nekonvenčných zdrojov energie v globálnej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na globálnu ekonomiku“, ktorú vypracovala pod vedením doc. Ing. Saleha Mothana Obadiho, PhD. Táto práca spája oblasti ekonómie a energetiky. Popri nekonvenčných zdrojoch ropy a zemného plynu, ktorým sa venuje z majoritnej časti, zasahuje aj do problematík energy economy, energy policy a obnoviteľných zdrojov energie. Práca je svojim spôsobom originálna najmä v tom, že v podmienkach Slovenska táto problematika nebola spracovaná. Doktorandka má interdisciplinárne zameranie, pretože okrem energeticko-ekonomických tém publikovala doma a v zahraničí články z oblastí makroekonomickej teórie, medzinárodného obchodu. Za publikovanie článkov získala aj ocenenie (Best paper) na konferencii EDAMBA, regulácie finančných trhov či ekonomickej histórie. V rámci doktorandského štúdia sa Kristína Gardoňová, PhD. zúčastnila aj na 6 mesačnom zahraničnom pobyte na Viedenskej univerzite ekonómie a podnikania (Wirtschaftsuniversitat Wien) s účelom prehĺbenia znalosti v oblasti ekonometrických metód, vrátane zručností a vypracovania kvalitných ekonometrickým modelov do svojej dizertačnej práce.

*********************************************

V tomto ročníku bolo v 12 kategóriách nominovaných 91 študentov, z toho bolo 10 nominantov zo Slovenskej akadémie vied.

Víťazi vo všetkých 12 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Michal Blaho, PhD. –  Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martina Hrubovčáková, PhD. –  Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Mgr. Tomáš Fabšič –  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

4. Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Lucia Stančiaková,PhD. – Jesseniová lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia

RNDr. Eva Víglašová –  Prírodovedecká fakulta UK V Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Martina Majorošová –  Stavebná fakulta STU v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8. Filozofia, politológia, sociológia, história

Mgr. Anna Fosse –  Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave

9. Právo

Dominik Drdúl –  Právnická fakulta TU v Trnave

10. Kultúra, umenie

Mgr. art. Karol Samuelčík –  Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

11. Ekonómia

M. A. Kristína Gardoňová, PhD. –  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Ekonomický ústav SAV v Bratislave

12. Šport

Ján Volko –  Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

*********************************************

Junior Chamber International-Slovakia je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia. Jej poslaním je pomáhať pri príprave mladých ľudí (predovšetkým vysokoškolákov) na svoje budúce povolania, prípravu vedecko-výskumných pracovníkov , prípravu manažérov do práce v štátnych, ako aj súkromných firmách až po aktivity smerujúce k samostatnej podnikateľskej činnosti.

Hlavnou úlohou organizácie je napomáhať mladým ľuďom cez rôzne aktivity nájsť si svoje uplatnenie pre konkrétnu firmu, resp. podnik alebo pri uplatnení sa v samostatnej podnikateľskej činnosti a tak prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Junior Chamber International-Slovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácii v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V roku 2015 si pripomenula 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta a v tomto je medzinárodný rámec tohto podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt VŠ v SR alebo vedecké pracoviská, kde študujú, resp. vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

 

Informácie poskytol: Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SAV /Autor fotografie: Marcel Matiašovič/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky