Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt FIRSTRUN je v záverečnej fáze

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /ekonomika/

Preskúmať potrebu koordinácie fiškálnej politiky v EÚ, posúdiť koherentnosť nedávnych reforiem v rámci správy ekonomických záležitostí a identifikovať reformy slúžiace na vyplnenie možných medzier v súčasnom rámci riadenia EÚ je cieľom projektu FIRSTRUN. Ide o medzinárodný výskumný projekt financovaný Európskou úniou, pričom na jeho realizácii sa podieľajú aj pracovníci Ekonomického ústavu SAV.

Celý názov projektu znie: Fiškálne pravidlá a stratégie s ohľadom na externality a neistoty (H2020) – Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties (H2020). Zodpovedným riešiteľom za SAV je Ing. Tomáš Domonkos, PhD. z Ekonomického ústavu SAV. Ako priblížil, v rámci projektu sa snažili vyčísliť dôležitosť spillover efektov fiškálnej politiky a prínosy z koordinácie fiškálnej politiky EÚ, zhodnotiť možnosti a význam nových mechanizmov absorpcie šokov, začleniť hlavné pravidlá správy ekonomických záležitostí do aplikovaných ekonomických modelov, ktoré sa používajú na hodnotenie fiškálnej politiky a tiež preskúmať inštitucionálne mechanizmy na zabezpečenie fiškálnej disciplíny, lepšiu koordináciu fiškálnej politiky a spôsob, akým je možné zabezpečiť ich legitímnosť vzhľadom na rastúcu nedôveru smerom k politikám EÚ.

Ich analýza podporila predstavu, že premenné finančného sektora nemusia byť najlepšou voľbou v reálnych obchodných cykloch (s výnimkou zadlženia súkromného sektora). Ďalej, že ukazovatele vonkajšieho sektora sa javia vhodnejšie, ale možno náchylnejšie na štatistické vplyvy (EMS krátka, NULC dlhá ). V neposlednom rade, že ukazovateľ trhu práce môže mať mimoriadne dobré výsledky v krátkodobých až strednodobých predpovediach (skorý UR, dlhodobý UR).

Pokiaľ ide o povahu ukazovateľov (úroveň verzus relatívna zmena), oficiálne prahové hodnoty vyjadrené v relatívnych zmenách môžu byť veľmi blízke optimálnym hodnotám. Revízie údajov môžu mať významný vplyv na výsledky v prípade viacerých ukazovateľov z prevažne externého sektora – podľa realizátorov projektu nebola zistená žiadna systémová chyba.

Konzorcium spolupracovníkov tvoria:

ETLA – The Research Institute of the Finnish Economy (Fínsko)

IHS – Institute for Advanced Studies (Rakúsko)

LSE – London School of Economics (Veľká Británia)

CEPS – Centre for European Policy Studies (Belgicko)

NIESR – National Institute of Economic and Social Research (Veľká Británia)

CASE – Center for Social and Economic Research (Poľsko)

LUISS Guido Carli University (Taliansko)

IER – Institute of Economic Research (Slovensko)

Samotný projekt je tesne pred záverom, končí 28. 2. 2018, začal sa 1. 3. 2015. Hlavné výsledky boli prezentované na záverečnej konferencii 29. 1. 2018.

Všetky dosiahnuté výsledky v rámci tohto projektu sú prezentované na webovej stránke projektu.

 

Odborný garant textu: Ing. Tomáš Domonkos, PhD. z Ekonomického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /kulinetto/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky